قیمت میلشگرد میانه

قیمت میلگرد30 فروردین 1393

1393-1-30 12:05:17 +04:30 شنبه 30 فروردین 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد30 فروردین 1393 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 2110 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 2100 6.5

قیمت میلگرد 25 فروردین 1393

1393-1-25 11:58:36 +04:30 دوشنبه 25 فروردین 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , |

قیمت میلگرد 25 فروردین 1393 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 2120 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 2110

⭐ منوی سریع