توضیحات

قیمت ورق اکسین در تهران
ضخامت 8 میلیمتر
طول 6 متر و عرض 2 متر