قیمت امروز قوطی و پروفیل صنعتی HSS و RHS

محصولوزنقیمتبروز رسانی
قوطی و پروفیل 40*100*5 میل67 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 40*100*6 میل81 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 40*80*5 میل57 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 50*50*5 میل48 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*100*5 میل77 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*100*6 میل92 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*120*5 میل86 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*120*6 میل103 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*60*5 میل57 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 60*60*6 میل70 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 70*70*5 میل67 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 70*70*6 میل80 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 80*120*5 میل96 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 80*120*6 میل115 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 80*80*5 میل77 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 80*80*6 میل92 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 90*90*5 میل86 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 90*90*6 میل103 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*100*10 میل192 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*100*5 میل96 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*100*6 میل115 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*100*8 میل153 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*150*5 میل120 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*150*6 میل144 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*180*5 میل134 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*180*6 میل161 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*200*10 میل288 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*200*5 میل144 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*200*6 میل173 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*200*8 میل230 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*300*10 میل385 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*300*12 میل460 kg40,500 تومان1401/11/05
قوطی و پروفیل 100*300*15 میل575 kg40,500 تومان1401/11/05
قوطی و پروفیل 100*300*5 میل192 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*300*6 میل230 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 100*300*8 میل307 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*120*10 میل230 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*120*5 میل115 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*120*6 میل138 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*120*8 میل185 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*200*10 میل307 kg1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*200*12 میل368 kg40,500 تومان1401/11/05
قوطی و پروفیل 120*200*5 میل153 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*200*6 میل185 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 120*200*8 میل245 kg1401/11/09
قوطی و پروفیل 140*140*10 میل268 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 140*140*12 میل320 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 140*140*5 میل134 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 140*140*6 میل161 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 140*140*8 میل215 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*150*10 میل288 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*150*5 میل144 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*150*6 میل175 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*150*8 میل230 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*200*10 میل336 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*200*12 میل403 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*200*5 میل168 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*200*6 میل201 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*200*8 میل268 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*250*10 میل385 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*250*12 میل460 kg1401/10/25
قوطی و پروفیل 150*250*5 میل192 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*250*6 میل230 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*250*8 میل307 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*300*10 میل432 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*300*12 میل520 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 150*300*15 میل650 kg40,500 تومان1401/11/05
قوطی و پروفیل 150*300*8 میل345 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 160*160*10 میل307 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 160*160*12 میل370 kg40,500 تومان1401/11/05
قوطی و پروفیل 160*160*5 میل154 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 160*160*6 میل185 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 160*160*8 میل245 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*180*10 میل345 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*180*12 میل415 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*180*5 میل172 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*180*6 میل210 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*180*8 میل277 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*260*10 میل422 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*260*12 میل506 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*260*5 میل210 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*260*6 میل253 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 180*260*8 میل337 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*10 میل385 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*12 میل460 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*15 میل576 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*5 میل192 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*6 میل230 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*200*8 میل305 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*300*10 میل480 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*300*12 میل575 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*300*15 میل720 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*300*6 میل290 kg35,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*300*8 میل385 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*400*10 میل575 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*400*12 میل690 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*400*15 میل865 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 200*400*8 میل460 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*250*10 میل480 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*250*12 میل575 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*250*15 میل720 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*250*6 میل290 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*250*8 میل385 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*300*10 میل530 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*300*12 میل633 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*300*15 میل790 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*300*8 میل422 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*350*10 میل575 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*350*12 میل690 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*350*15 میل865 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*350*6 میل345 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 250*350*8 میل460 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*300*10 میل575 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*300*12 میل690 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*300*15 میل865 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*300*8 میل460 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*400*10 میل670 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*400*12 میل805 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*400*15 میل1010 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 300*400*8 میل540 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 350*350*10 میل670 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 350*350*12 میل805 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 350*350*15 میل41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 350*350*8 میل537 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 400*400*10 میل770 kg38,500 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 400*400*12 میل920 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 400*400*15 میل1150 kg41,000 تومان1401/11/09
قوطی و پروفیل 400*400*8 میل615 kg38,500 تومان1401/11/09

مفید بود?

امتیاز دهید

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

آهن آلات حیدری

62999696

جهت دریافت استعلام قیمت , لیست مدنظر را در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.

 09360042903

خبرنامه ایمیلی فی آهن

جدیدترین های بازار