توضیحات

قیمت ورق مبارکه در تهران
ضخامت 2.5 میلیمتر
طول 2.5 متر و عرض 1.25 متر