قیمت پروفیل و قوطی

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

به قیمت امروز پروفیل امتیاز دهید

621 امتیاز4.3/5
محصول
ضخامت/میل
قیمت/ریال
طول
کارخانه
انبار
بروزرسانی
پروفیل 10×20
2.2
66,200
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 10×25
2.2
66,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 10×30
2.2
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 20×20
2.2
66,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 20×30
2.2
66,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 20×40
2.2
66,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 20×40
2.5
66,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 20×60
2.5
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 25×25
2.2
66,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 25×25
2.5
66,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 30×30
2.2
66,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:43
پروفیل 30×30
2.5
66,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 30×40
2.2
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 30×40
2.5
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 30×50
2.2
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 30×50
2.5
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 30×50
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 30×60
2.2
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 30×60
2.5
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 30×60
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×40
2.2
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×40
2.5
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×40
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×40
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×50
2.2
تماس با ما
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×50
2.5
تماس با ما
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×50
3
تماس با ما
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×60
2.2
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×60
2.5
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×60
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×80
2.2
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×80
2.5
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×80
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×80
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×100
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×100
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×100
5
68,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 40×100
6
73,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 50×50
2.2
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 50×50
2.5
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 50×50
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 50×100
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 50×100
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 60×60
2.5
65,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 60×60
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 60×60
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 60×80
3
66,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 60×80
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 60×100
3
66,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 60×100
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:44
پروفیل 60×120
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 60×120
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 70×70
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 70×70
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 80×80
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 80×80
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 80×100
3
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 80×100
4
68,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 80×120
3
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 80×120
4
68,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 90×90
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 90×90
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×100
3
65,500
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×100
4
67,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×100
5
72,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×100
6
74,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×150
4
68,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×150
5
72,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×150
6
74,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×180
4
70,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×180
5
72,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×180
6
74,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×200
4
72,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×200
5
74,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 100×200
6
77,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 120×120
4
68,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 120×120
5
70,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:45
پروفیل 120×120
6
74,000
6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 140×140
3
66,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 140×140
4
67,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 140×140
5
69,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 140×140
6
72,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 140×140
8
74,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 150×150
4
68,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 150×150
5
70,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 150×150
6
72,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 160×160
4
68,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 160×160
5
70,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 160×160
6
72,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 160×160
8
88,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 180×180
6
78,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 180×180
8
88,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 200×200
6
78,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46
قوطی 200×200
8
88,000
12/6
داخلی
تهران
1398/04/12 - 12:46

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.