جدول وزن میلگرد

جدول وزن میلگردآلیاژوزن
وزن میلگرد ساده 5.5 کویر کاشانحرارتی
وزن میلگرد ساده 6.5 کویر کاشانحرارتی
وزن میلگرد ساده 6.5 نطنزحرارتی
وزن میلگرد ساده 6.5 نورد کاران افق ابهرحرارتی
وزن میلگرد ساده 6.5 نورد ملایرحرارتی
وزن میلگرد 8 کویر کاشانA35
وزن میلگرد 8 قزوینA26
وزن میلگرد 8 سپهر ایرانیانA35.5
وزن میلگرد 8 پارس آرمانA26
وزن میلگرد 8 آذر فولاد امینA25
وزن میلگرد 8 شاهین بنابA25.5
وزن میلگرد 8 كاوه تيكمه داشA25.5
وزن میلگرد 8 درپاد تبریزA25
وزن میلگرد 8 آریا ذوبA26
وزن میلگرد 8 آناهیتا گیلانA25
وزن میلگرد 8 شاهین بنابA35.5
وزن میلگرد 8 ظفر بنابA25
وزن میلگرد 10 آریان فولادA27.5
وزن میلگرد 10 آریان فولادA37.5
وزن میلگرد 10 آذر فولاد امینA27
A38
وزن میلگرد 10 امیرکبیرA27.5
وزن میلگرد 10 كاوه تيكمه داشA28
وزن میلگرد 10 كاوه تيكمه داشA38
وزن میلگرد 10 نیشابورA38
وزن میلگرد 10 زاگرسA38
وزن میلگرد 10 درپاد تبریزA27.5
وزن میلگرد 10 فولاد یزد احرامیانA38
وزن میلگرد 10 شاهرودA38
وزن میلگرد 10 امیرکبیرA37.5
وزن میلگرد 10 پرشین فولادA28
وزن میلگرد 10 پرشین فولادA38
وزن میلگرد 10 آریا ذوبA28
وزن میلگرد 10 آریا ذوبA38
وزن میلگرد 10 میانهA38
وزن میلگرد 10 آناهیتا گیلانA27.5
وزن میلگرد 10 قزوینA28
وزن میلگرد 10 بردسیر کرمانA28
وزن میلگرد 10 بردسیر کرمانA38
وزن میلگرد 10 فایکوA38
وزن میلگرد 10 ارگ تبریزA38
وزن میلگرد 10 شاهین بنابA28
وزن میلگرد 10 شاهین بنابA38
وزن میلگرد 12 كاوه تيكمه داشA311
وزن میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA311
وزن میلگرد 12 کویر کاشانA310.5
وزن میلگرد 12 نیشابورA311
وزن میلگرد 12 زاگرسA311
وزن میلگرد 12 درپاد تبریزA310.5
وزن میلگرد 12 فولاد یزد احرامیانA311
وزن میلگرد 12 شاهرودA311
وزن میلگرد 12 آریان فولادA211
وزن میلگرد 12 آریان فولادA311
وزن میلگرد 12 امیرکبیرA311
وزن میلگرد 12 پرشین فولادA311
وزن میلگرد 12 آریا ذوبA211
وزن میلگرد 12 آریا ذوبA311
وزن میلگرد 12 میانهA311
وزن میلگرد 12 آناهیتا گیلانA310.5
وزن میلگرد 12 قزوینA211
وزن میلگرد 12 بردسیر کرمانA211
وزن میلگرد 12 بردسیر کرمانA311
وزن میلگرد 12 فایکوA311
وزن میلگرد 12 فولاد آلیاژی ایرانA311
وزن میلگرد 12 ارگ تبریزA311
وزن میلگرد 12 شاهین بنابA311
وزن میلگرد 14 كاوه تيكمه داشA315
وزن میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA315
وزن میلگرد 14 کویر کاشانA314
وزن میلگرد 14 نیشابورA315
وزن میلگرد 14 زاگرسA314
وزن میلگرد 14 درپاد تبریزA314
وزن میلگرد 14 فولاد یزد احرامیانA315
وزن میلگرد 14 شاهرودA315
وزن میلگرد 14 آریان فولادA315
وزن میلگرد 14 امیرکبیرA315
وزن میلگرد 14 پرشین فولادA315
وزن میلگرد 14 آریا ذوبA315
وزن میلگرد 14 میانهA315
وزن میلگرد 14 آناهیتا گیلانA314
وزن میلگرد 14 قزوینA315
وزن میلگرد 14 بردسیر کرمانA315
وزن میلگرد 14 فایکوA315
وزن میلگرد 14 فولاد آلیاژی ایرانA315
وزن میلگرد 14 ارگ تبریزA315
وزن میلگرد 14 شاهین بنابA315
وزن میلگرد 16 كاوه تيكمه داشA319
وزن میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA319
وزن میلگرد 16 کویر کاشانA319
وزن میلگرد 16 نیشابورA319
وزن میلگرد 16 زاگرسA319
وزن میلگرد 16 درپاد تبریزA319
وزن میلگرد 16 فولاد یزد احرامیانA319
وزن میلگرد 16 شاهرودA319
وزن میلگرد 16 آریان فولادA319
وزن میلگرد 16 امیرکبیرA319
وزن میلگرد 16 پرشین فولادA319
وزن میلگرد 16 آریا ذوبA319
وزن میلگرد 16 میانهA319
وزن میلگرد 16 آناهیتا گیلانA319
وزن میلگرد 16 قزوینA319
وزن میلگرد 16 بردسیر کرمانA319
وزن میلگرد 16 فایکوA319
وزن میلگرد 16 فولاد آلیاژی ایرانA319
وزن میلگرد 16 ارگ تبریزA319
وزن میلگرد 16 شاهین بنابA319
وزن میلگرد 18 كاوه تيكمه داشA324
وزن میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA324
وزن میلگرد 18 کویر کاشانA324
وزن میلگرد 18 نیشابورA324
وزن میلگرد 18 زاگرسA324
وزن میلگرد 18 درپاد تبریزA324
وزن میلگرد 18 فولاد یزد احرامیانA324
وزن میلگرد 18 شاهرودA324
وزن میلگرد 18 آریان فولادA324
وزن میلگرد 18 امیرکبیرA324
وزن میلگرد 18 پرشین فولادA324
وزن میلگرد 18 آریا ذوبA324
وزن میلگرد 18 میانهA324
وزن میلگرد 18 آناهیتا گیلانA324
وزن میلگرد 18 قزوینA324
وزن میلگرد 18 بردسیر کرمانA324
وزن میلگرد 18 فایکوA324
وزن میلگرد 18 فولاد آلیاژی ایرانA324
وزن میلگرد 18 ارگ تبریزA324
وزن میلگرد 18 شاهین بنابA324
وزن میلگرد 20 كاوه تيكمه داشA330
وزن میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA330
وزن میلگرد 20 کویر کاشانA330
وزن میلگرد 20 نیشابورA330
وزن میلگرد 20 زاگرسA330
وزن میلگرد 20 درپاد تبریزA330
وزن میلگرد 20 فولاد یزد احرامیانA330
وزن میلگرد 20 شاهرودA330
وزن میلگرد 20 آریان فولادA330
وزن میلگرد 20 امیرکبیرA330
وزن میلگرد 20 پرشین فولادA330
وزن میلگرد 20 آریا ذوبA330
وزن میلگرد 20 میانهA330
وزن میلگرد 20 آناهیتا گیلانA330
وزن میلگرد 20 قزوینA330
وزن میلگرد 20 بردسیر کرمانA330
وزن میلگرد 20 فایکوA330
وزن میلگرد 20 فولاد آلیاژی ایرانA330
وزن میلگرد 20 ارگ تبریزA330
وزن میلگرد 20 شاهین بنابA330
وزن میلگرد 22 كاوه تيكمه داشA336
وزن میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA336
وزن میلگرد 22 کویر کاشانA336
وزن میلگرد 22 نیشابورA336
وزن میلگرد 22 زاگرسA336
وزن میلگرد 22 درپاد تبریزA336
وزن میلگرد 22 فولاد یزد احرامیانA336
وزن میلگرد 22 شاهرودA336
وزن میلگرد 22 آریان فولادA336
وزن میلگرد 22 امیرکبیرA336
وزن میلگرد 22 پرشین فولادA336
وزن میلگرد 22 آریا ذوبA336
وزن میلگرد 22 میانهA336
وزن میلگرد 22 آناهیتا گیلانA336
وزن میلگرد 22 بردسیر کرمانA336
وزن میلگرد 22 فایکوA336
وزن میلگرد 22 فولاد آلیاژی ایرانA336
وزن میلگرد 22 ارگ تبریزA336
وزن میلگرد 22 شاهین بنابA336
وزن میلگرد 25 كاوه تيكمه داشA347
وزن میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA347
وزن میلگرد 25 کویر کاشانA347
وزن میلگرد 25 نیشابورA347
وزن میلگرد 25 زاگرسA347
وزن میلگرد 25 درپاد تبریزA347
وزن میلگرد 25 پرشین فولادA347
وزن میلگرد 25 آریا ذوبA347
وزن میلگرد 25 میانهA347
وزن میلگرد 25 آناهیتا گیلانA347
وزن میلگرد 25 بردسیر کرمانA347
وزن میلگرد 25 فایکوA347
وزن میلگرد 25 فولاد آلیاژی ایرانA347
وزن میلگرد 25 ارگ تبریزA347
وزن میلگرد 25 شاهین بنابA347
وزن میلگرد 28 كاوه تيكمه داشA358
وزن میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA358
وزن میلگرد 28 کویر کاشانA358
وزن میلگرد 28 نیشابورA358
وزن میلگرد 28 زاگرسA358
وزن میلگرد 28 درپاد تبریزA358
وزن میلگرد 28 فولاد یزد احرامیانA358
وزن میلگرد 28 شاهرودA358
وزن میلگرد 28 آریان فولادA358
وزن میلگرد 28 امیرکبیرA358
وزن میلگرد 28 پرشین فولادA358
وزن میلگرد 28 میانهA358
وزن میلگرد 28 آناهیتا گیلانA358
وزن میلگرد 28 بردسیر کرمانA358
وزن میلگرد 28 فایکوA358
وزن میلگرد 28 فولاد آلیاژی ایرانA358
وزن میلگرد 28 شاهین بنابA358
وزن میلگرد 30 کویر کاشانA367
وزن میلگرد 32 كاوه تيكمه داشA376
وزن میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA375
وزن میلگرد 32 کویر کاشانA375
وزن میلگرد 32 نیشابورA376
وزن میلگرد 32 زاگرسA376
وزن میلگرد 32 درپاد تبریزA376
وزن میلگرد 32 فولاد یزد احرامیانA376
وزن میلگرد 32 شاهرودA376
وزن میلگرد 32 آریان فولادA376
وزن میلگرد 36A496
وزن میلگرد 40A5120