قیمت میلگرد 20 بهمن 1392

1392-11-20 12:17:37 +03:30 یکشنبه 20 بهمن 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 20 بهمن 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... .... 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1795

قیمت میلگرد 7 دی 1392

1392-10-7 13:56:19 +03:30 شنبه 7 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 7 دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1750 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... 1750

قیمت میلگرد 4دی 1392

1392-10-4 13:22:52 +03:30 چهارشنبه 4 دی 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 4دی 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... 1655 6.5 میلگرد نطنز کلاف ........... ........... 6.5

قیمت میلگرد 23 آذر 1392

1392-9-23 16:08:00 +03:30 شنبه 23 آذر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد 23 آذر 1392 میلگرد 6.5 سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی 6.5 میلگرد چین کلاف ........... ........... 6.5 میلگرد یزد کلاف ........... 1770

قیمت میلگرد – 16 مرداد 92

1392-5-16 15:50:46 +04:30 چهارشنبه 16 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد - 16 مرداد 92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 داخلی 2400تومان قیمت کلاف 6.5 خارجی 2300تومان قیمت میلگرد 8 داخلی 1980تومان قیمت میلگرد 10 داخلی

قیمت میلگرد – 6 مرداد 92

1392-5-6 14:22:47 +04:30 یکشنبه 6 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد-6مرداد92 سایز – محصول قیمت کیلویی قیمت کلاف 6.5 نطنز 2090تومان قیمت کلاف 6.5 ملایر 2080تومان قیمت کلاف 6.5 اوکراین 2310تومان قیمت میلگرد 8 قزوین 2015تومان قیمت میلگرد 8 ابهر ..........

قیمت میلگرد ( 5 مرداد 92 )

1392-5-5 14:47:27 +04:30 شنبه 5 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 5 مرداد 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2090تومان 8 میلگرد قزوین 2015تومان 10 میلگرد پارس 1959تومان 12 میلگرد آرین 1940تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 2 مرداد 92 )

1392-5-2 13:34:05 +04:30 چهارشنبه 2 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 2 مرداد 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2150تومان 8 میلگرد قزوین 2017تومان 10 میلگرد پارس 1960تومان 12 میلگرد آرین 1945تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 1 مرداد 92 )

1392-5-1 13:33:55 +04:30 سه شنبه 1 مرداد 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 1 مرداد 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2150تومان 8 میلگرد قزوین 2017تومان 10 میلگرد پارس 1960تومان 12 میلگرد آرین 1945تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 31 تیر 92 )

1392-4-31 12:47:30 +04:30 دوشنبه 31 تیر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 31 تیر 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2150تومان 8 میلگرد قزوین 2017تومان 10 میلگرد پارس 1960تومان 12 میلگرد آرین 1945تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 30 تیر 92 )

1392-4-30 12:49:19 +04:30 یکشنبه 30 تیر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 30 تیر 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2160تومان 8 میلگرد قزوین 2300تومان 10 میلگرد پارس 1970تومان 12 میلگرد آرین 1957تومان 12 میلگرد

قیمت میلگرد ( 29 تیر 92 )

1392-4-29 13:11:03 +04:30 شنبه 29 تیر 1392|Categories: قیمت میلگرد|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت میلگرد ( 29 تیر 92 ) سایز – محصول قیمت کیلویی 6.5 کلاف نیشابور 2180تومان 8 میلگرد قزوین 2400تومان 10 میلگرد پارس 1985تومان 12 میلگرد آرین 1975تومان 12 میلگرد

Load More Posts
⭐ منوی سریع