توضیحات

قیمت ورق اکسین در تهران
ضخامت 15 میلیمتر
طول 6 متر و عرض 2 متر