قیمت پروفیل و قوطی

پروفیل چیست ؟ و نکات قبل از خرید

  1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت قوطی و پرفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل برحسب شاخه 6 متری می باشد.
  4. وزن پروفیل  با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

با بیش از پنج دهه سابقه در بازار آهن تهران در خدمت شما هستیم

محصولضخامتوزنانبارقیمتبروزرسانی
پروفیل 10*20 cm2.2 mm6 کیلوتهران9,700 تومان1398/11/29 13:40
پروفیل 10*25 cm2.2 mm7 کیلوتهران9,700 تومان1398/11/29 13:41
پروفیل 10*30 cm2.2 mm8 کیلوتهران9,750 تومان1398/11/29 13:41
پروفیل 20*20 cm2.2 mm8 کیلوتهران9,720 تومان1398/11/29 13:42
پروفیل 20*30 cm2.2 mm11 کیلوتهران9,700 تومان1398/11/29 13:42
پروفیل 20*40 cm2.2 mm13 کیلوتهران9,700 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 25*25 cm2.2 mm11 کیلوتهران9,700 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 30*30 cm2.2 mm13 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 30*40 cm2.2 mm15 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 30*50 cm2.2 mm17 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 30*60 cm2.2 mm19 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 40*40 cm2.2 mm17 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 40*60 cm2.2 mm21 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:44
پروفیل 40*80 cm2.2 mm25 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:45
پروفیل 50*50 cm2.2 mm21 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:47
پروفیل 20*40 cm2.5 mm14 کیلوتهران9,700 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 20*60 cm2.5 mm19 کیلوتهران9,700 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 25*25 cm2.5 mm12 کیلوتهران9,700 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 30*30 cm2.5 mm14 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 30*40 cm2.5 mm17 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 30*50 cm2.5 mm19 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 30*60 cm2.5 mm22 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 40*40 cm2.5 mm19 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 40*60 cm2.5 mm24 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:45
پروفیل 40*80 cm2.5 mm29 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:45
پروفیل 50*50 cm2.5 mm24 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:47
پروفیل 60*60 cm2.5 mm29 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:48
پروفیل 30*50 cm3 mm23 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 30*60 cm3 mm26 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 40*40 cm3 mm23 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:43
پروفیل 40*60 cm3 mm29 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:45
پروفیل 40*80 cm3 mm35 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:45
پروفیل 40*100 cm3 mm40 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:46
پروفیل 50*50 cm3 mm29 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:47
پروفیل 50*100 cm3 mm43 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:48
پروفیل 60*60 cm3 mm35 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:48
پروفیل 60*80 cm3 mm40 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:49
پروفیل 60*100 cm3 mm46 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:50
پروفیل 60*120 cm3 mm52 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:50
پروفیل 70*70 cm3 mm40 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:55
پروفیل 80*80 cm3 mm46 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:55
پروفیل 80*100 cm3 mm52 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:56
پروفیل 80*120 cm3 mm58 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 13:57
پروفیل 90*90 cm3 mm52 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 14:01
پروفیل 100*100 cm3 mm58 کیلوتهران9,600 تومان1398/11/29 14:01
قوطی 140*140 cm3 mm81 کیلوتهران9,700 تومان1398/11/29 14:16
پروفیل 40*40 cm4 mm31 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:44
پروفیل 40*80 cm4 mm46 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:46
پروفیل 40*100 cm4 mm54 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:46
پروفیل 50*100 cm4 mm58 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:48
پروفیل 60*60 cm4 mm46 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:49
پروفیل 60*80 cm4 mm54 کیلوتهران9,900 تومان1398/11/29 13:49
پروفیل 60*100 cm4 mm61 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:50
پروفیل 60*120 cm4 mm69 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:51
پروفیل 70*70 cm4 mm54 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:55
پروفیل 80*80 cm4 mm61 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:55
پروفیل 80*100 cm4 mm69 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 13:57
پروفیل 80*120 cm4 mm77 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 14:01
پروفیل 90*90 cm4 mm69 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 14:01
پروفیل 100*100 cm4 mm77 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 14:03
پروفیل 100*150 cm4 mm96 کیلوتهران9,800 تومان1398/11/29 14:05
پروفیل 100*180 cm4 mm108 کیلوتهران10,200 تومان1398/11/29 14:06
پروفیل 100*200 cm4 mm115 کیلوتهران10,000 تومان1398/11/29 14:09
پروفیل 120*120 cm4 mm92 کیلوتهران10,000 تومان1398/11/29 14:12
قوطی 140*140 cm4 mm108 کیلوتهران9,700 تومان1398/11/29 14:16
قوطی 150*150 cm4 mm115 کیلوتهران10,000 تومان1398/11/29 14:17
قوطی 160*160 cm4 mm123 کیلوتهران10,000 تومان1398/11/29 14:18
قوطی 200*200 cm4 mm154 کیلوتهران10,000 تومان1398/11/29 14:19
پروفیل 40*100 cm5 mm67 کیلوتهران10,000 تومان1398/11/29 13:47
پروفیل 100*100 cm5 mm96 کیلوتهران10,000 تومان1398/11/29 14:04
پروفیل 100*150 cm5 mm120 کیلوتهران10,000 تومان1398/11/29 14:05
پروفیل 100*180 cm5 mm134 کیلوتهران10,400 تومان1398/11/29 14:06
پروفیل 100*200 cm5 mm144 کیلوتهران10,200 تومان1398/11/29 14:10
پروفیل 120*120 cm5 mm115 کیلوتهران10,200 تومان1398/11/29 14:15
قوطی 140*140 cm5 mm134 کیلوتهران10,200 تومان1398/11/29 14:16
قوطی 150*150 cm5 mm144 کیلوتهران10,200 تومان1398/11/29 14:17
قوطی 160*160 cm5 mm154 کیلوتهران10,200 تومان1398/11/29 14:18
پروفیل 40*100 cm6 mm81 کیلوتهران10,300 تومان1398/11/29 14:25
پروفیل 100*100 cm6 mm115 کیلوتهران10,200 تومان1398/11/29 14:04
پروفیل 100*150 cm6 mm144 کیلوتهران10,200 تومان1398/11/29 14:06
پروفیل 100*180 cm6 mm161 کیلوتهران10,200 تومان1398/11/29 14:09
پروفیل 100*200 cm6 mm173 کیلوتهران10,400 تومان1398/11/29 14:11
پروفیل 120*120 cm6 mm138 کیلوتهران10,400 تومان1398/11/29 14:15
قوطی 140*140 cm6 mm161 کیلوتهران10,400 تومان1398/11/29 14:17
قوطی 150*150 cm6 mm173 کیلوتهران10,400 تومان1398/11/29 14:17
قوطی 160*160 cm6 mm184 کیلوتهران10,400 تومان1398/11/29 14:18
قوطی 180*180 cm6 mm207 کیلوتهران10,400 تومان1398/11/29 14:19
قوطی 200*200 cm6 mm230 کیلوتهران10,400 تومان1398/11/29 14:19
قوطی 140*140 cm8 mm215 کیلوتهران10,600 تومان1398/11/29 14:17
قوطی 160*160 cm8 mm246 کیلوتهران10,600 تومان1398/11/29 14:18
قوطی 180*180 cm8 mm277 کیلوتهران10,600 تومان1398/11/29 14:19
قوطی 200*200 cm8 mm307 کیلوتهران10,600 تومان1398/11/29 14:19

سایر محصولات

ما اجتماعی هستیم

جدیدترین اخبار

تولید فولاد چین با کرونا کمتر شد

تولید فولاد چین با کرونا کمتر شد

تولید فولاد چین با کرونا کمتر شد فولاد ایران : از اوایل فوریه تولید فولاد چین کاهش داشته که به دلیل افت تقاضا و محدودیت های حمل ونقل برای دریافت مواد اولیه و تحویل محصولات فولادی به دلیل شیوع کرونا

چرا پروفیل را باید از آهن آلات حیدری خرید ؟

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

باوجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که پروفیل ارزان به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. اگر یک بار از آهن آلات حیدری خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

اعتبار ما، اعتماد شماست
اعتماد شما اولیت ماست

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

مشتریان وفادار ما

اولین نفری باشید جدیدترین قیمت و اخبار آهن آلات را دریافت میکند

ایمیل مارکتینگ
منوی سریع