قیمت امروز قوطی و پروفیل صنعتی HSS و RHS

محصولوزنقیمت (تومان)بروز رسانی
قوطی و پروفیل 40*100*5 میل67 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 40*100*6 میل81 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 40*80*5 میل57 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 50*50*5 میل48 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*100*5 میل77 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*100*6 میل92 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*120*5 میل86 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*120*6 میل103 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*60*5 میل57 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 60*60*6 میل70 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 70*70*5 میل67 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 70*70*6 میل80 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 80*120*5 میل96 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*120*6 میل115 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 80*80*5 میل77 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 80*80*6 میل92 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 90*90*5 میل86 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 90*90*6 میل103 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*100*10 میل192 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*100*5 میل96 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*100*6 میل115 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*100*8 میل153 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*150*5 میل120 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*150*6 میل144 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*180*5 میل134 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*180*6 میل161 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*200*10 میل288 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*200*5 میل144 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*200*6 میل173 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*200*8 میل230 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*300*10 میل385 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*300*12 میل460 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*300*15 میل575 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 100*300*5 میل192 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*300*6 میل230 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 100*300*8 میل307 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*120*10 میل230 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*120*5 میل115 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*120*6 میل138 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*120*8 میل185 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*200*10 میل307 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*200*12 میل368 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 120*200*5 میل153 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*200*6 میل185 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 120*200*8 میل245 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 140*140*10 میل268 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 140*140*12 میل320 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 140*140*5 میل134 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 140*140*6 میل161 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 140*140*8 میل215 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*150*10 میل288 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*150*5 میل144 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*150*6 میل175 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*150*8 میل230 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*200*10 میل336 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*200*12 میل403 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 150*200*5 میل168 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*200*6 میل201 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*200*8 میل268 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*250*10 میل385 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*250*12 میل460 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 150*250*5 میل192 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*250*6 میل230 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*250*8 میل307 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*300*10 میل432 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 150*300*12 میل520 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 150*300*15 میل650 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 150*300*8 میل345 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 160*160*10 میل307 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 160*160*12 میل370 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 160*160*5 میل154 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 160*160*6 میل185 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 160*160*8 میل245 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*180*10 میل345 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*180*12 میل415 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 180*180*5 میل172 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*180*6 میل210 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*180*8 میل277 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*260*10 میل422 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*260*12 میل506 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 180*260*5 میل210 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*260*6 میل253 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 180*260*8 میل337 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*200*10 میل385 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*200*12 میل460 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*200*15 میل576 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*200*5 میل192 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*200*6 میل230 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*200*8 میل305 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*300*10 میل480 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*300*12 میل575 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*300*15 میل720 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*300*6 میل290 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*300*8 میل385 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*400*10 میل575 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 200*400*12 میل690 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*400*15 میل865 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 200*400*8 میل460 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*250*10 میل480 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*250*12 میل575 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*250*15 میل720 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*250*6 میل290 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*250*8 میل385 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*300*10 میل530 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*300*12 میل633 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*300*15 میل790 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*300*8 میل422 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*350*10 میل575 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*350*12 میل690 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*350*15 میل865 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 250*350*6 میل345 kg60,500 1403/01/27
قوطی و پروفیل 250*350*8 میل460 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 300*300*10 میل575 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 300*300*12 میل690 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 300*300*15 میل865 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 300*300*8 میل460 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 300*400*10 میل670 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 300*400*12 میل805 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 300*400*15 میل1010 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 300*400*8 میل540 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 350*350*10 میل670 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 350*350*12 میل805 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 350*350*15 میل1402/11/28
قوطی و پروفیل 350*350*8 میل537 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 400*400*10 میل770 kg62,000 1403/01/27
قوطی و پروفیل 400*400*12 میل920 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 400*400*15 میل1150 kg1402/11/28
قوطی و پروفیل 400*400*8 میل615 kg62,000 1403/01/27

مفید بود?

امتیاز دهید

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

آهن آلات حیدری

62999696

جهت دریافت استعلام قیمت , لیست مدنظر را در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.

 09360042903

خبرنامه ایمیلی فی آهن

جدیدترین های بازار