قیمت میلگرد ساده و آجدار 7 اسفند 1395

قیمت میلگرد ساده و آجدار 7 اسفند 1395

 قیمت میلگرد ساده و آجدار 7 اسفند 1395

برای مشاهده لیست قیمت میلگرد با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید

قیمت میلگرد

میلگرد 5.5 کاشان ▲ 1,900
میلگرد 6.5 نطنز ▲ 1,850
میلگرد 6.5 کاشان ▲ 1,850
میلگرد 8 فولاد سپهر ▲ 1,610
میلگرد 8 الیگودرز ▲ 1,640
میلگرد 8 کاشان ▲ 1,690
میلگرد 8 آذر فولاد امین ▲ 1,680
میلگرد 8 هیربد ▲ 1,690
میلگرد 8 قزوین ▲ 1,590
میلگرد 10 ساده نورد تهران ▼ 1,450
میلگرد 10 خرمدشت ▲ 1,540
میلگرد 10 آرین ▲ 1,570
میلگرد 10 کاشان ▲ 1,620
میلگرد 10 امیرکبیر ▲ 1,620
میلگرد 10 قزوین ▲ 1,520
میلگرد 10 آذر فولاد امین ▲ 1,660
میلگرد 12 ساده آیین صنعت ▼ 1,850
میلگرد 12 آرین ▲ 1,570
میلگرد 12 اصفهان ▲ 1,620
میلگرد 12 نیشابور ▲ 1,620
میلگرد 12 ابهر ▲ 1,570
میلگرد 12 کاشان ▲ 1,620
میلگرد 12 قزوین ▲ 1,520
میلگرد 12 شمس ▲ 1,570
میلگرد 12 امیرکبیر ▲ 1,620
میلگرد 12 پرشین ▲ 1,620
میلگرد 12 آذر فولاد امین ▲ 1,620
میلگرد 14 ساده آیین صنعت ▼ 1,850
میلگرد 14 کاشان ▲ 1,650
میلگرد 14 ابهر ▲ 1,580
میلگرد 14 میانه ▼ 1,535
میلگرد 14 نیشابور ▼ 1,570
میلگرد 14 آریا ذوب ▲ 1,560
میلگرد 14 شاهرود ▲ 1,580
میلگرد 14 پرشین ▲ 1,610
میلگرد 14 زاگرس ▲ 1,580
میلگرد 14 امیرکبیر ▲ 1,590
میلگرد 14 آذر فولاد امین ▲ 1,620
میلگرد 14 آریان ▲ 1,580
میلگرد 16 زرین میاندوآب ▲ 1,590
میلگرد 16 ساده آیین صنعت ▼ 1,850
میلگرد 16 ابهر ▲ 1,580
میلگرد 16 کاشان ▲ 1,650
میلگرد 16 تبریز ▲ 1,580
میلگرد 16 نیشابور ▼ 1,570
میلگرد 16 شمس ▲ 1,580
میلگرد 16 هیربد ▲ 1,580
میلگرد 16 پرشین ▲ 1,610
میلگرد 16 آریا ذوب ▲ 1,560
میلگرد 16 شاهرود ▲ 1,580
میلگرد 16 اصفهان ▼ 1,710
میلگرد 16 آذر فولاد امین ▲ 1,620
میلگرد 16 امیرکبیر ▲ 1,590
میلگرد 18 زرین میاندوآب ▲ 1,590
میلگرد 18 ساده آیین صنعت ▼ 1,850
میلگرد 18 آذر فولاد امین ▲ 1,620
میلگرد 18 شاهرود ▲ 1,580
میلگرد 18 اصفهان ▼ 1,710
میلگرد 18 میانه ▼ 1,535
میلگرد 18 یزد ▲ 1,580
میلگرد 18 پرشین ▲ 1,610
میلگرد 18 زاگرس ▲ 1,580
میلگرد 18 نیشابور ▼ 1,570
میلگرد 18 آریا ذوب ▲ 1,560
میلگرد 18 امیرکبیر ▲ 1,590
میلگرد 18 کاشان ▲ 1,650
میلگرد 18 هیربد ▲ 1,580
میلگرد 18 کوثر ▲ 1,590
میلگرد 20 زرین میاندوآب ▲ 1,590
میلگرد 20 ساده آیین صنعت ▼ 1,850
میلگرد 20 آریان ▲ 1,580
میلگرد 20 کوثر ▲ 1,590
میلگرد 20 میانه ▼ 1,535
میلگرد 20 شاهرود ▲ 1,580
میلگرد 20 نیشابور ▼ 1,570
میلگرد 20 زاگرس ▲ 1,580
میلگرد 20 آریا ذوب ▲ 1,560
میلگرد 20 آذر فولاد امین ▲ 1,620
میلگرد 20 پرشین ▲ 1,610
میلگرد 20 اصفهان ▼ 1,710
میلگرد 20 نطنز ▲ 1,590
میلگرد 20 هیربد ▲ 1,580
میلگرد 20 کاشان ▲ 1,650
میلگرد 20 امیرکبیر ▲ 1,590
میلگرد 22 ساده آیین صنعت ▼ 1,850
میلگرد 22 آریان ▲ 1,580
میلگرد 22 پرشین ▲ 1,610
میلگرد 22 زاگرس ▲ 1,580
میلگرد 22 آذر فولاد امین ▲ 1,620
میلگرد 22 میانه ▼ 1,535
میلگرد 22 نیشابور ▼ 1,570
میلگرد 22 هیربد ▲ 1,580
میلگرد 22 کاشان ▲ 1,650
میلگرد 22 اصفهان ▼ 1,710
میلگرد 22 آریا ذوب ▲ 1,560
میلگرد 25 پرشین ▲ 1,620
میلگرد 25 امیرکبیر ▲ 1,600
میلگرد 25 کاشان ▲ 1,660
میلگرد 25 آریا ذوب ▲ 1,560
میلگرد 25 میانه ▼ 1,555
میلگرد 25 اصفهان ▼ 1,720
میلگرد 25 نیشابور ▼ 1,590
میلگرد 25 آذر فولاد امین ▲ 1,630
میلگرد 25 هیربد ▲ 1,590
میلگرد 28 پرشین ▲ 1,620
میلگرد 28 کاشان ▼ 1,660
میلگرد 28 کوثر ▲ 1,600
میلگرد 28 آذر فولاد امین ▲ 1,630
میلگرد 28 نیشابور ▼ 1,590
میلگرد 32 کاشان ▼ 1,660
میلگرد 32 نیشابور ▼ 1,590
میلگرد 32 آذر فولاد امین ▲ 1,630
میلگرد 32 اصفهان ▼ 1,720

 

برای مشاهده لیست قیمت میلگرد با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید

قیمت میلگرد

About the Author:

⭐ منوی سریع