Skip to content

قیمت پروفیل و قوطی

پروفیل چیست ؟ و نکات قبل از خرید

  1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت قوطی و پرفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل برحسب شاخه 6 متری می باشد.
  4. وزن پروفیل  با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

با بیش از پنج دهه سابقه در بازار آهن تهران در خدمت شما هستیم

محصولضخامتوزنانبارقیمتبروزرسانی
پروفیل 20*40 mm2 mm11 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:49
پروفیل 20*20 mm2 mm8 کیلوتهران19,600 تومان1399/09/11 12:49
پروفیل 40*40 mm2 mm15 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:49
پروفیل 40*60 mm2 mm18 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:49
پروفیل 30*50 mm2 mm15 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:49
پروفیل 30*60 mm2 mm17 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:49
پروفیل 40*80 mm2 mm23 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:49
پروفیل 10*20 mm2.2 mm6 کیلوتهران0 تومان1399/07/22 16:38
پروفیل 10*25 mm2.2 mm7 کیلوتهران0 تومان1399/07/22 16:38
پروفیل 10*30 mm2.2 mm8 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 20*20 mm2.2 mm7 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 20*30 mm2.2 mm11 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 20*40 mm2.2 mm13 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 25*25 mm2.2 mm11 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 30*30 mm2.2 mm13 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 30*40 mm2.2 mm15 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 30*50 mm2.2 mm17 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 30*60 mm2.2 mm19 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*40 mm2.2 mm17 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*60 mm2.2 mm21 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*80 mm2.2 mm25 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 50*50 mm2.2 mm21 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 20*40 mm2.5 mm14 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 20*60 mm2.5 mm19 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 25*25 mm2.5 mm12 کیلوتهران0 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 30*30 mm2.5 mm14 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 30*40 mm2.5 mm17 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 30*50 mm2.5 mm19 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 30*60 mm2.5 mm22 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*40 mm2.5 mm19 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*60 mm2.5 mm24 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*80 mm2.5 mm29 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 50*50 mm2.5 mm24 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 60*60 mm2.5 mm29 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 30*50 mm3 mm23 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 30*60 mm3 mm26 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*40 mm3 mm23 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*60 mm3 mm29 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*80 mm3 mm35 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*100 mm3 mm40 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 50*50 mm3 mm29 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 50*100 mm3 mm43 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 60*60 mm3 mm35 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 60*80 mm3 mm40 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 60*100 mm3 mm46 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 60*120 mm3 mm52 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 70*70 mm3 mm40 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 80*80 mm3 mm46 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 80*100 mm3 mm52 کیلوتهران0 تومان1399/09/03 12:50
پروفیل 80*120 mm3 mm58 کیلوتهران0 تومان1399/09/03 12:50
پروفیل 90*90 mm3 mm52 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 100*100 mm3 mm58 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
قوطی 140*140 mm3 mm81 کیلوتهران18,500 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*40 mm4 mm31 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*80 mm4 mm46 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 40*100 mm4 mm54 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 50*100 mm4 mm58 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 60*60 mm4 mm46 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 60*80 mm4 mm54 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 60*100 mm4 mm61 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 60*120 mm4 mm69 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 70*70 mm4 mm54 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 80*80 mm4 mm61 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 80*100 mm4 mm69 کیلوتهران0 تومان1399/09/11 12:52
پروفیل 80*120 mm4 mm77 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 90*90 mm4 mm69 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 100*100 mm4 mm77 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 100*150 mm4 mm96 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
پروفیل 100*180 mm4 mm108 کیلوتهران0 تومان1399/09/11 12:52
پروفیل 100*200 mm4 mm115 کیلوتهران0 تومان1399/09/11 12:52
پروفیل 120*120 mm4 mm92 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
قوطی 140*140 mm4 mm108 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
قوطی 150*150 mm4 mm115 کیلوتهران0 تومان1399/09/11 12:52
قوطی 160*160 mm4 mm123 کیلوتهران18,800 تومان1399/09/11 12:51
قوطی 200*200 mm4 mm154 کیلوتهران0 تومان1399/09/03 12:51
پروفیل 40*100 mm5 mm67 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:52
پروفیل 100*100 mm5 mm96 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:52
پروفیل 100*150 mm5 mm120 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:52
پروفیل 100*180 mm5 mm134 کیلوتهران0 تومان1399/09/11 12:52
پروفیل 100*200 mm5 mm144 کیلوتهران0 تومان1399/09/11 12:52
پروفیل 120*120 mm5 mm115 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:52
قوطی 140*140 mm5 mm134 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:52
قوطی 150*150 mm5 mm144 کیلوتهران0 تومان1399/09/11 12:52
قوطی 160*160 mm5 mm154 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/11 12:52
پروفیل 40*100 mm6 mm81 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/10 14:42
پروفیل 100*100 mm6 mm115 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/10 14:42
پروفیل 100*150 mm6 mm144 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/10 14:42
پروفیل 100*180 mm6 mm161 کیلوتهران0 تومان1399/09/11 12:52
پروفیل 100*200 mm6 mm173 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/10 14:42
پروفیل 120*120 mm6 mm138 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/10 14:42
قوطی 140*140 mm6 mm161 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/10 14:42
قوطی 150*150 mm6 mm173 کیلوتهران0 تومان1399/09/11 12:52
قوطی 160*160 mm6 mm184 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/10 14:42
قوطی 180*180 mm6 mm207 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/10 14:42
قوطی 200*200 mm6 mm230 کیلوتهران19,500 تومان1399/09/10 14:42
قوطی 140*140 mm8 mm215 کیلوتهران21,000 تومان1399/09/11 12:53
قوطی 160*160 mm8 mm246 کیلوتهران21,000 تومان1399/09/11 12:53
قوطی 180*180 mm8 mm277 کیلوتهران21,000 تومان1399/09/11 12:53
قوطی 200*200 mm8 mm307 کیلوتهران21,000 تومان1399/09/11 12:53

اشتراک خبرنامه رایگان آهن آلات

آیا مایلید قیمت ها و اخبار آهن آلات به صورت کاملا رایگان برای شما ارسال گردد؟ کافیست عضو شوید

چرا پروفیل را باید از آهن آلات حیدری خرید ؟

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

باوجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که پروفیل ارزان به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. اگر یک بار از آهن آلات حیدری خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

اعتبار ما، اعتماد شماست
اعتماد شما اولیت ماست

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

مشتریان وفادار ما

اولین نفری باشید جدیدترین قیمت و اخبار آهن آلات را دریافت میکند

ایمیل مارکتینگ
منوی سریع