قیمت میلگرد

banner-500

با ما تماس بگیرید    02166316099 

تاریخ بروز رسانی قیمت     امروز ۱۰ آذر ۱۳۹۴  
محصول قیمت وزن
کلاف میلگرد 5.5 چین

1,580 تومان

1 تن
کلاف میلگرد 5.5 کاشان

1,535 تومان

1 تن
کلاف میلگرد 6.5 کاشان

1,570 تومان

1 تن
کلاف میلگرد 6.5 چین

1,500 تومان

1 تن
کلاف میلگرد 6.5 نطنز

1,500 تومان

1 تن
میلگرد 8 قزوین A2

1,350 تومان

6 کیلو
میلگرد 8 هیربد A2

1,420 تومان

6 کیلو
میلگرد 8 آذرامین A2

1,390 تومان

5 کیلو
کلاف میلگرد 8 کاشان A2

1,440 تومان

2 تن
کلاف میلگرد 8 الیگودرز A2

1,410 تومان

2 تن
میلگرد 10 آذرامین A2

1,380 تومان

7 کیلو
میلگرد 10 آرین A2

1,235 تومان

8 کیلو
میلگرد 10 ابهر A2

1,240 تومان

8 کیلو
میلگرد 10ساده A2

1,480 تومان

4 کیلو
میلگرد 10 امیرکبیر A2

1,390 تومان

8 کیلو
کلاف میلگرد 10 کاشان

1,410 تومان

2 تن
میلگرد 10 کاشان A2

1,470 تومان

8 کیلو
میلگرد 10 پارس A2

1,300 تومان

7 کیلو
میلگرد 10 قزوین A2

1,290 تومان

8 کیلو
میلگرد نستا 12 ساده 6 متر

1,500 تومان

5 کیلو
میلگرد 12 آذرامین A3

1,315 تومان

10 کیلو
میلگرد 12 ابهر A2

1,240 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 پرشین A2

1,310 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 نیشابور A2

1,350 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 تاکستان A2

1,290 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 امیرکبیر A2

1,325 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 شمس A2

1,290 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 کاشان A3

1,375 تومان

11 کیلو
میلگرد 12 قزوین A2

1,280 تومان

11 کیلو
میلگرد نستا 14 ساده 6 متر

1,500 تومان

7 کیلو
میلگرد 14 آذرامین A3

1,310 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 امیرکبیر A3

1,290 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 زاگرس A3

1,300 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 پرشین A3

1,290 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 شاهرود A3

1,310 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 آریا ذوب A3

1,290 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 نیشابور A3

1,360 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 میانه A3

1,330 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 ابهر A3

1,280 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 کاشان A3

1,350 تومان

14 کیلو
میلگرد 14 آرین A3

1,285 تومان

14 کیلو
میلگرد نستا 16 ساده 6 متر

1,500 تومان

9 کیلو
میلگرد 16 آذرامین A3

1,310 تومان

18 کیلو
میلگرد 16 اصفهان A3

1,350 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 شاهرود A3

1,310 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 آریا ذوب A3

1,270 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 پرشین A3

1,380 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 الوند A2

1,270 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 امیرکبیر A3

1,290 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 هیربد A3

1,275 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 شمس A3

1,270 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 ابهر A3

1,235 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 نیشابور A3

1,325 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 تبریز A3

1,220 تومان

19 کیلو
میلگرد 16 کاشان A3

1,335 تومان

19 کیلو
میلگرد نستا 18 ساده 6 متر

1,500 تومان

12 کیلو
میلگرد 18 اصفهان A3

1,330 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 آذرامین A3

1,290 تومان

23 کیلو
میلگرد 18 چین A3

موجود نیست

24 کیلو
میلگرد 18 هیربد A3

1,220 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 امیرکبیر A3

1,225 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 آریا ذوب A3

1,215 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 نیشابور A3

1,315 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 زاگرس A3

1,250 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 پرشین A3

1,220 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 یزد A3

1,220 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 میانه A3

1,260 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 شاهرود A3

1,275 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 کوثر A3

1,295 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 الوند A2

1,215 تومان

24 کیلو
میلگرد 18 کاشان A3

1,335 تومان

24 کیلو
میلگرد نستا 20 ساده 6 متر

1,500 تومان

14.5 کیلو
میلگرد 20 پرشین A3

1,215 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 آذرامین A3

1,290 تومان

29 کیلو
میلگرد 20 آریا ذوب A3

1,220 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 زاگرس A3

1,250 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 نیشابور A3

1,310 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 شاهرود A3

1,285 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 آرین A3

1,210 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 میانه A3

1,270 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 کوثر A3

1,315 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 نطنز A3

1,225 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 اصفهان A3

1,330 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 الوند A2

1,210 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 البرز A3

1,215 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 امیرکبیر A3

1,235 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 کاشان A3

1,340 تومان

30 کیلو
میلگرد 20 هیربد A3

1,220 تومان

30 کیلو
میلگرد نستا 22 ساده 6 متر

1,550 تومان

17.5 کیلو
میلگرد 22 نیشابور A3

1,315 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 میانه A3

1,265 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 پرشین A3

1,220 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 آرین A3

1,220 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 آذرامین A3

1,290 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 زاگرس A3

1,250 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 آریا ذوب A3

1,220 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 اصفهان A3

1,330 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 کاشان A3

1,335 تومان

36 کیلو
میلگرد 22 هیربد A3

1,220 تومان

36 کیلو
میلگرد نستا 25 ساده 6 متر

1,550 تومان

23 کیلو
میلگرد 25 آذرامین A3

1,290 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 نیشابور A3

1,320 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 امیرکبیر A3

1,230 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 پرشین A3

1,225 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 اصفهان A3

1,360 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 میانه A3

1,340 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 آریا ذوب A3

1,290 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 کاشان A3

1,360 تومان

47 کیلو
میلگرد 25 هیربد A3

1,275 تومان

47 کیلو
میلگرد 28 نیشابور A3

1,350 تومان

56 کیلو
میلگرد 28 آذرامین A3

1,310 تومان

56 کیلو
میلگرد 28 پرشین A3

1,230 تومان

56 کیلو
میلگرد 28 کوثر A3

1,340 تومان

56 کیلو
میلگرد 28 کاشان A3

1,360 تومان

56 کیلو
میلگرد 32 اصفهان A3

1,360 تومان

75 کیلو
میلگرد 32 آذرامین A3

1,315 تومان

75 کیلو
میلگرد 32 نیشابور A3

1,340 تومان

75 کیلو
میلگرد 32 کاشان A3

1,340 تومان

75 کیلو

با ما تماس بگیرید    02166316099 

نکات خرید:

1.قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.

2.قیمت میلگرد  در صورت سفارش عمده از کارخانه با قیمت نازلتر تحویل میگردد.

قیمت میلگرد
02166316099
فی آهن
Written by: حیدری
Date Published: 09/17/2014
آهن آلات حیدری ارائه دهنده انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی
5 / 5 stars