قیمت پروفیل و قوطی 16 مرداد 1397

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت پروفیل و قوطی 16 مرداد 1397

قیمت پروفیل و قوطی 16 مرداد 1397

قیمت پروفیل و قوطی 16 مرداد 1397

 

کانال آهن آلات حیدری FiAhan@
پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/fiahan.ir

پروفیل 10*20 – 2میل 5,400تومان
پروفیل 10*25 – 2میل 5,400تومان
پروفیل 10*30 – 2میل 5,450تومان
پروفیل 10*40 – 2میل 5,450تومان
پروفیل 20*20 – 2میل 5,320تومان
پروفیل 20*30 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 20*30 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 20*40 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 20*40 – 3میل 5,300تومان

با ما تماس بگیرید 02166316099
پروفیل 20*60 – 2میل 5,400تومان
پروفیل 20*60 – 3میل 5,400تومان
پروفیل 25*25 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 25*25 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 30*30 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 30*30 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 30*40 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 30*40 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 30*50 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 30*50 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 30*60 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 30*60 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 30*60 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 40*40 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 40*40 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 40*40 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 40*50 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 40*50 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 40*50 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 40*60 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 40*60 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 40*60 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 40*70 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 40*70 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 40*70 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 40*80 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 40*80 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 40*80 – 4میل 5,350تومان

با ما تماس بگیرید 02166316099
پروفیل 50*50 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 50*50 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 50*50 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 60*60 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 60*60 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 60*60 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 60*80 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 60*80 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 60*80 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 60*100 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 60*100 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 60*100 – 5میل 5,400تومان
پروفیل 60*120 – 3میل 5,350تومان
پروفیل 60*120 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 60*120 – 5میل 5,400تومان
پروفیل 70*70 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 70*70 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 70*70 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 80*80 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 80*80 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 80*80 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 80*100 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 80*100 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 80*120 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 80*120 – 4میل 5,350تومان
پروفیل 90*90 – 2میل 5,300تومان
پروفیل 90*90 – 3میل 5,300تومان
پروفیل 90*90 – 4میل 5,350تومان
قوطی 100*100 – 3میل 5,300تومان
قوطی 100*100 – 4میل 5,350تومان

با ما تماس بگیرید 02166316099
قوطی 100*100 – 5میل 5,400تومان
قوطی 100*100 – 6میل 5,450تومان
قوطی 100*100 – 8میل 5,700تومان
قوطی 100*100 – 10میل 6,000تومان
قوطی 120*120 – 3میل 5,300تومان
قوطی 120*120 – 4میل 5,350تومان
قوطی 120*120 – 5میل 5,400تومان
قوطی 120*120 – 6میل 5,450تومان
قوطی 120*120 – 8میل 5,700تومان
قوطی 140*140 – 3میل 5,300تومان
قوطی 140*140 – 4میل 5,350تومان
قوطی 140*140 – 5میل 5,400تومان
قوطی 140*140 – 6میل 5,450تومان
قوطی 140*140 – 8میل 5,700تومان
قوطی 140*140 – 10میل 6,000تومان
قوطی 160*160 – 6میل 5,450تومان
قوطی 160*160 – 8میل 5,700تومان
قوطی 160*160 – 10میل 6,000تومان
قوطی 180*180 – 8میل 5,700تومان
قوطی 180*180 – 10میل 6,000تومان
قوطی 200*200 – 8میل 5,700تومان
قوطی 200*200 – 10میل 6,000تومان

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan
پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/fiahan.ir
با ما تماس بگیرید 02166316099
https://fiahan.com/profiles-prices

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع