توضیحات

قیمت ورق قطعات در تهران
ضخامت 20 میلیمتر
طول 6 متر و عرض 1.25 متر