جدول وزن میلگرد

جدول وزن میلگرد آلیاژ وزن
وزن میلگرد ساده 5.5 کویر کاشان حرارتی
وزن میلگرد ساده 6.5 کویر کاشان حرارتی
وزن میلگرد ساده 6.5 نطنز حرارتی
وزن میلگرد ساده 6.5 نورد کاران افق ابهر حرارتی
وزن میلگرد ساده 6.5 نورد ملایر حرارتی
وزن میلگرد 8 کویر کاشان A3 5
وزن میلگرد 8 قزوین A2 6
وزن میلگرد 8 سپهر ایرانیان A3 5.5
وزن میلگرد 8 پارس آرمان A2 6
وزن میلگرد 8 آذر فولاد امین A2 5
وزن میلگرد 8 شاهین بناب A2 5.5
وزن میلگرد 8 کاوه تیکمه داش A2 5.5
وزن میلگرد 8 درپاد تبریز A2 5
وزن میلگرد 8 آریا ذوب A2 6
وزن میلگرد 8 آناهیتا گیلان A2 5
وزن میلگرد 8 شاهین بناب A3 5.5
وزن میلگرد 8 ظفر بناب A2 5
وزن میلگرد 10 آریان فولاد A2 7.5
وزن میلگرد 10 آریان فولاد A3 7.5
وزن میلگرد 10 آذر فولاد امین A2 7
A3 8
وزن میلگرد 10 امیرکبیر A2 7.5
وزن میلگرد 10 کاوه تیکمه داش A2 8
وزن میلگرد 10 کاوه تیکمه داش A3 8
وزن میلگرد 10 نیشابور A3 8
وزن میلگرد 10 زاگرس A3 8
وزن میلگرد 10 درپاد تبریز A2 7.5
وزن میلگرد 10 فولاد یزد احرامیان A3 8
وزن میلگرد 10 شاهرود A3 8
وزن میلگرد 10 امیرکبیر A3 7.5
وزن میلگرد 10 پرشین فولاد A2 8
وزن میلگرد 10 پرشین فولاد A3 8
وزن میلگرد 10 آریا ذوب A2 8
وزن میلگرد 10 آریا ذوب A3 8
وزن میلگرد 10 میانه A3 8
وزن میلگرد 10 آناهیتا گیلان A2 7.5
وزن میلگرد 10 قزوین A2 8
وزن میلگرد 10 بردسیر کرمان A2 8
وزن میلگرد 10 بردسیر کرمان A3 8
وزن میلگرد 10 فایکو A3 8
وزن میلگرد 10 ارگ تبریز A3 8
وزن میلگرد 10 شاهین بناب A2 8
وزن میلگرد 10 شاهین بناب A3 8
وزن میلگرد 12 کاوه تیکمه داش A3 11
وزن میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان A3 11
وزن میلگرد 12 کویر کاشان A3 10.5
وزن میلگرد 12 نیشابور A3 11
وزن میلگرد 12 زاگرس A3 11
وزن میلگرد 12 درپاد تبریز A3 10.5
وزن میلگرد 12 فولاد یزد احرامیان A3 11
وزن میلگرد 12 شاهرود A3 11
وزن میلگرد 12 آریان فولاد A2 11
وزن میلگرد 12 آریان فولاد A3 11
وزن میلگرد 12 امیرکبیر A3 11
وزن میلگرد 12 پرشین فولاد A3 11
وزن میلگرد 12 آریا ذوب A2 11
وزن میلگرد 12 آریا ذوب A3 11
وزن میلگرد 12 میانه A3 11
وزن میلگرد 12 آناهیتا گیلان A3 10.5
وزن میلگرد 12 قزوین A2 11
وزن میلگرد 12 بردسیر کرمان A2 11
وزن میلگرد 12 بردسیر کرمان A3 11
وزن میلگرد 12 فایکو A3 11
وزن میلگرد 12 فولاد آلیاژی ایران A3 11
وزن میلگرد 12 ارگ تبریز A3 11
وزن میلگرد 12 شاهین بناب A3 11
وزن میلگرد 14 کاوه تیکمه داش A3 15
وزن میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A3 15
وزن میلگرد 14 کویر کاشان A3 14
وزن میلگرد 14 نیشابور A3 15
وزن میلگرد 14 زاگرس A3 14
وزن میلگرد 14 درپاد تبریز A3 14
وزن میلگرد 14 فولاد یزد احرامیان A3 15
وزن میلگرد 14 شاهرود A3 15
وزن میلگرد 14 آریان فولاد A3 15
وزن میلگرد 14 امیرکبیر A3 15
وزن میلگرد 14 پرشین فولاد A3 15
وزن میلگرد 14 آریا ذوب A3 15
وزن میلگرد 14 میانه A3 15
وزن میلگرد 14 آناهیتا گیلان A3 14
وزن میلگرد 14 قزوین A3 15
وزن میلگرد 14 بردسیر کرمان A3 15
وزن میلگرد 14 فایکو A3 15
وزن میلگرد 14 فولاد آلیاژی ایران A3 15
وزن میلگرد 14 ارگ تبریز A3 15
وزن میلگرد 14 شاهین بناب A3 15
وزن میلگرد 16 کاوه تیکمه داش A3 19
وزن میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان A3 19
وزن میلگرد 16 کویر کاشان A3 19
وزن میلگرد 16 نیشابور A3 19
وزن میلگرد 16 زاگرس A3 19
وزن میلگرد 16 درپاد تبریز A3 19
وزن میلگرد 16 فولاد یزد احرامیان A3 19
وزن میلگرد 16 شاهرود A3 19
وزن میلگرد 16 آریان فولاد A3 19
وزن میلگرد 16 امیرکبیر A3 19
وزن میلگرد 16 پرشین فولاد A3 19
وزن میلگرد 16 آریا ذوب A3 19
وزن میلگرد 16 میانه A3 19
وزن میلگرد 16 آناهیتا گیلان A3 19
وزن میلگرد 16 قزوین A3 19
وزن میلگرد 16 بردسیر کرمان A3 19
وزن میلگرد 16 فایکو A3 19
وزن میلگرد 16 فولاد آلیاژی ایران A3 19
وزن میلگرد 16 ارگ تبریز A3 19
وزن میلگرد 16 شاهین بناب A3 19
وزن میلگرد 18 کاوه تیکمه داش A3 24
وزن میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان A3 24
وزن میلگرد 18 کویر کاشان A3 24
وزن میلگرد 18 نیشابور A3 24
وزن میلگرد 18 زاگرس A3 24
وزن میلگرد 18 درپاد تبریز A3 24
وزن میلگرد 18 فولاد یزد احرامیان A3 24
وزن میلگرد 18 شاهرود A3 24
وزن میلگرد 18 آریان فولاد A3 24
وزن میلگرد 18 امیرکبیر A3 24
وزن میلگرد 18 پرشین فولاد A3 24
وزن میلگرد 18 آریا ذوب A3 24
وزن میلگرد 18 میانه A3 24
وزن میلگرد 18 آناهیتا گیلان A3 24
وزن میلگرد 18 قزوین A3 24
وزن میلگرد 18 بردسیر کرمان A3 24
وزن میلگرد 18 فایکو A3 24
وزن میلگرد 18 فولاد آلیاژی ایران A3 24
وزن میلگرد 18 ارگ تبریز A3 24
وزن میلگرد 18 شاهین بناب A3 24
وزن میلگرد 20 کاوه تیکمه داش A3 30
وزن میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان A3 30
وزن میلگرد 20 کویر کاشان A3 30
وزن میلگرد 20 نیشابور A3 30
وزن میلگرد 20 زاگرس A3 30
وزن میلگرد 20 درپاد تبریز A3 30
وزن میلگرد 20 فولاد یزد احرامیان A3 30
وزن میلگرد 20 شاهرود A3 30
وزن میلگرد 20 آریان فولاد A3 30
وزن میلگرد 20 امیرکبیر A3 30
وزن میلگرد 20 پرشین فولاد A3 30
وزن میلگرد 20 آریا ذوب A3 30
وزن میلگرد 20 میانه A3 30
وزن میلگرد 20 آناهیتا گیلان A3 30
وزن میلگرد 20 قزوین A3 30
وزن میلگرد 20 بردسیر کرمان A3 30
وزن میلگرد 20 فایکو A3 30
وزن میلگرد 20 فولاد آلیاژی ایران A3 30
وزن میلگرد 20 ارگ تبریز A3 30
وزن میلگرد 20 شاهین بناب A3 30
وزن میلگرد 22 کاوه تیکمه داش A3 36
وزن میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان A3 36
وزن میلگرد 22 کویر کاشان A3 36
وزن میلگرد 22 نیشابور A3 36
وزن میلگرد 22 زاگرس A3 36
وزن میلگرد 22 درپاد تبریز A3 36
وزن میلگرد 22 فولاد یزد احرامیان A3 36
وزن میلگرد 22 شاهرود A3 36
وزن میلگرد 22 آریان فولاد A3 36
وزن میلگرد 22 امیرکبیر A3 36
وزن میلگرد 22 پرشین فولاد A3 36
وزن میلگرد 22 آریا ذوب A3 36
وزن میلگرد 22 میانه A3 36
وزن میلگرد 22 آناهیتا گیلان A3 36
وزن میلگرد 22 بردسیر کرمان A3 36
وزن میلگرد 22 فایکو A3 36
وزن میلگرد 22 فولاد آلیاژی ایران A3 36
وزن میلگرد 22 ارگ تبریز A3 36
وزن میلگرد 22 شاهین بناب A3 36
وزن میلگرد 25 کاوه تیکمه داش A3 47
وزن میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان A3 47
وزن میلگرد 25 کویر کاشان A3 47
وزن میلگرد 25 نیشابور A3 47
وزن میلگرد 25 زاگرس A3 47
وزن میلگرد 25 درپاد تبریز A3 47
وزن میلگرد 25 پرشین فولاد A3 47
وزن میلگرد 25 آریا ذوب A3 47
وزن میلگرد 25 میانه A3 47
وزن میلگرد 25 آناهیتا گیلان A3 47
وزن میلگرد 25 بردسیر کرمان A3 47
وزن میلگرد 25 فایکو A3 47
وزن میلگرد 25 فولاد آلیاژی ایران A3 47
وزن میلگرد 25 ارگ تبریز A3 47
وزن میلگرد 25 شاهین بناب A3 47
وزن میلگرد 28 کاوه تیکمه داش A3 58
وزن میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان A3 58
وزن میلگرد 28 کویر کاشان A3 58
وزن میلگرد 28 نیشابور A3 58
وزن میلگرد 28 زاگرس A3 58
وزن میلگرد 28 درپاد تبریز A3 58
وزن میلگرد 28 فولاد یزد احرامیان A3 58
وزن میلگرد 28 شاهرود A3 58
وزن میلگرد 28 آریان فولاد A3 58
وزن میلگرد 28 امیرکبیر A3 58
وزن میلگرد 28 پرشین فولاد A3 58
وزن میلگرد 28 میانه A3 58
وزن میلگرد 28 آناهیتا گیلان A3 58
وزن میلگرد 28 بردسیر کرمان A3 58
وزن میلگرد 28 فایکو A3 58
وزن میلگرد 28 فولاد آلیاژی ایران A3 58
وزن میلگرد 28 شاهین بناب A3 58
وزن میلگرد 30 کویر کاشان A3 67
وزن میلگرد 32 کاوه تیکمه داش A3 76
وزن میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان A3 75
وزن میلگرد 32 کویر کاشان A3 75
وزن میلگرد 32 نیشابور A3 76
وزن میلگرد 32 زاگرس A3 76
وزن میلگرد 32 درپاد تبریز A3 76
وزن میلگرد 32 فولاد یزد احرامیان A3 76
وزن میلگرد 32 شاهرود A3 76
وزن میلگرد 32 آریان فولاد A3 76
وزن میلگرد 36 A4 96
وزن میلگرد 40 A5 120

مفید بود?

امتیاز دهید