قیمت تیرآهن 10 اسفند 1395

قیمت تیرآهن 10 اسفند 1395

قیمت تیرآهن 10 اسفند 1395

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

قیمت تیرآهن

تیرآهن 8 ترکیه ▼ 157,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 282,000
تیرآهن 10 ترکیه ▲ 252,000
تیرآهن 12 اصفهان ▲ 245,000
تیرآهن 12 ترکیه ▼ 237,000
تیرآهن 14 تبریز ▼ 210,000
تیرآهن 14 اهواز ▼ 226,000
تیرآهن 14 کرمانشاه ▲ 220,000
تیرآهن 14 ماهان ▼ 210,000
تیرآهن 14 اصفهان ▼ 287,000
تیرآهن 16 اهواز ▼ 282,000
تیرآهن 16 آرین ▲ 327,000
تیرآهن 16 یزد ▲ 327,000
تیرآهن 16 تبریز ▼ 310,000
تیرآهن 16 اصفهان ▲ 347,000
تیرآهن 18 آرین ▼ 402,000
تیرآهن 18 یزد ▼ 402,000
تیرآهن 18 اصفهان ▼ 418,000
تیرآهن 20 آرین ▼ 493,000
تیرآهن 20 کره ▼ 463,000
تیرآهن 20 یزد ▼ 493,000
تیرآهن 20 اصفهان ▼ 652,000
تیرآهن 22 کره ▲ 579,000
تیرآهن 22 آرین ▲ 578,000
تیرآهن 22 اصفهان ▼ 736,000
تیرآهن 24 کره ▲ 875,000
تیرآهن 24 آرین ▲ 780,000
تیرآهن 24 اصفهان ▼ 893,000
تیرآهن 27 ترکیه سبک ▲ 965,000
تیرآهن 27 اصفهان ▼ 1,031,000
تیرآهن 30 ترکیه سنگین ▲ 1,185,000
تیرآهن 30 کره ▲ 1,150,000
تیرآهن 30 ترکیه سبک ▲ 1,065,000
تیرآهن 30 روس ▲ 1,045,000
تیرآهن 30 اصفهان ▼ 1,225,000

برای مشاهده لیست قیمت تیرآهن با جزئیات کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید.

About the Author:

⭐ منوی سریع