قیمت میلگرد 19 فروردین 1393

1393-1-19 12:17:33 +04:30 سه شنبه 19 فروردین 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 19 فروردین 1393 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 2140 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 2120

قیمت میلگرد18 فروردین 1393

1393-1-18 13:45:54 +04:30 دوشنبه 18 فروردین 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد18 فروردین 1393 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 2160 6.5

قیمت میلگرد 17 فروردین 1393

1393-1-17 14:10:18 +04:30 یکشنبه 17 فروردین 1393|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 17 فروردین 1393 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 2130

قیمت میلگرد 13 بهمن 1392

1392-11-13 13:59:54 +03:30 یکشنبه 13 بهمن 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 13 بهمن 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1810

قیمت میلگرد 12 بهمن 1392

1392-11-12 12:01:07 +03:30 شنبه 12 بهمن 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 12 بهمن 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1810

قیمت میلگرد 7 بهمن 1392

1392-11-7 12:27:55 +03:30 دوشنبه 7 بهمن 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 7 بهمن 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1810

قیمت میلگرد 16 دی 1392

1392-10-16 12:41:07 +03:30 دوشنبه 16 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 16 دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1800 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1800

قیمت میلگرد 14 دی 1392

1392-10-14 12:51:03 +03:30 شنبه 14 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

. قیمت میلگرد 14 دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1790 6.5 میلگرد نطنز کلاف ...........

قیمت میلگرد 9 دی 1392

1392-10-9 12:53:00 +03:30 دوشنبه 9 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 9 دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1770 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1770

قیمت میلگرد 8 دی 1392

1392-10-8 11:58:05 +03:30 یکشنبه 8 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 8 دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1780 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1780

قیمت میلگرد 7 دی 1392

1392-10-7 13:56:19 +03:30 شنبه 7 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 7 دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1750 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1750

قیمت میلگرد 4دی 1392

1392-10-4 13:22:52 +03:30 چهارشنبه 4 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 4دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1655 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... ........... 6.5

Load More Posts
⭐ منوی سریع