توضیحات

قیمت ورق سبا در تهران
ضخامت 5 میلیمتر
طول 2 متر و عرض 1 متر