قیمت میلگرد

خانه - قیمت میلگرد
قیمت میلگرد1397-10-17 13:19:20 +03:30

قیمت میلگرد آجدار و ساده

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.

 

به قیمت میلگرد امروز امتیاز دهید

385 امتیاز4.4/5

 

محصولقیمتنوعوزنبروزرسانی
میلگرد 6.5 حرارتی4,200 تومانحرارتی2تن1397/10/22
میلگرد 6.5 کاشانتماس باماحرارتی2تن1397/10/05
میلگرد 8 فولاد سپهرتماس باماA26کیلو1397/10/10
میلگرد 8 الیگودرزتماس باماA26کیلو1397/10/05
میلگرد 8 کاشانتماس باماA26کیلو1397/10/05
میلگرد 8 آذر فولاد امینتماس باماA26کیلو1397/10/05
میلگرد 8 قزوین3,650 تومانA26کیلو1397/10/22
میلگرد 10 ساده4,000 تومانA24کیلو1397/10/22
میلگرد 10 خرمدشتتماس باماA28کیلو1397/10/05
میلگرد 10 آریان فولاد3,650 تومانA28کیلو1397/10/22
میلگرد 10 کاشانتماس باماA28کیلو1397/10/05
میلگرد 10 امیرکبیرتماس باماA28کیلو1397/10/05
میلگرد 10 کلاف کاشانتماس باماA22تن1397/10/05
میلگرد 10 قزوین3,550 تومانA28کیلو1397/10/22
میلگرد 10 آذر فولاد امینتماس باماA27کیلو1397/09/10
میلگرد 12 ساده آیین صنعتتماس باماA26کیلو1397/09/10
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 12 آریان فولاد3,650 تومانA211کیلو1397/10/22
میلگرد 12 اصفهانتماس باماA311کیلو1397/09/10
میلگرد 12 ساده4,300 تومانA26کیلو1397/10/22
میلگرد 12 نیشابورتماس باماA311کیلو1397/09/10
میلگرد 12 ابهرتماس باماA211کیلو1397/09/10
میلگرد 12 قزوین3,550 تومانA211کیلو1397/10/22
میلگرد 12 کاشانتماس باماA211کیلو1397/09/10
میلگرد 12 شمستماس باماA311کیلو1397/09/10
میلگرد 12 امیرکبیرتماس باماA211کیلو1397/09/10
میلگرد 12 تاکستانتماس باماA211کیلو1397/09/10
میلگرد 12 پرشینتماس باماA211کیلو1397/09/10
میلگرد 12 آذر فولاد امینتماس باماA311کیلو1397/09/10
میلگرد 14 ساده آیین صنعتتماس باماA28کیلو1397/09/10
میلگرد 14 ساده4,300 تومانA37کیلو1397/10/22
میلگرد 14 آریان فولاد3,580 تومانA314کیلو1397/10/22
میلگرد 14 کاشان3,680 تومانA314کیلو1397/10/22
میلگرد 14 ابهر3,580 تومانA314کیلو1397/10/22
میلگرد 14 میانه3,680 تومانA314کیلو1397/10/22
میلگرد 14 نیشابور3,680 تومانA314کیلو1397/10/22
میلگرد 14 آریا ذوب3,500 تومانA314کیلو1397/10/22
میلگرد 14 شاهرودتماس باماA314کیلو1397/08/12
میلگرد 14 پرشین3,580 تومانA314کیلو1397/10/22
میلگرد 14 زاگرستماس باماA314کیلو1397/08/12
میلگرد 14 امیرکبیر3,580 تومانA314کیلو1397/10/22
میلگرد 14 آذر فولاد امینتماس باماA314کیلو1397/09/10
میلگرد 16 زرین میاندوآبتماس باماA319کیلو1397/03/08
میلگرد 16 ساده آیین صنعتتماس باماA210کیلو1397/03/08
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 16 ساده4,300 تومانA310کیلو1397/10/22
میلگرد 16 ابهر3,580 تومانA319کیلو1397/10/22
میلگرد 16 کاشان3,680 تومانA319کیلو1397/10/22
میلگرد 16 تبریزتماس باماA319کیلو1395/01/19
میلگرد 16 نیشابور3,680 تومانA319کیلو1397/10/22
میلگرد 16 شمستماس باماA319کیلو1397/10/02
میلگرد 16 پرشین3,580 تومانA319کیلو1397/10/22
میلگرد 16 آریا ذوب3,500 تومانA319کیلو1397/10/22
میلگرد 16 شاهرودتماس باماA319کیلو1397/08/12
میلگرد 16 اصفهان3,900 تومانA319کیلو1397/10/22
میلگرد 16 آذر فولاد امینتماس باماA319کیلو1395/01/19
میلگرد 16 امیرکبیر3,580 تومانA319کیلو1397/10/22
میلگرد 18 زرین میاندوآبتماس باماA323کیلو1397/09/25
میلگرد 18 ساده آیین صنعتتماس باماA212کیلو1397/03/08
میلگرد 18 ساده4,300 تومانA312کیلو1397/10/22
میلگرد 18 کاشان3,680 تومانA324کیلو1397/10/22
میلگرد 18 کوثرتماس باماA324کیلو1397/04/26
میلگرد 18 شاهرودتماس باماA324کیلو1397/09/10
میلگرد 18 میانه3,680 تومانA324کیلو1397/10/22
میلگرد 18 یزدتماس باماA324کیلو1397/06/06
میلگرد 18 پرشین3,580 تومانA324کیلو1397/10/22
میلگرد 18 زاگرستماس باماA324کیلو1397/08/12
میلگرد 18 نیشابور3,680 تومانA324کیلو1397/10/22
میلگرد 18 آریا ذوب3,500 تومانA324کیلو1397/10/22
میلگرد 18 امیرکبیر3,580 تومانA324کیلو1397/10/22
میلگرد 18 آذر فولاد امینتماس باماA324کیلو1395/01/19
میلگرد 18 اصفهان3,750 تومانA324کیلو1397/10/22
میلگرد 20 زرین میاندوآبتماس باماA328کیلو1397/04/16
میلگرد 20 ساده آیین صنعتتماس باماA215کیلو1397/03/08
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 20 ساده4,300 تومانA315کیلو1397/10/22
میلگرد 20 آریان فولاد3,580 تومانA330کیلو1397/10/22
میلگرد 20 اصفهان3,750 تومانA330کیلو1397/10/22
میلگرد 20 نطنزتماس باماA330کیلو1395/01/19
میلگرد 20 کوثرتماس باماA330کیلو1395/01/19
میلگرد 20 میانه3,680 تومانA330کیلو1397/10/22
میلگرد 20 شاهرودتماس باماA330کیلو1397/08/12
میلگرد 20 نیشابور3,680 تومانA330کیلو1397/10/22
میلگرد 20 زاگرستماس باماA330کیلو1397/08/12
میلگرد 20 آریا ذوب3,500 تومانA330کیلو1397/10/22
میلگرد 20 آذر فولاد امینتماس باماA330کیلو1397/09/25
میلگرد 20 پرشین3,580 تومانA330کیلو1397/10/22
میلگرد 20 کاشان3,680 تومانA330کیلو1397/10/22
میلگرد 20 امیرکبیر3,580 تومانA330کیلو1397/10/22
میلگرد 22 ساده آیین صنعتتماس باماA218کیلو1397/03/08
میلگرد 22 ساده4,300 تومانA318کیلو1397/10/22
میلگرد 22 آریان فولاد3,580 تومانA336کیلو1397/10/22
میلگرد 22 پرشین3,580 تومانA336کیلو1397/10/22
میلگرد 22 کاشان3,680 تومانA336کیلو1397/10/22
میلگرد 22 اصفهان3,750 تومانA336کیلو1397/10/22
میلگرد 22 آریا ذوب3,500 تومانA336کیلو1397/10/22
میلگرد 22 زاگرستماس باماA336کیلو1397/08/12
میلگرد 22 آذر فولاد امینتماس باماA336کیلو1395/01/19
میلگرد 22 میانه3,680 تومانA336کیلو1397/10/22
میلگرد 22 نیشابور3,680 تومانA336کیلو1397/10/22
آهن آلات حیدری @fiahan0216631609902166316099
میلگرد 25 ساده4,300 تومانA323کیلو1397/10/22
میلگرد 25 پرشین3,580 تومانA347کیلو1397/10/22
میلگرد 25 امیرکبیر3,580 تومانA347کیلو1397/10/22
میلگرد 25 کاشان3,680 تومانA347کیلو1397/10/22
میلگرد 25 آریا ذوب3,500 تومانA347کیلو1397/10/22
میلگرد 25 میانه3,680 تومانA347کیلو1397/10/22
میلگرد 25 اصفهان3,750 تومانA347کیلو1397/10/22
میلگرد 25 نیشابور3,680 تومانA347کیلو1397/10/22
میلگرد 25 آذر فولاد امینتماس باماA347کیلو1395/01/19
میلگرد 28 پرشین3,580 تومانA356کیلو1397/10/22
میلگرد 28 کاشان3,680 تومانA356کیلو1397/10/22
میلگرد 28 کوثرتماس باماA356کیلو1395/01/19
میلگرد 28 آذر فولاد امینتماس باماA356کیلو1395/01/19
میلگرد 28 نیشابور3,680 تومانA356کیلو1397/10/22
میلگرد 32 کاشانتماس باماA375کیلو1397/04/09
میلگرد 32 نیشابورتماس باماA375کیلو1397/07/15
میلگرد 32 آذر فولاد امینتماس باماA375کیلو1395/01/19
میلگرد 32 اصفهانتماس باماA375کیلو1397/06/10

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
⭐ منوی سریع