قیمت ورق آهن

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.

 

به قیمت امروز ورق امتیاز دهید

108 امتیاز4.7/5
محصول
قیمت
آلیاژ
انبار
عرض
طول
بروزرسانی
ورق سیاه 2 مبارکه برش خورده
68,500
ST37
تهران
100
200
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 2 مبارکه برش خورده
68,500
ST37
تهران
125
250
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 3 مبارکه برش خورده
67,800
ST37
تهران
100
200
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 3 مبارکه برش خورده
67,800
ST37
تهران
125
250
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 4 مبارکه برش خورده
67,000
ST37
تهران
100
200
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 4 مبارکه برش خورده
67,000
ST37
تهران
125
250
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 5 مبارکه برش خورده
تماس با ما
ST37
تهران
100
200
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 5 مبارکه برش خورده
62,500
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 6 مبارکه برش خورده
تماس با ما
ST37
تهران
100
200
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 6 مبارکه برش خورده
60,000
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 6 مبارکه فابریک
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 8 مبارکه برش خورده
59,800
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 8 مبارکه فابریک
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:06
ورق سیاه 8 اکسین
64,800
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 8 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
125
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 10 مبارکه برش خورده
59,500
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 10 مبارکه فابریک
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 10 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 10 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
125
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 10 اکسین
61,500
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 12 مبارکه برش خورده
59,500
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 12 مبارکه فابریک
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 12 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 12 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
125
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 12 اکسین
61,500
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 12 مبارکه فابریک
تماس با ما
ST52
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:07
ورق سیاه 12 اکسین
تماس با ما
ST52
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 15 مبارکه برش خورده
59,500
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 15 مبارکه فابریک
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 15 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 15 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
125
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 15 اکسین
61,500
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 15 مبارکه فابریک
تماس با ما
ST52
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 15 اکسین
تماس با ما
ST52
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 20 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 20 کاویان
56,700
ST37
تهران
125
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 20 اکسین
57,000
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 20 اکسین
تماس با ما
ST52
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:08
ورق سیاه 25 کاویان
56,700
ST37
تهران
125
600
1398/04/09 - 16:09
ورق سیاه 25 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:09
ورق سیاه 25 اکسین
تماس با ما
ST52
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:09
ورق سیاه 30 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
125
600
1398/04/09 - 16:09
ورق سیاه 30 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:09
ورق سیاه 30 اکسین
57,000
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:09
ورق سیاه 30 اکسین
تماس با ما
ST52
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:09
ورق سیاه 25 اکسین
57,000
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:09
ورق سیاه 35 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:09
ورق سیاه 35 اکسین
تماس با ما
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:10
ورق سیاه 35 اکسین
تماس با ما
ST52
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:10
ورق سیاه 40 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:10
ورق سیاه 40 اکسین
تماس با ما
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:10
ورق سیاه 40 اکسین
تماس با ما
ST52
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:10
ورق سیاه 45 اکسین
تماس با ما
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:10
ورق سیاه 50 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:10
ورق سیاه 50 اکسین
تماس با ما
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:10
ورق سیاه 60 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:10
ورق سیاه 60 اکسین
تماس با ما
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:10
ورق سیاه 70 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:11
ورق سیاه 70 اکسین
تماس با ما
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:11
ورق سیاه 80 کاویان
تماس با ما
ST37
تهران
150
600
1398/04/09 - 16:11
ورق سیاه 80 اکسین
تماس با ما
ST37
تهران
200
600
1398/04/09 - 16:11

 

با ما تماس بگیرید 02166316099