میلگرد نگین فولاد

قیمت میلگرد 20 بهمن 1392

1392-11-20 12:17:37 +03:30 یکشنبه 20 بهمن 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 20 بهمن 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1795

قیمت میلگرد 13 بهمن 1392

1392-11-13 13:59:54 +03:30 یکشنبه 13 بهمن 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 13 بهمن 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1810

قیمت میلگرد 7 بهمن 1392

1392-11-7 12:27:55 +03:30 دوشنبه 7 بهمن 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 7 بهمن 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1810

قیمت میلگرد 16 دی 1392

1392-10-16 12:41:07 +03:30 دوشنبه 16 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 16 دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1800 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1800

قیمت میلگرد 14 دی 1392

1392-10-14 12:51:03 +03:30 شنبه 14 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

. قیمت میلگرد 14 دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1790 6.5 میلگرد نطنز کلاف ...........

قیمت میلگرد 7 دی 1392

1392-10-7 13:56:19 +03:30 شنبه 7 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 7 دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1750 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1750

قیمت میلگرد 4دی 1392

1392-10-4 13:22:52 +03:30 چهارشنبه 4 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 4دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1655 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... ........... 6.5

قیمت میلگرد 23 آذر 1392

1392-9-23 16:08:00 +03:30 شنبه 23 آذر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 23 آذر 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... ........... 6.5 میلگرد یزد کلاف ........... 1770

قیمت میلگرد 27 آبان 1392

1392-8-27 14:37:27 +03:30 دوشنبه 27 آبان 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 27 آبان 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1950 6.5 میلگرد یزد کلاف ........... ...........

قیمت میلگرد 4 آبان 1392

1392-8-4 14:27:49 +03:30 شنبه 4 آبان 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 4 آبان 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد کاشان کلاف ........... ........... 6.5 میلگرد یزد کلاف ........... 1950

قیمت میلگرد 29 مهر 1392

1392-7-29 12:32:30 +03:30 دوشنبه 29 مهر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 29 مهر 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد کاشان کلاف ........... 1980 6.5 میلگرد یزد کلاف ........... 1980

⭐ منوی سریع