قیمت میلگرد ساده و آجدار 18 دی 1395

قیمت میلگرد ساده و آجدار 18 دی 1395

 قیمت میلگرد ساده و آجدار 18 دی 1395

برای مشاهده لیست قیمت میلگرد با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید

میلگرد 5.5 کاشان ▼ 1,900
میلگرد 6.5 نطنز ▼ 1,880
میلگرد 6.5 کاشان ▼ 1,880
میلگرد 8 فولاد سپهر ▲ 1,700
میلگرد 8 الیگودرز ▼ 1,650
میلگرد 8 کاشان ▼ 1,695
میلگرد 8 آذر فولاد امین ▼ 1,820
میلگرد 8 هیربد ▼ 1,695
میلگرد 8 قزوین ▼ 1,595
میلگرد 10 ساده نورد تهران ▲ 1,750
میلگرد 10 خرمدشت ▼ 1,570
میلگرد 10 آرین ▼ 1,600
میلگرد 10 کاشان ▼ 1,650
میلگرد 10 امیرکبیر ▼ 1,650
میلگرد 10 قزوین ▼ 1,550
میلگرد 10 آذر فولاد امین ▲ 1,820
میلگرد 12 ساده آیین صنعت ▲ 1,930
میلگرد 12 آرین ▼ 1,600
میلگرد 12 اصفهان ▼ 1,650
میلگرد 12 نیشابور ▼ 1,650
میلگرد 12 ابهر ▼ 1,600
میلگرد 12 قزوین ▼ 1,550
میلگرد 12 کاشان ▼ 1,650
میلگرد 12 شمس ▼ 1,600
میلگرد 12 امیرکبیر ▼ 1,650
میلگرد 12 تاکستان ▼ 1,600
میلگرد 12 پرشین ▼ 1,650
میلگرد 12 آذر فولاد امین ▲ 1,820
میلگرد 14 ساده آیین صنعت ▲ 1,930
میلگرد 14 کاشان ▼ 1,710
میلگرد 14 ابهر ▼ 1,610
میلگرد 14 میانه ▼ 1,670
میلگرد 14 نیشابور ▼ 1,690
میلگرد 14 آریا ذوب ▼ 1,590
میلگرد 14 شاهرود ▼ 1,610
میلگرد 14 پرشین ▼ 1,600
میلگرد 14 زاگرس ▼ 1,610
میلگرد 14 امیرکبیر ▼ 1,620
میلگرد 14 آذر فولاد امین ▲ 1,820
میلگرد 14 آریان ▼ 1,610
میلگرد 16 زرین میاندوآب ▼ 1,620
میلگرد 16 ساده آیین صنعت ▲ 1,830
میلگرد 16 ابهر ▼ 1,610
میلگرد 16 کاشان ▼ 1,710
میلگرد 16 تبریز ▼ 1,610
میلگرد 16 نیشابور ▼ 1,690
میلگرد 16 شمس ▼ 1,610
میلگرد 16 هیربد ▼ 1,600
میلگرد 16 پرشین ▼ 1,600
میلگرد 16 آریا ذوب ▼ 1,590
میلگرد 16 شاهرود ▼ 1,610
میلگرد 16 اصفهان ▼ 1,710
میلگرد 16 آذر فولاد امین ▲ 1,820
میلگرد 16 امیرکبیر ▼ 1,620
میلگرد 18 زرین میاندوآب ▼ 1,620
میلگرد 18 ساده آیین صنعت ▲ 1,930
میلگرد 18 کوثر ▼ 1,620
میلگرد 18 آذر فولاد امین ▲ 1,820
میلگرد 18 شاهرود ▼ 1,610
میلگرد 18 اصفهان ▼ 1,710
میلگرد 18 میانه ▼ 1,670
میلگرد 18 یزد ▼ 1,610
میلگرد 18 پرشین ▼ 1,600
میلگرد 18 زاگرس ▼ 1,610
میلگرد 18 نیشابور ▼ 1,690
میلگرد 18 آریا ذوب ▼ 1,590
میلگرد 18 امیرکبیر ▼ 1,620
میلگرد 18 کاشان ▼ 1,710
میلگرد 18 هیربد ▼ 1,600
میلگرد 20 زرین میاندوآب ▼ 1,620
میلگرد 20 ساده آیین صنعت ▲ 1,930
میلگرد 20 آریان ▼ 1,610
میلگرد 20 نطنز ▼ 1,620
میلگرد 20 کوثر ▼ 1,620
میلگرد 20 میانه ▼ 1,670
میلگرد 20 شاهرود ▼ 1,610
میلگرد 20 نیشابور ▼ 1,690
میلگرد 20 زاگرس ▼ 1,610
میلگرد 20 آریا ذوب ▼ 1,590
میلگرد 20 آذر فولاد امین ▲ 1,820
میلگرد 20 پرشین ▼ 1,600
میلگرد 20 اصفهان ▼ 1,710
میلگرد 20 هیربد ▼ 1,600
میلگرد 20 کاشان ▼ 1,710
میلگرد 20 امیرکبیر ▼ 1,620
میلگرد 22 ساده آیین صنعت ▲ 1,930
میلگرد 22 آریان ▼ 1,620
میلگرد 22 پرشین ▼ 1,600
میلگرد 22 زاگرس ▼ 1,610
میلگرد 22 آذر فولاد امین ▲ 1,820
میلگرد 22 میانه ▼ 1,670
میلگرد 22 نیشابور ▼ 1,690
میلگرد 22 هیربد ▼ 1,600
میلگرد 22 کاشان ▼ 1,710
میلگرد 22 اصفهان ▼ 1,710
میلگرد 22 آریا ذوب ▼ 1,590
میلگرد 25 پرشین ▼ 1,610
میلگرد 25 امیرکبیر ▼ 1,630
میلگرد 25 هیربد ▼ 1,610
میلگرد 25 کاشان ▼ 1,720
میلگرد 25 آریا ذوب ▼ 1,600
میلگرد 25 میانه ▼ 1,680
میلگرد 25 اصفهان ▼ 1,720
میلگرد 25 نیشابور ▼ 1,700
میلگرد 25 آذر فولاد امین ▲ 1,840
میلگرد 28 پرشین ▼ 1,610
میلگرد 28 کاشان ▼ 1,720
میلگرد 28 کوثر ▼ 1,630
میلگرد 28 آذر فولاد امین ▲ 1,840
میلگرد 28 نیشابور ▼ 1,700
میلگرد 32 کاشان ▼ 1,720
میلگرد 32 نیشابور ▼ 1,700
میلگرد 32 آذر فولاد امین ▲ 1,840
میلگرد 32 اصفهان ▼ 1,720

 

برای مشاهده لیست قیمت میلگرد با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید

About the Author:

⭐ منوی سریع