قیمت پروفیل و قوطی

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  4. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

به قیمت امروز پروفیل امتیاز دهید

624 امتیاز4.3/5
محصولضخامت/میلقیمت/ریالطولکارخانهانباربروزرسانی
پروفیل 10×202.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:03
پروفیل 10×252.262,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:04
پروفیل 10×302.262,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:04
پروفیل 20×202.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:04
پروفیل 20×302.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:04
پروفیل 20×402.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:05
پروفیل 20×402.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:09
پروفیل 20×602.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:09
پروفیل 25×252.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:09
پروفیل 25×252.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:09
پروفیل 30×302.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:09
پروفیل 30×302.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:09
پروفیل 30×402.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:10
پروفیل 30×402.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:10
پروفیل 30×502.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:10
پروفیل 30×502.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:10
پروفیل 30×50362,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:19
پروفیل 30×602.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:19
پروفیل 30×602.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:19
پروفیل 30×60362,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:19
پروفیل 40×402.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:19
پروفیل 40×402.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:19
پروفیل 40×40362,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:19
پروفیل 40×40465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:19
پروفیل 40×502.2تماس با ما6داخلیتهران1398/06/23 - 14:19
پروفیل 40×502.5تماس با ما6داخلیتهران1398/06/23 - 14:20
پروفیل 40×503تماس با ما6داخلیتهران1398/06/23 - 14:20
پروفیل 40×602.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:20
پروفیل 40×602.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:20
پروفیل 40×60362,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:20
پروفیل 40×802.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:20
پروفیل 40×802.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:21
پروفیل 40×80362,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:21
پروفیل 40×80465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:22
پروفیل 40×100362,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:22
پروفیل 40×100465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:22
پروفیل 40×100568,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:22
پروفیل 40×100670,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:28
پروفیل 50×502.262,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:34
پروفیل 50×502.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:35
پروفیل 50×50362,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:35
پروفیل 50×100362,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:35
پروفیل 50×100465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:35
پروفیل 60×602.562,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:36
پروفیل 60×60362,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:36
پروفیل 60×60465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:36
پروفیل 60×80364,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:36
پروفیل 60×80465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:36
پروفیل 60×100362,5006داخلیتهران1398/06/23 - 14:37
پروفیل 60×100465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:37
پروفیل 60×120363,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:37
پروفیل 60×120465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:37
پروفیل 70×70363,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:37
پروفیل 70×70465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:37
پروفیل 80×80363,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:37
پروفیل 80×80465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:37
پروفیل 80×100363,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:37
پروفیل 80×100466,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:37
پروفیل 80×120363,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 80×120465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 90×90363,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 90×90465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×100363,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×100465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×100568,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×100670,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×150466,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×150570,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×150672,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×180468,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×180570,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×180672,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×200472,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×200574,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 100×200678,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:38
پروفیل 120×120465,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:39
پروفیل 120×120570,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:39
پروفیل 120×120672,0006داخلیتهران1398/06/23 - 14:39
قوطی 140×140363,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:39
قوطی 140×140465,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:39
قوطی 140×140568,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:39
قوطی 140×140670,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:39
قوطی 140×140880,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:39
قوطی 150×150465,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40
قوطی 150×150568,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40
قوطی 150×150670,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40
قوطی 160×160465,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40
قوطی 160×160568,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40
قوطی 160×160670,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40
قوطی 160×160882,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40
قوطی 180×180670,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40
قوطی 180×180882,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40
قوطی 200×200670,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40
قوطی 200×200882,00012/6داخلیتهران1398/06/23 - 14:40

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت پروفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
  4. قیمت قوطی و پروفیل در لیست بصورت کیلویی می باشد.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.