قیمت امروز قوطی و پروفیل

محصولوزنقیمت (تومان)بروز رسانی
قوطی و پروفیل 40*100*5 میل67 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 40*100*6 میل81 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 40*80*5 میل57 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 50*50*5 میل48 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*100*5 میل77 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*100*6 میل92 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*120*5 میل86 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*120*6 میل103 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*60*5 میل57 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*60*6 میل70 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 70*70*5 میل67 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 70*70*6 میل80 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 80*120*5 میل96 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*120*6 میل115 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*80*5 میل77 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 80*80*6 میل92 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 90*90*5 میل86 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 90*90*6 میل103 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*100*10 میل192 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*100*5 میل96 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*100*6 میل115 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*100*8 میل153 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*150*5 میل120 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*150*6 میل144 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*180*5 میل134 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*180*6 میل161 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*200*10 میل288 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*200*5 میل144 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*200*6 میل173 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*200*8 میل230 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*300*10 میل385 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*300*12 میل460 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*300*15 میل575 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*300*5 میل192 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*300*6 میل230 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*300*8 میل307 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*120*10 میل230 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*120*5 میل115 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*120*6 میل138 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*120*8 میل185 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*200*10 میل307 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*200*12 میل368 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 120*200*5 میل153 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*200*6 میل185 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*200*8 میل245 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 140*140*10 میل268 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 140*140*12 میل320 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 140*140*5 میل134 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 140*140*6 میل161 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 140*140*8 میل215 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*150*10 میل288 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*150*5 میل144 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*150*6 میل175 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*150*8 میل230 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*200*10 میل336 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*200*12 میل403 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 150*200*5 میل168 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*200*6 میل201 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*200*8 میل268 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*250*10 میل385 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*250*12 میل460 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 150*250*5 میل192 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*250*6 میل230 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*250*8 میل307 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*300*10 میل432 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*300*12 میل520 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 150*300*15 میل650 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 150*300*8 میل345 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 160*160*10 میل307 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 160*160*12 میل370 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 160*160*5 میل154 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 160*160*6 میل185 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 160*160*8 میل245 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*180*10 میل345 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*180*12 میل415 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 180*180*5 میل172 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*180*6 میل210 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*180*8 میل277 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*260*10 میل422 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*260*12 میل506 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 180*260*5 میل210 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*260*6 میل253 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*260*8 میل337 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*200*10 میل385 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*200*12 میل460 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*200*15 میل576 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*200*5 میل192 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*200*6 میل230 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*200*8 میل305 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*300*10 میل480 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*300*12 میل575 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*300*15 میل720 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*300*6 میل290 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*300*8 میل385 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*400*10 میل575 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*400*12 میل690 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*400*15 میل865 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*400*8 میل460 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*250*10 میل480 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*250*12 میل575 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*250*15 میل720 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*250*6 میل290 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*250*8 میل385 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*300*10 میل530 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*300*12 میل633 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*300*15 میل790 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*300*8 میل422 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*350*10 میل575 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*350*12 میل690 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*350*15 میل865 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*350*6 میل345 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*350*8 میل460 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 300*300*10 میل575 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 300*300*12 میل690 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 300*300*15 میل865 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 300*300*8 میل460 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 300*400*10 میل670 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 300*400*12 میل805 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 300*400*15 میل1010 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 300*400*8 میل540 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 350*350*10 میل670 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 350*350*12 میل805 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 350*350*15 میل1402/11/28
قوطی و پروفیل 350*350*8 میل537 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 400*400*10 میل770 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 400*400*12 میل920 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 400*400*15 میل1150 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 400*400*8 میل615 kg62,000 1403/01/27
پروفیل سی پرلین 18 ضخامت 2.5 میل39 kg48,500 1403/01/27
پروفیل سی پرلین 18 ضخامت 2 میل32 kg49,500 1403/01/27
پروفیل سی پرلین 18 ضخامت 3 میل47 kg48,500 1403/01/27
پروفیل سی پرلین 20 ضخامت 2.5 میل42 kg48,500 1403/01/27
پروفیل سی پرلین 20 ضخامت 3 میل50 kg48,500 1403/01/27
پروفیل سی پرلین 22 ضخامت 2.5 میل45 kg48,500 1403/01/27
پروفیل سی پرلین 22 ضخامت 3 میل53 kg48,500 1403/01/27
پروفیل زد 18 ضخامت 2.5 میل39 kg46,800 1403/01/27
پروفیل زد 18 ضخامت 2 میل32 kg47,500 1403/01/27
پروفیل زد 18 ضخامت 3 میل47 kg46,800 1403/01/27
پروفیل زد 20 ضخامت 2.5 میل42 kg46,800 1403/01/27
پروفیل زد 20 ضخامت 3 میل50 kg46,800 1403/01/27
پروفیل زد 22 ضخامت 2.5 میل45 kg46,800 1403/01/27
پروفیل زد 22 ضخامت 3 میل53 kg46,800 1403/01/27

نکات قبل از خرید پروفیل

 1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
 2. قیمت قوطی و پرفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
 3. قیمت پروفیل برحسب شاخه 6 متری می باشد.
 4. وزن پروفیل  با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.
 5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

پروفیل چیست ؟

پروفیل یا قوطی مقطعی توخالی است که به شکل مربع یا مستطیل تولید می شود.
در آیین نامه مهندسی به نام HSS نامگذاری شده است.

محاسبه پروفیل : از طریق طول و عرض و ضخامت در برحسب میلیمتر قیمت پروفیل و وزن پروفیل محاسبه میشود.

انواع پروفیل

 • پروفیل نورد گرم : از نورد گرم شمش فولادی ایجاد میشود.
 • پروفیل نورد سرد : از شکل دادن ورق های فولادی ایجاد میشود.
 • پروفیل مرکب : از اتصال چند پروفیل سرد و گرم به وجود می آید.

انواع پروفیل از لحاظ کاربرد

 • پروفیل ساختمانی
 • پروفیل صنعتی

انواع پروفیل از لحاظ شکل

 • پروفیل های باز
 • پروفیل Z
 • پروفیل Hat
 • پروفیل سپری
 • پروفیل اشکال خاص و…

برای مشاهده جزئیات بیشتر و روند تولید پروفیل به پروفیل چیست مراجعه نمایید.

درباره آهن آلات حیدری

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با وجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. تنها یک بار خرید از ما کافیست که به صداقت در فروش و قیمت رقابتی پی ببرید.

مفید بود?

امتیاز دهید

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

آهن آلات حیدری

62999696

جهت دریافت استعلام قیمت , لیست مدنظر را در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.

 09360042903

خبرنامه ایمیلی فی آهن

جدیدترین های بازار