قیمت پروفیل و قوطی

پروفیل چیست ؟ و نکات قبل از خرید

  1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت قوطی و پرفیل مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت پروفیل برحسب شاخه 6 متری می باشد.
  4. وزن پروفیل  با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.
  5. قوطی و پروفیل انواع کارخانجات موجود است.

با بیش از پنج دهه سابقه در بازار آهن تهران در خدمت شما هستیم

محصولضخامتوزنانبارقیمتبروزرسانی
پروفیل 10*20 cm2.2 mm6 کیلوتهران10,800 تومان1398/12/05 10:10
پروفیل 10*25 cm2.2 mm7 کیلوتهران10,800 تومان1398/12/05 10:10
پروفیل 10*30 cm2.2 mm8 کیلوتهران10,800 تومان1398/12/05 10:10
پروفیل 20*20 cm2.2 mm8 کیلوتهران10,750 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 20*30 cm2.2 mm11 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 20*40 cm2.2 mm13 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 25*25 cm2.2 mm11 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 30*30 cm2.2 mm13 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 30*40 cm2.2 mm15 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 30*50 cm2.2 mm17 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 30*60 cm2.2 mm19 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 40*40 cm2.2 mm17 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 40*60 cm2.2 mm21 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:12
پروفیل 40*80 cm2.2 mm25 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:12
پروفیل 50*50 cm2.2 mm21 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:13
پروفیل 20*40 cm2.5 mm14 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 20*60 cm2.5 mm19 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 25*25 cm2.5 mm12 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 30*30 cm2.5 mm14 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 30*40 cm2.5 mm17 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 30*50 cm2.5 mm19 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 30*60 cm2.5 mm22 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 40*40 cm2.5 mm19 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 40*60 cm2.5 mm24 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:12
پروفیل 40*80 cm2.5 mm29 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:12
پروفیل 50*50 cm2.5 mm24 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:13
پروفیل 60*60 cm2.5 mm29 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:14
پروفیل 30*50 cm3 mm23 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 30*60 cm3 mm26 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 40*40 cm3 mm23 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:11
پروفیل 40*60 cm3 mm29 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:12
پروفیل 40*80 cm3 mm35 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:12
پروفیل 40*100 cm3 mm40 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:13
پروفیل 50*50 cm3 mm29 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:13
پروفیل 50*100 cm3 mm43 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:13
پروفیل 60*60 cm3 mm35 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:14
پروفیل 60*80 cm3 mm40 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:14
پروفیل 60*100 cm3 mm46 کیلوتهران11,000 تومان1398/12/05 10:15
پروفیل 60*120 cm3 mm52 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:16
پروفیل 70*70 cm3 mm40 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:16
پروفیل 80*80 cm3 mm46 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:16
پروفیل 80*100 cm3 mm52 کیلوتهران11,000 تومان1398/12/05 10:16
پروفیل 80*120 cm3 mm58 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:17
پروفیل 90*90 cm3 mm52 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:17
پروفیل 100*100 cm3 mm58 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:17
قوطی 140*140 cm3 mm81 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:19
پروفیل 40*40 cm4 mm31 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:12
پروفیل 40*80 cm4 mm46 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:13
پروفیل 40*100 cm4 mm54 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:13
پروفیل 50*100 cm4 mm58 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:14
پروفیل 60*60 cm4 mm46 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:14
پروفیل 60*80 cm4 mm54 کیلوتهران11,300 تومان1398/12/05 10:14
پروفیل 60*100 cm4 mm61 کیلوتهران11,300 تومان1398/12/05 10:16
پروفیل 60*120 cm4 mm69 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:16
پروفیل 70*70 cm4 mm54 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:16
پروفیل 80*80 cm4 mm61 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:16
پروفیل 80*100 cm4 mm69 کیلوتهران11,400 تومان1398/12/05 10:16
پروفیل 80*120 cm4 mm77 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:17
پروفیل 90*90 cm4 mm69 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:17
پروفیل 100*100 cm4 mm77 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:17
پروفیل 100*150 cm4 mm96 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:18
پروفیل 100*180 cm4 mm108 کیلوتهران11,500 تومان1398/12/05 10:18
پروفیل 100*200 cm4 mm115 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:18
پروفیل 120*120 cm4 mm92 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:19
قوطی 140*140 cm4 mm108 کیلوتهران10,700 تومان1398/12/05 10:19
قوطی 150*150 cm4 mm115 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:20
قوطی 160*160 cm4 mm123 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:20
قوطی 200*200 cm4 mm154 کیلوتهران11,200 تومان1398/12/05 10:20
پروفیل 40*100 cm5 mm67 کیلوتهران11,600 تومان1398/12/05 10:17
پروفیل 100*100 cm5 mm96 کیلوتهران11,600 تومان1398/12/05 10:17
پروفیل 100*150 cm5 mm120 کیلوتهران11,600 تومان1398/12/05 10:18
پروفیل 100*180 cm5 mm134 کیلوتهران11,600 تومان1398/12/05 10:18
پروفیل 100*200 cm5 mm144 کیلوتهران11,600 تومان1398/12/05 10:19
پروفیل 120*120 cm5 mm115 کیلوتهران11,600 تومان1398/12/05 10:19
قوطی 140*140 cm5 mm134 کیلوتهران11,600 تومان1398/12/05 10:19
قوطی 150*150 cm5 mm144 کیلوتهران11,600 تومان1398/12/05 10:20
قوطی 160*160 cm5 mm154 کیلوتهران11,600 تومان1398/12/05 10:20
پروفیل 40*100 cm6 mm81 کیلوتهران11,600 تومان1398/12/05 10:13
پروفیل 100*100 cm6 mm115 کیلوتهران11,800 تومان1398/12/05 10:17
پروفیل 100*150 cm6 mm144 کیلوتهران11,800 تومان1398/12/05 10:18
پروفیل 100*180 cm6 mm161 کیلوتهران11,800 تومان1398/12/05 10:18
پروفیل 100*200 cm6 mm173 کیلوتهران11,800 تومان1398/12/05 10:19
پروفیل 120*120 cm6 mm138 کیلوتهران11,800 تومان1398/12/05 10:19
قوطی 140*140 cm6 mm161 کیلوتهران11,800 تومان1398/12/05 10:20
قوطی 150*150 cm6 mm173 کیلوتهران11,800 تومان1398/12/05 10:20
قوطی 160*160 cm6 mm184 کیلوتهران11,800 تومان1398/12/05 10:20
قوطی 180*180 cm6 mm207 کیلوتهران11,800 تومان1398/12/05 10:20
قوطی 200*200 cm6 mm230 کیلوتهران11,800 تومان1398/12/05 10:21
قوطی 140*140 cm8 mm215 کیلوتهران12,300 تومان1398/12/05 10:20
قوطی 160*160 cm8 mm246 کیلوتهران12,300 تومان1398/12/05 10:20
قوطی 180*180 cm8 mm277 کیلوتهران12,300 تومان1398/12/05 10:20
قوطی 200*200 cm8 mm307 کیلوتهران12,300 تومان1398/12/05 10:21

سایر محصولات

ما اجتماعی هستیم

جدیدترین اخبار

بازار میلگرد و آهن آلات ملتهب است

بازار میلگرد و آهن آلات ملتهب است

بازار میلگرد و آهن آلات ملتهب است این روز ها بازار میلگرد و آهن آلات ملتهب است, صدای سازندگان و خریداران آهن را درآورده است. مدتی است که شاهد افزایش قیمت پروفیل, قیمت تیرآهن و قیمت میلگرد هستیم که رشد

چرا پروفیل را باید از آهن آلات حیدری خرید ؟

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

باوجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که پروفیل ارزان به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. اگر یک بار از آهن آلات حیدری خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

اعتبار ما، اعتماد شماست
اعتماد شما اولیت ماست

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

مشتریان وفادار ما

اولین نفری باشید جدیدترین قیمت و اخبار آهن آلات را دریافت میکند

ایمیل مارکتینگ
منوی سریع