توضیحات

قیمت ورق سبا در تهران
ضخامت 3 میلیمتر
طول 2 متر و عرض 1 متر