توضیحات

قیمت ورق اکسین در تهران
ضخامت 25 میلیمتر
طول 6 متر و عرض 2 متر