تیراهن قیمت 20 بهمن 1392

1392-11-20 12:28:51 +03:30 یکشنبه 20 بهمن 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 19 بهمن 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت میلگرد 20 بهمن 1392

1392-11-20 12:17:37 +03:30 یکشنبه 20 بهمن 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 20 بهمن 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1795

قیمت میلگرد 23 آذر 1392

1392-9-23 16:08:00 +03:30 شنبه 23 آذر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 23 آذر 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... ........... 6.5 میلگرد یزد کلاف ........... 1770

قیمت تیرآهن 23 آذر 1392

1392-9-23 15:42:29 +03:30 شنبه 23 آذر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 23 آذر 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت تیرآهن 7 آبان 1392

1392-8-7 13:19:44 +03:30 سه شنبه 7 آبان 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 7 آبان 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت ناودانی – 6 شهریور 92

1392-6-6 14:25:54 +04:30 چهارشنبه 6 شهریور 1392|Categories: قیمت ناودانی|Tags: , , , , , , , , , |

قیمت ناودانی - 6 شهریور 92 سایز ناودانی قیمت کیلویی قیمت ناودانی 6 2100 تومان قیمت ناودانی 8 2000 تومان قیمت ناودانی 10 2150 تومان قیمت ناودانی 12 2100 تومان

قیمت نبشی – 5 شهریور 92

1392-6-5 14:49:34 +04:30 سه شنبه 5 شهریور 1392|Categories: قیمت نبشی و سپری|Tags: , , , , , , , , , , |

قیمت نبشی - 5 شهریور 92 سایز نبشی قیمت کیلویی قیمت نبشی 3 2000 تومان قیمت نبشی 4 2000 تومان قیمت نبشی 5 و 6 2000 تومان قیمت نبشی 8

قیمت ناودانی – 5 شهریور 92

1392-6-5 14:48:08 +04:30 سه شنبه 5 شهریور 1392|Categories: قیمت ناودانی|Tags: , , , , , , , , , |

قیمت ناودانی - 5 شهریور 92 سایز ناودانی قیمت کیلویی قیمت ناودانی 6 2100 تومان قیمت ناودانی 8 2000 تومان قیمت ناودانی 10 2150 تومان قیمت ناودانی 12 2100 تومان

قیمت نبشی – 2 شهریور 92

1392-6-2 15:45:58 +04:30 شنبه 2 شهریور 1392|Categories: قیمت نبشی و سپری|Tags: , , , , , , , , , , |

قیمت نبشی - 2 شهریور 92 سایز نبشی قیمت کیلویی قیمت نبشی 3 2000 تومان قیمت نبشی 4 2000 تومان قیمت نبشی 5 و 6 2000 تومان قیمت نبشی 8

قیمت ناودانی – 2 شهریور 92

1392-6-2 15:43:19 +04:30 شنبه 2 شهریور 1392|Categories: قیمت ناودانی|Tags: , , , , , , , , , , |

قیمت ناودانی -  2 شهریور 92 سایز ناودانی قیمت کیلویی قیمت ناودانی 6 2100 تومان قیمت ناودانی 8 2000 تومان قیمت ناودانی 10 2150 تومان قیمت ناودانی 12 2100 تومان

قیمت نبشی – 31 مرداد 92

1392-6-1 10:15:28 +04:30 جمعه 1 شهریور 1392|Categories: قیمت نبشی و سپری|Tags: , , , , , , , , , , |

قیمت نبشی - 31 مرداد 92 سایز نبشی قیمت کیلویی قیمت نبشی 3 2000 تومان قیمت نبشی 4 2000 تومان قیمت نبشی 5 و 6 2000 تومان قیمت نبشی 8

قیمت ناودانی – 31 مرداد 92

1392-6-1 10:13:46 +04:30 جمعه 1 شهریور 1392|Categories: قیمت ناودانی|Tags: , , , , , , , , , , |

قیمت ناودانی - 31 مرداد 92 سایز ناودانی قیمت کیلویی قیمت ناودانی 6 2100 تومان قیمت ناودانی 8 2000 تومان قیمت ناودانی 10 2150 تومان قیمت ناودانی 12 2100 تومان

Load More Posts
⭐ منوی سریع