قیمت تیرآهن 7 اسفند 1395

قیمت تیرآهن 7 اسفند 1395

قیمت تیرآهن 7 اسفند 1395

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

قیمت تیرآهن

تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 274,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000
تیرآهن 12 اصفهان ▲ 245,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 237,000
تیرآهن 14 تبریز ▼ 210,000
تیرآهن 14 اهواز ▼ 229,000
تیرآهن 14 کرمانشاه ▲ 220,000
تیرآهن 14 ماهان ▲ 212,000
تیرآهن 14 اصفهان ▼ 288,000
تیرآهن 16 اهواز ▼ 288,000
تیرآهن 16 آرین ▼ 322,000
تیرآهن 16 یزد ▲ 327,000
تیرآهن 16 تبریز ▼ 310,000
تیرآهن 16 اصفهان ▼ 347,000
تیرآهن 18 آرین ▲ 404,000
تیرآهن 18 یزد ▲ 404,000
تیرآهن 18 اصفهان ▲ 421,000
تیرآهن 20 آرین ▲ 495,000
تیرآهن 20 کره ▼ 469,000
تیرآهن 20 یزد ▼ 495,000
تیرآهن 20 اصفهان ▼ 655,000
تیرآهن 22 کره ▲ 566,000
تیرآهن 22 آرین ▼ 577,000
تیرآهن 22 اصفهان ▲ 739,000
تیرآهن 24 کره ▼ 874,000
تیرآهن 24 آرین ▲ 780,000
تیرآهن 24 اصفهان ▲ 899,000
تیرآهن 27 ترکیه سبک ▼ 933,000
تیرآهن 27 اصفهان ▲ 1,039,000
تیرآهن 30 ترکیه سنگین ▲ 1,185,000
تیرآهن 30 کره ▼ 1,130,000
تیرآهن 30 ترکیه سبک ▲ 1,065,000
تیرآهن 30 روس ▲ 1,045,000
تیرآهن 30 اصفهان ▼ 1,228,000

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

About the Author:

⭐ منوی سریع