قیمت امروز قوطی و پروفیل

محصولوزنقیمتبروز رسانی
قوطی و پروفیل 40*100*5 میل67 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 40*100*6 میل81 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 40*80*5 میل57 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 50*50*5 میل48 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*100*5 میل77 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*100*6 میل92 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*120*5 میل86 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*120*6 میل103 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*60*5 میل57 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*60*6 میل70 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 70*70*5 میل67 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 70*70*6 میل80 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 80*120*3 میل58 kg1401/09/23
قوطی و پروفیل 80*120*5 میل96 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 80*120*6 میل115 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 80*80*2 میل30 kg27,200 تومان1401/10/03
قوطی و پروفیل 80*80*2.5 میل38 kg26,700 تومان1401/10/03
قوطی و پروفیل 80*80*3 میل46 kg26,700 تومان1401/10/03
قوطی و پروفیل 80*80*5 میل77 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 80*80*6 میل92 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 90*90*2 میل35 kg26,700 تومان1401/10/03
قوطی و پروفیل 90*90*2.5 میل43 kg26,700 تومان1401/10/03
قوطی و پروفیل 90*90*3 میل52 kg26,700 تومان1401/10/03
قوطی و پروفیل 90*90*5 میل86 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 90*90*6 میل103 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*100*10 میل192 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*100*5 میل96 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*100*6 میل115 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*100*8 میل153 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*150*5 میل120 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*150*6 میل144 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*180*5 میل134 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*180*6 میل161 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*200*10 میل288 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*200*5 میل144 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*200*6 میل173 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*200*8 میل230 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*300*10 میل385 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*300*12 میل460 kg40,500 تومان1401/11/05
قوطی و پروفیل 100*300*15 میل575 kg40,500 تومان1401/11/05
قوطی و پروفیل 100*300*5 میل192 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*300*6 میل230 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*300*8 میل307 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*120*10 میل230 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*120*5 میل115 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*120*6 میل138 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*120*8 میل185 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*200*10 میل307 kg1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*200*12 میل368 kg40,500 تومان1401/11/05
قوطی و پروفیل 120*200*5 میل153 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*200*6 میل185 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*200*8 میل245 kg1401/11/09
قوطی و پروفیل 140*140*10 میل268 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 140*140*12 میل320 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 140*140*5 میل134 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 140*140*6 میل161 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 140*140*8 میل215 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*150*10 میل288 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*150*5 میل144 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*150*6 میل175 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*150*8 میل230 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*200*10 میل336 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*200*12 میل403 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*200*5 میل168 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*200*6 میل201 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*200*8 میل268 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*250*10 میل385 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*250*12 میل460 kg1401/10/25
قوطی و پروفیل 150*250*5 میل192 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*250*6 میل230 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*250*8 میل307 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*300*10 میل432 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*300*12 میل520 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*300*15 میل650 kg40,500 تومان1401/11/05
قوطی و پروفیل 150*300*8 میل345 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 160*160*10 میل307 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 160*160*12 میل370 kg40,500 تومان1401/11/05
قوطی و پروفیل 160*160*5 میل154 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 160*160*6 میل185 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 160*160*8 میل245 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*180*10 میل345 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*180*12 میل415 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*180*5 میل172 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*180*6 میل210 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*180*8 میل277 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*260*10 میل422 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*260*12 میل506 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*260*5 میل210 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*260*6 میل253 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*260*8 میل337 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*10 میل385 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*12 میل460 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*15 میل576 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*5 میل192 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*6 میل230 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*8 میل305 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*300*10 میل480 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*300*12 میل575 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*300*15 میل720 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*300*6 میل290 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*300*8 میل385 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*400*10 میل575 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*400*12 میل690 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*400*15 میل865 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*400*8 میل460 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*250*10 میل480 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*250*12 میل575 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*250*15 میل720 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*250*6 میل290 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*250*8 میل385 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*300*10 میل530 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*300*12 میل633 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*300*15 میل790 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*300*8 میل422 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*350*10 میل575 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*350*12 میل690 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*350*15 میل865 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*350*6 میل345 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*350*8 میل460 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*300*10 میل575 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*300*12 میل690 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*300*15 میل865 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*300*8 میل460 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*400*10 میل670 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*400*12 میل805 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*400*15 میل1010 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*400*8 میل540 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 350*350*10 میل670 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 350*350*12 میل805 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 350*350*15 میل41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 350*350*8 میل537 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 400*400*10 میل770 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 400*400*12 میل920 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 400*400*15 میل1150 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 400*400*8 میل615 kg38,500 تومان1401/11/09
پروفیل سی پرلین 18 ضخامت 2.5 میل39 kg30,500 تومان1401/10/18
پروفیل سی پرلین 18 ضخامت 2 میل32 kg29,500 تومان1401/10/18
پروفیل سی پرلین 18 ضخامت 3 میل47 kg30,500 تومان1401/10/18
پروفیل سی پرلین 20 ضخامت 2.5 میل42 kg30,500 تومان1401/10/18
پروفیل سی پرلین 20 ضخامت 3 میل50 kg30,500 تومان1401/10/18
پروفیل سی پرلین 22 ضخامت 2.5 میل45 kg30,500 تومان1401/10/18
پروفیل سی پرلین 22 ضخامت 3 میل53 kg30,500 تومان1401/10/18
پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 میل39 kg29,000 تومان1401/10/18
پروفیل زد 18 ضخامت 2 میل32 kg28,500 تومان1401/10/18
پروفیل زد 18 ضخامت 3 میل47 kg29,000 تومان1401/10/18
پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 میل42 kg29,000 تومان1401/10/18
پروفیل زد 20 ضخامت 3 میل50 kg29,000 تومان1401/10/18
پروفیل زد 22 ضخامت 2.5 میل45 kg29,000 تومان1401/10/18
پروفیل زد 22 ضخامت 3 میل53 kg29,000 تومان1401/10/18

نکات قبل از خرید پروفیل

 1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
 2. قیمت قوطی و پرفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
 3. قیمت پروفیل برحسب شاخه 6 متری می باشد.
 4. وزن پروفیل  با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.
 5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

پروفیل چیست ؟

پروفیل یا قوطی مقطعی توخالی است که به شکل مربع یا مستطیل تولید می شود.
در آیین نامه مهندسی به نام HSS نامگذاری شده است.

محاسبه پروفیل : از طریق طول و عرض و ضخامت در برحسب میلیمتر قیمت پروفیل و وزن پروفیل محاسبه میشود.

انواع پروفیل

 • پروفیل نورد گرم : از نورد گرم شمش فولادی ایجاد میشود.
 • پروفیل نورد سرد : از شکل دادن ورق های فولادی ایجاد میشود.
 • پروفیل مرکب : از اتصال چند پروفیل سرد و گرم به وجود می آید.

انواع پروفیل از لحاظ کاربرد

 • پروفیل ساختمانی
 • پروفیل صنعتی

انواع پروفیل از لحاظ شکل

 • پروفیل های باز
 • پروفیل Z
 • پروفیل Hat
 • پروفیل سپری
 • پروفیل اشکال خاص و…

برای مشاهده جزئیات بیشتر و روند تولید پروفیل به پروفیل چیست مراجعه نمایید.

درباره آهن آلات حیدری

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با وجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. تنها یک بار خرید از ما کافیست که به صداقت در فروش و قیمت رقابتی پی ببرید.

مفید بود?

امتیاز دهید

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

آهن آلات حیدری

62999696

جهت دریافت استعلام قیمت , لیست مدنظر را در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.

 09360042903

خبرنامه ایمیلی فی آهن

جدیدترین های بازار