قیمت پروفیل 27 آبان 1392

1392-8-27 14:26:28 +03:30 دوشنبه 27 آبان 1392|Categories: قیمت پروفیل|Tags: , , , , , , |

قیمت پروفیل 27 آبان 1392 قوطی ۲۰×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی) ۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 2140 قوطی ۲۵×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول

قیمت پروفیل 4 آبان 1392

1392-8-4 11:06:52 +03:30 شنبه 4 آبان 1392|Categories: قیمت پروفیل|Tags: , , , , , |

قیمت پروفیل 4 آبان 1392 قوطی ۲۰×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی) ۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 2110 قوطی ۲۵×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول

قیمت پروفیل 22 مهر 1392

1392-7-22 12:14:21 +03:30 دوشنبه 22 مهر 1392|Categories: قیمت پروفیل|Tags: , , , , , |

قیمت پروفیل 22 مهر 1392 قیمت عمده به صورت بندیل کیلویی 1980 تومان قوطی ۲۰×۱۰ وزن تقریبی / كيلوگرم نوع محصول قيمت به تومان (کیلویی) ۴.۵ شاخه قوطی ۲۰×۱۰ 2120

⭐ منوی سریع