قیمت تیرآهن 18 دی 1395

قیمت تیرآهن 18 دی 1395

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

تیرآهن 8 ترکیه ▲ 165,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 276,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 245,000
تیرآهن 12 اصفهان ▲ 250,000
تیرآهن 12 ترکیه ▲ 240,000
تیرآهن 14 تبریز ▼ 225,000
تیرآهن 14 اهواز ▼ 232,000
تیرآهن 14 کرمانشاه ▼ 225,000
تیرآهن 14 ماهان ▼ 234,000
تیرآهن 14 اصفهان ▼ 298,000
تیرآهن 16 اهواز ▲ 305,000
تیرآهن 16 آرین ▼ 335,000
تیرآهن 16 یزد ▼ 335,000
تیرآهن 16 تبریز ▼ 310,000
تیرآهن 16 اصفهان ▼ 365,000
تیرآهن 18 آرین ▼ 408,000
تیرآهن 18 یزد ▼ 407,000
تیرآهن 18 اصفهان ▼ 433,000
تیرآهن 20 آرین ▼ 500,000
تیرآهن 20 کره ▼ 475,000
تیرآهن 20 یزد ▼ 500,000
تیرآهن 20 اصفهان ▲ 672,000
تیرآهن 22 کره ▼ 552,000
تیرآهن 22 آرین ▼ 555,000
تیرآهن 22 اصفهان ▼ 747,000
تیرآهن 24 کره ▲ 825,000
تیرآهن 24 آرین ▼ 750,000
تیرآهن 24 اصفهان ▼ 898,000
تیرآهن 27 ترکیه سبک ▼ 950,000
تیرآهن 27 اصفهان ▲ 1,045,000
تیرآهن 30 ترکیه سنگین ▲ 1,185,000
تیرآهن 30 کره ▲ 1,155,000
تیرآهن 30 ترکیه سبک ▲ 1,065,000
تیرآهن 30 روس ▼ 1,052,000
تیرآهن 30 اصفهان ▼ 1,245,000

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

About the Author:

⭐ منوی سریع