قیمت میلگرد 30 آذر 1392

1392-9-30 14:09:22 +03:30 شنبه 30 آذر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 30 آذر 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1750 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1750

قیمت میلگرد ( 5 مرداد 92 )

1392-5-5 14:47:27 +04:30 شنبه 5 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 5 مرداد 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2090تومان 8 میلگرد قزوین 2015تومان 10 میلگرد پارس 1959تومان 12 میلگرد آرین 1940تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 2 مرداد 92 )

1392-5-2 13:34:05 +04:30 چهارشنبه 2 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 2 مرداد 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2150تومان 8 میلگرد قزوین 2017تومان 10 میلگرد پارس 1960تومان 12 میلگرد آرین 1945تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 1 مرداد 92 )

1392-5-1 13:33:55 +04:30 سه شنبه 1 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 1 مرداد 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2150تومان 8 میلگرد قزوین 2017تومان 10 میلگرد پارس 1960تومان 12 میلگرد آرین 1945تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 31 تیر 92 )

1392-4-31 12:47:30 +04:30 دوشنبه 31 تیر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 31 تیر 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2150تومان 8 میلگرد قزوین 2017تومان 10 میلگرد پارس 1960تومان 12 میلگرد آرین 1945تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 30 تیر 92 )

1392-4-30 12:49:19 +04:30 یکشنبه 30 تیر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 30 تیر 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2160تومان 8 میلگرد قزوین 2300تومان 10 میلگرد پارس 1970تومان 12 میلگرد آرین 1957تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 29 تیر 92 )

1392-4-29 13:11:03 +04:30 شنبه 29 تیر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 29 تیر 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2180تومان 8 میلگرد قزوین 2400تومان 10 میلگرد پارس 1985تومان 12 میلگرد آرین 1975تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 26 تیر 92 )

1392-4-26 13:53:08 +04:30 چهارشنبه 26 تیر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 26 تیر 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2200تومان 8 میلگرد قزوین 2470تومان 10 میلگرد پارس 1990تومان 12 میلگرد آرین 1975تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 24 تیر 92 )

1392-4-24 13:49:55 +04:30 دوشنبه 24 تیر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 24 تیر 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2240تومان 8 میلگرد قزوین 2045تومان 10 میلگرد پارس 1099تومان 12 میلگرد آرین 1970تومان 12 میلگرد

قیمت ورق ( 23 تیر 92 )

1392-4-23 20:57:50 +04:30 یکشنبه 23 تیر 1392|Categories: قیمت ورق|Tags: , , , , , , , , , |

قیمت ورق ( 23 تیر 92 ) سایز ورق قیمت کیلویی ورق 8 مبارکه 1880 تومان ورق 10 گیلان و قطعات 1840 تومان ورق 12 گیلان و قطعات 1850 تومان

قیمت میلگرد ( 23 تیر 92 )

1392-4-23 20:39:42 +04:30 یکشنبه 23 تیر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 23 تیر 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2335تومان 8 میلگرد قزوین 2147تومان 10 میلگرد پارس 1990تومان 12 میلگرد آرین 1970تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 13 تیر 92 )

1392-4-13 13:34:45 +04:30 پنج شنبه 13 تیر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 13 تیر 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف کاشان 2400 تومان 8 قزوین 2115 تومان 10 2030 تومان 12 شمس 2025 تومان 12 آریا

⭐ منوی سریع