قیمت ورق آهن

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. سفارش ورق برش خورده ائم از پلیت، صفحه ستون، لچکی، کله گاوی، استیفنر، زیرسری و … انجام میپذیرد.

 

به قیمت امروز ورق امتیاز دهید

112 امتیاز4.7/5
محصولقیمتآلیاژانبارعرضطولبروزرسانی
ورق سیاه 2 مبارکه برش خورده62,500ST37تهران1002001398/06/23 - 13:37
ورق سیاه 2 مبارکه برش خورده62,500ST37تهران1252501398/06/23 - 13:37
ورق سیاه 3 مبارکه برش خورده62,500ST37تهران1002001398/06/23 - 13:38
ورق سیاه 3 مبارکه برش خورده62,500ST37تهران1252501398/06/23 - 13:38
ورق سیاه 4 مبارکه برش خورده62,500ST37تهران1002001398/06/23 - 13:38
ورق سیاه 4 مبارکه برش خورده62,500ST37تهران1252501398/06/23 - 13:38
ورق سیاه 5 مبارکه برش خورده62,500ST37تهران1002001398/06/23 - 13:38
ورق سیاه 5 مبارکه برش خورده62,500ST37تهران1506001398/06/23 - 13:38
ورق سیاه 6 مبارکه برش خورده58,000ST37تهران1002001398/06/23 - 13:39
ورق سیاه 6 مبارکه برش خورده56,000ST37تهران1506001398/06/23 - 13:40
ورق سیاه 6 مبارکه فابریکتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 13:40
ورق سیاه 8 مبارکه برش خورده56,000ST37تهران1506001398/06/23 - 13:40
ورق سیاه 8 مبارکه فابریکتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 13:40
ورق سیاه 8 اکسین59,000ST37تهران2006001398/06/23 - 13:58
ورق سیاه 8 کاویانتماس با ماST37تهران1256001398/06/23 - 13:58
ورق سیاه 10 مبارکه برش خورده56,000ST37تهران1506001398/06/23 - 13:58
ورق سیاه 10 مبارکه فابریکتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 13:58
ورق سیاه 10 کاویانتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 13:58
ورق سیاه 10 کاویانتماس با ماST37تهران1256001398/06/23 - 13:58
ورق سیاه 10 اکسین62,600ST37تهران2006001398/06/23 - 13:58
ورق سیاه 12 مبارکه برش خورده56,000ST37تهران1506001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 12 مبارکه فابریکتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 12 کاویانتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 12 کاویانتماس با ماST37تهران1256001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 12 اکسین56,000ST37تهران2006001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 12 مبارکه فابریکتماس با ماST52تهران1506001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 12 اکسینتماس با ماST52تهران2006001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 15 مبارکه برش خورده56,000ST37تهران1506001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 15 مبارکه فابریکتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 15 کاویانتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 15 کاویانتماس با ماST37تهران1256001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 15 اکسین56,000ST37تهران2006001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 15 مبارکه فابریکتماس با ماST52تهران1506001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 15 اکسینتماس با ماST52تهران2006001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 20 کاویان55,000ST37تهران1506001398/06/23 - 13:59
ورق سیاه 20 کاویان55,000ST37تهران1256001398/06/23 - 14:00
ورق سیاه 20 اکسین55,500ST37تهران2006001398/06/23 - 14:00
ورق سیاه 20 اکسینتماس با ماST52تهران2006001398/06/23 - 14:00
ورق سیاه 25 کاویان55,000ST37تهران1256001398/06/23 - 14:00
ورق سیاه 25 کاویان55,000ST37تهران1506001398/06/23 - 14:00
ورق سیاه 25 اکسینتماس با ماST52تهران2006001398/06/23 - 14:00
ورق سیاه 30 کاویانتماس با ماST37تهران1256001398/06/23 - 14:00
ورق سیاه 30 کاویان55,200ST37تهران1506001398/06/23 - 14:01
ورق سیاه 30 اکسین54,600ST37تهران2006001398/06/23 - 14:01
ورق سیاه 30 اکسینتماس با ماST52تهران2006001398/06/23 - 14:02
ورق سیاه 25 اکسینتماس با ماST37تهران2006001398/06/23 - 14:02
ورق سیاه 35 کاویان55,200ST37تهران1506001398/06/23 - 14:02
ورق سیاه 35 اکسین56,500ST37تهران2006001398/06/23 - 14:02
ورق سیاه 35 اکسینتماس با ماST52تهران2006001398/06/23 - 14:02
ورق سیاه 40 کاویانتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 14:02
ورق سیاه 40 اکسین55,000ST37تهران2006001398/06/23 - 14:03
ورق سیاه 40 اکسینتماس با ماST52تهران2006001398/06/23 - 14:03
ورق سیاه 45 اکسینتماس با ماST37تهران2006001398/06/23 - 14:03
ورق سیاه 50 کاویانتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 14:03
ورق سیاه 50 اکسینتماس با ماST37تهران2006001398/06/23 - 14:03
ورق سیاه 60 کاویانتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 14:03
ورق سیاه 60 اکسینتماس با ماST37تهران2006001398/06/23 - 14:03
ورق سیاه 70 کاویانتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 14:03
ورق سیاه 70 اکسینتماس با ماST37تهران2006001398/06/23 - 14:03
ورق سیاه 80 کاویانتماس با ماST37تهران1506001398/06/23 - 14:03
ورق سیاه 80 اکسینتماس با ماST37تهران2006001398/06/23 - 14:03

 

با ما تماس بگیرید 02166316099