توضیحات

قیمت ورق MMK در تهران
ضخامت 2 میلیمتر
طول 2 متر و عرض 1 متر