توضیحات

قیمت ورق سبا در تهران
ضخامت 3 میلیمتر
طول 2.5 متر و عرض 1.25 متر