تیراهن قیمت 20 بهمن 1392

1392-11-20 12:28:51 +03:30 یکشنبه 20 بهمن 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 19 بهمن 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (شاخه) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت میلگرد 20 بهمن 1392

1392-11-20 12:17:37 +03:30 یکشنبه 20 بهمن 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 20 بهمن 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1795

قیمت میلگرد 23 آذر 1392

1392-9-23 16:08:00 +03:30 شنبه 23 آذر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 23 آذر 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... ........... 6.5 میلگرد یزد کلاف ........... 1770

قیمت تیرآهن 23 آذر 1392

1392-9-23 15:42:29 +03:30 شنبه 23 آذر 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 23 آذر 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت تیرآهن 7 آبان 1392

1392-8-7 13:19:44 +03:30 سه شنبه 7 آبان 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن 7 آبان 1392 تیرآهن 8 سایز محصول نوع وزن تقریبی (کیلوگرم) قیمت به تومان (کیلویی) 8 تیرآهن ترک شاخه 56 220000 تیرآهن 10 سایز محصول نوع وزن تقریبی

قیمت میلگرد – 30 مرداد 92

1392-5-30 22:48:25 +04:30 چهارشنبه 30 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , |

قیمت میلگرد - 30 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2100تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی 2150تومان قیمت میلگرد 8 داخلی 1990تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت تیرآهن – 29 مرداد 92

1392-5-29 13:45:47 +04:30 سه شنبه 29 مرداد 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن - 29 مرداد 92 محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 316000تومان قیمت تیرآهن 14 متفرقه 291000تومان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

قیمت تیرآهن – 28 مرداد 92

1392-5-28 14:06:32 +04:30 دوشنبه 28 مرداد 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن - 28 مرداد 92 محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 312000تومان قیمت تیرآهن 14 متفرقه 290000تومان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد – 27 مرداد 92

1392-5-27 14:54:50 +04:30 یکشنبه 27 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد - 27 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2120تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی 2270تومان قیمت میلگرد 8 داخلی 2000تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت تیرآهن – 26 مرداد 92

1392-5-26 15:08:07 +04:30 شنبه 26 مرداد 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن - 26 مرداد 92 محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 314000تومان قیمت تیرآهن 14 متفرقه 291000تومان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد – 26 مرداد 92

1392-5-26 15:01:11 +04:30 شنبه 26 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد - 26 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2120تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی 2270تومان قیمت میلگرد 8 داخلی 2000تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت تیرآهن – 23 مرداد 92

1392-5-23 15:33:28 +04:30 چهارشنبه 23 مرداد 1392|Categories: قیمت تیرآهن|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت تیرآهن - 23 مرداد 92 محصول - سایز- کارخانه قیمت شاخه قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 318000تومان قیمت تیرآهن 14 متفرقه 292000تومان قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

Load More Posts
⭐ منوی سریع