توضیحات

قیمت ورق مبارکه در تهران
ضخامت 6 میلیمتر
طول 6 متر و عرض 1.5 متر