قیمت میلگرد

میلگرد چیست ؟ و نکات قبل از خرید

  1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد برحسب شاخه 12 متری می باشد.
  4. وزن میلگرد با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.

با بیش از پنج دهه سابقه در بازار آهن تهران در خدمت شما هستیم

محصولآلیاژوزنانباروضعیتقیمتبروزرسانی
میلگرد 8 آذر فولاد امینA25 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:13
میلگرد 8 آریا ذوبA26 کیلوتهرانناموجود4,355 تومان1398/11/29 10:39
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA25 کیلوتهرانناموجود4,500 تومان1398/06/25 13:35
میلگرد 8 پارس آرمانA26 کیلوتهرانناموجود4,290 تومان1398/09/12 15:52
میلگرد 8 درپاد تبریزA25 کیلوتهرانناموجود4,440 تومان1398/06/25 14:12
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA36 کیلوتهرانناموجود5,500 تومان1398/11/07 09:18
میلگرد 8 شاهین بنابA26 کیلوتهرانناموجود4,440 تومان1398/06/25 13:34
میلگرد 8 شاهین بنابA36 کیلوتهرانناموجود4,460 تومان1398/06/25 13:57
میلگرد 8 ظفر بنابA26 کیلوتهرانناموجود4,500 تومان1398/06/25 13:57
میلگرد 8 قزوینA26 کیلوتهرانناموجود4,250 تومان1398/07/17 08:45
میلگرد 8 کویر کاشانA36 کیلوتهرانناموجود4,460 تومان1398/06/25 13:57
میلگرد 8 كاوه تيكمه داشA26 کیلوتهرانناموجود4,440 تومان1398/06/25 13:57
میلگرد 10 ارگ تبریزA37 کیلوتهرانناموجود4,440 تومان1398/06/25 14:12
میلگرد 10 امیرکبیرA28 کیلوتهرانناموجود4,620 تومان1398/09/13 08:58
میلگرد 10 امیرکبیرA38 کیلوتهرانناموجود4,620 تومان1398/09/13 08:58
میلگرد 10 آذر فولاد امینA27 کیلوتهرانناموجود4,300 تومان1398/06/25 14:12
میلگرد 10 آریا ذوبA28 کیلوتهرانناموجود4,250 تومان1398/06/25 13:57
میلگرد 10 آریا ذوبA38 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 13:57
میلگرد 10 آریان فولادA28 کیلوتهرانموجود6,550 تومان1398/12/21 09:18
میلگرد 10 آریان فولادA38 کیلوتهرانناموجود4,850 تومان1398/10/08 08:50
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA27 کیلوتهرانناموجود4,450 تومان1398/06/25 14:13
میلگرد 10 بردسیر کرمانA28 کیلوتهرانناموجود4,250 تومان1398/07/13 10:11
میلگرد 10 بردسیر کرمانA38 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/07/13 10:11
میلگرد 10 پرشین فولادA28 کیلوتهرانناموجود4,300 تومان1398/06/25 13:58
میلگرد 10 پرشین فولادA38 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 13:58
میلگرد 10 درپاد تبریزA27 کیلوتهرانناموجود4,450 تومان1398/06/25 14:14
میلگرد 10 زاگرسA38 کیلوتهرانناموجود4,450 تومان1398/06/25 13:58
میلگرد 10 شاهرودA38 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 10 شاهین بنابA28 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 10 شاهین بنابA38 کیلوتهرانناموجود4,380 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 10 فایکوA38 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 10 فولاد یزد احرامیانA38 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 10 قزوینA28 کیلوتهرانناموجود4,140 تومان1398/07/17 08:45
میلگرد 10 کویر کاشانA38 کیلوتهرانناموجود4,450 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 10 كاوه تيكمه داشA28 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 10 كاوه تيكمه داشA38 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 10 میانهA38 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 10 نیشابورA38 کیلوتهرانناموجود4,450 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 12 ارگ تبریزA310 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 12 امیرکبیرA310 کیلوتهرانناموجود4,620 تومان1398/09/13 08:58
میلگرد 12 آریا ذوبA211 کیلوتهرانناموجود4,250 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 12 آریا ذوبA311 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 13:59
میلگرد 12 آریان فولادA211 کیلوتهرانناموجود6,500 تومان1398/12/11 09:45
میلگرد 12 آریان فولادA311 کیلوتهرانناموجود6,300 تومان1398/12/21 09:18
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA310 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 بردسیر کرمانA211 کیلوتهرانناموجود4,250 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 بردسیر کرمانA311 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 پرشین فولادA311 کیلوتهرانناموجود4,300 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 درپاد تبریزA310 کیلوتهرانناموجود4,450 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 اصفهانA311 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/29 11:39
میلگرد 12 زاگرسA310 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 شاهرودA311 کیلوتهرانناموجود4,250 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 شاهین بنابA311 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 فایکوA311 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 فولاد آلیاژی ایرانA311 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 فولاد یزد احرامیانA311 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 14:00
میلگرد 12 قزوینA211 کیلوتهرانناموجود4,140 تومان1398/07/17 08:45
میلگرد 12 کویر کاشانA311 کیلوتهرانناموجود4,300 تومان1398/06/25 14:01
میلگرد 12 كاوه تيكمه داشA311 کیلوتهرانناموجود4,300 تومان1398/06/25 14:01
میلگرد 12 میانهA311 کیلوتهرانناموجود4,350 تومان1398/06/25 14:01
میلگرد 12 نیشابورA311 کیلوتهرانناموجود4,450 تومان1398/06/25 14:01
میلگرد 14 ارگ تبریزA315 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:01
میلگرد 14 امیرکبیرA315 کیلوتهرانناموجود4,620 تومان1398/09/17 09:02
میلگرد 14 آریا ذوبA315 کیلوتهرانناموجود4,090 تومان1398/06/25 14:01
میلگرد 14 آریان فولادA315 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:18
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA314 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:01
میلگرد 14 بردسیر کرمانA315 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:02
میلگرد 14 پرشین فولادA315 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:19
میلگرد 14 درپاد تبریزA314 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:02
میلگرد 14 اصفهانA315 کیلوتهرانناموجود4,180 تومان1398/08/07 08:05
میلگرد 14 زاگرسA314 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:02
میلگرد 14 شاهرودA315 کیلوتهرانناموجود4,170 تومان1398/06/25 14:02
میلگرد 14 شاهین بنابA315 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:02
میلگرد 14 فایکوA315 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:02
میلگرد 14 فولاد آلیاژی ایرانA315 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:02
میلگرد 14 فولاد یزد احرامیانA315 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:02
میلگرد 14 قزوینA316 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:02
میلگرد 14 کویر کاشانA315 کیلوتهرانناموجود4,310 تومان1398/07/28 09:23
میلگرد 14 كاوه تيكمه داشA315 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:03
میلگرد 14 میانهA315 کیلوتهرانناموجود5,140 تومان1398/11/06 09:14
میلگرد 14 نیشابورA315 کیلوتهرانناموجود5,140 تومان1398/11/06 09:15
میلگرد 16 ارگ تبریزA319 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:03
میلگرد 16 امیرکبیرA319 کیلوتهرانناموجود4,620 تومان1398/09/17 09:02
میلگرد 16 آریا ذوبA320 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:16
میلگرد 16 آریان فولادA319 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:18
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA318 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:03
میلگرد 16 بردسیر کرمانA319 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:03
میلگرد 16 پرشین فولادA319 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:19
میلگرد 16 درپاد تبریزA318 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:03
میلگرد 16 اصفهانA319 کیلوتهرانناموجود4,180 تومان1398/06/29 11:39
میلگرد 16 زاگرسA318 کیلوتهرانناموجود4,170 تومان1398/06/25 14:04
میلگرد 16 شاهرودA319 کیلوتهرانناموجود4,170 تومان1398/06/25 14:04
میلگرد 16 شاهین بنابA319 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:04
میلگرد 16 فایکوA319 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:04
میلگرد 16 فولاد آلیاژی ایرانA319 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:04
میلگرد 16 فولاد یزد احرامیانA319 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:04
میلگرد 16 قزوینA320 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:04
میلگرد 16 کویر کاشانA319 کیلوتهرانناموجود4,310 تومان1398/07/28 09:23
میلگرد 16 كاوه تيكمه داشA319 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:04
میلگرد 16 میانهA319 کیلوتهرانناموجود5,140 تومان1398/11/06 09:14
میلگرد 16 نیشابورA319 کیلوتهرانناموجود5,140 تومان1398/11/06 09:15
میلگرد 18 ارگ تبریزA324 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:04
میلگرد 18 امیرکبیرA324 کیلوتهرانناموجود4,620 تومان1398/09/17 09:02
میلگرد 18 آریا ذوبA324 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:04
میلگرد 18 آریان فولادA324 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:19
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA323 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:05
میلگرد 18 بردسیر کرمانA324 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:05
میلگرد 18 پرشین فولادA324 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:19
میلگرد 18 درپاد تبریزA323 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:05
میلگرد 18 اصفهانA324 کیلوتهرانناموجود4,180 تومان1398/06/29 11:40
میلگرد 18 زاگرسA323 کیلوتهرانناموجود4,170 تومان1398/06/25 14:05
میلگرد 18 شاهرودA324 کیلوتهرانناموجود4,170 تومان1398/06/25 14:05
میلگرد 18 شاهین بنابA324 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:05
میلگرد 18 فایکوA324 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:05
میلگرد 18 فولاد آلیاژی ایرانA324 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:05
میلگرد 18 فولاد یزد احرامیانA324 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:05
میلگرد 18 قزوینA324 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:05
میلگرد 18 کویر کاشانA324 کیلوتهرانناموجود4,310 تومان1398/07/28 09:23
میلگرد 18 كاوه تيكمه داشA324 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:06
میلگرد 18 میانهA324 کیلوتهرانناموجود5,140 تومان1398/11/06 09:14
میلگرد 18 نیشابورA324 کیلوتهرانناموجود5,140 تومان1398/11/06 09:15
میلگرد 20 ارگ تبریزA329 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:06
میلگرد 20 امیرکبیرA330 کیلوتهرانناموجود4,620 تومان1398/09/17 09:02
میلگرد 20 آریا ذوبA330 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:06
میلگرد 20 آریان فولادA330 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:19
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA329 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:06
میلگرد 20 بردسیر کرمانA330 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:06
میلگرد 20 پرشین فولادA330 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:19
میلگرد 20 درپاد تبریزA329 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:06
میلگرد 20 اصفهانA330 کیلوتهرانناموجود4,180 تومان1398/06/29 11:40
میلگرد 20 زاگرسA329 کیلوتهرانناموجود4,170 تومان1398/06/25 14:06
میلگرد 20 شاهرودA330 کیلوتهرانناموجود4,170 تومان1398/06/25 14:06
میلگرد 20 شاهین بنابA330 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:07
میلگرد 20 فایکوA330 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:07
میلگرد 20 فولاد آلیاژی ایرانA330 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:07
میلگرد 20 فولاد یزد احرامیانA330 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:07
میلگرد 20 قزوینA330 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:07
میلگرد 20 کویر کاشانA330 کیلوتهرانناموجود4,310 تومان1398/07/28 09:23
میلگرد 20 كاوه تيكمه داشA330 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:07
میلگرد 20 میانهA330 کیلوتهرانناموجود5,140 تومان1398/11/06 09:15
میلگرد 20 نیشابورA330 کیلوتهرانناموجود5,140 تومان1398/11/06 09:15
میلگرد 22 ارگ تبریزA335 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:07
میلگرد 22 امیرکبیرA336 کیلوتهرانناموجود4,620 تومان1398/09/17 09:02
میلگرد 22 آریا ذوبA336 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:07
میلگرد 22 آریان فولادA336 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:19
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA335 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:07
میلگرد 22 بردسیر کرمانA336 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:07
میلگرد 22 پرشین فولادA336 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:19
میلگرد 22 درپاد تبریزA335 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:08
میلگرد 22 اصفهانA336 کیلوتهرانناموجود4,180 تومان1398/06/29 11:40
میلگرد 22 زاگرسA336 کیلوتهرانناموجود4,170 تومان1398/06/25 14:08
میلگرد 22 شاهرودA336 کیلوتهرانناموجود4,170 تومان1398/06/25 14:08
میلگرد 22 شاهین بنابA336 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:08
میلگرد 22 فایکوA336 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:08
میلگرد 22 فولاد آلیاژی ایرانA336 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:08
میلگرد 22 فولاد یزد احرامیانA336 کیلوتهرانناموجود4,100 تومان1398/06/25 14:08
میلگرد 22 کویر کاشانA336 کیلوتهرانناموجود4,310 تومان1398/07/28 09:23
میلگرد 22 كاوه تيكمه داشA336 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:08
میلگرد 22 میانهA336 کیلوتهرانناموجود5,140 تومان1398/11/06 09:15
میلگرد 22 نیشابورA336 کیلوتهرانناموجود5,140 تومان1398/11/06 09:15
میلگرد 25 ارگ تبریزA347 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:08
میلگرد 25 آریا ذوبA347 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:09
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA346 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:09
میلگرد 25 بردسیر کرمانA347 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:09
میلگرد 25 پرشین فولادA347 کیلوتهرانموجود6,500 تومان1398/12/21 09:19
میلگرد 25 درپاد تبریزA346 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:09
میلگرد 25 اصفهانA347 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/29 11:40
میلگرد 25 زاگرسA347 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:09
میلگرد 25 شاهین بنابA347 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:09
میلگرد 25 فایکوA347 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:09
میلگرد 25 فولاد آلیاژی ایرانA347 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:09
میلگرد 25 کویر کاشانA347 کیلوتهرانناموجود4,310 تومان1398/07/28 09:23
میلگرد 25 كاوه تيكمه داشA347 کیلوتهرانناموجود4,220 تومان1398/06/25 14:09
میلگرد 25 میانهA347 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/08/18 09:10
میلگرد 25 نیشابورA347 کیلوتهرانناموجود4,840 تومان1398/10/04 08:52
میلگرد 28 امیرکبیرA358 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 آریان فولادA358 کیلوتهرانناموجود4,800 تومان1398/09/30 08:21
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA357 کیلوتهرانناموجود4,420 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 بردسیر کرمانA358 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 پرشین فولادA358 کیلوتهرانناموجود4,600 تومان1398/09/13 08:56
میلگرد 28 درپاد تبریزA357 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 اصفهانA358 کیلوتهرانناموجود4,220 تومان1398/06/29 11:40
میلگرد 28 زاگرسA357 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 شاهرودA358 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 شاهین بنابA358 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 فایکوA358 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 فولاد آلیاژی ایرانA358 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 فولاد یزد احرامیانA358 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 کویر کاشانA358 کیلوتهرانناموجود4,220 تومان1398/06/25 14:10
میلگرد 28 كاوه تيكمه داشA358 کیلوتهرانناموجود4,220 تومان1398/06/25 14:11
میلگرد 28 میانهA358 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:11
میلگرد 28 نیشابورA358 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/07/13 09:20
میلگرد 30 کویر کاشانA366 کیلوتهرانناموجود4,250 تومان1398/06/25 14:11
میلگرد 32 آریان فولادA375 کیلوتهرانناموجود4,150 تومان1398/07/13 09:18
میلگرد 32 درپاد تبریزA373 کیلوتهرانناموجود4,400 تومان1398/06/25 14:11
میلگرد 32 اصفهانA375 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/29 11:41
میلگرد 32 زاگرسA373 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:11
میلگرد 32 شاهرودA375 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:11
میلگرد 32 فولاد یزد احرامیانA375 کیلوتهرانناموجود4,120 تومان1398/06/25 14:11
میلگرد 32 کویر کاشانA375 کیلوتهرانناموجود4,250 تومان1398/06/25 14:11
میلگرد 32 كاوه تيكمه داشA375 کیلوتهرانناموجود4,220 تومان1398/06/25 14:11
میلگرد 32 نیشابورA375 کیلوتهرانناموجود4,200 تومان1398/06/25 14:11

سایر محصولات

ما اجتماعی هستیم

جدیدترین اخبار

بازار میلگرد و آهن آلات ملتهب است

بازار میلگرد و آهن آلات ملتهب است

بازار میلگرد و آهن آلات ملتهب است این روز ها بازار میلگرد و آهن آلات ملتهب است, صدای سازندگان و خریداران آهن را درآورده است. مدتی است که شاهد افزایش قیمت پروفیل, قیمت تیرآهن و قیمت میلگرد هستیم که رشد

چرا میلگرد را باید از آهن آلات حیدری خرید ؟

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با وجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که میلگرد ارزان به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. اگر یک بار از آهن آلات حیدری خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

اعتبار ما، اعتماد شماست
اعتماد شما اولیت ماست

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

مشتریان وفادار ما

اولین نفری باشید جدیدترین قیمت و اخبار آهن آلات را دریافت میکند

ایمیل مارکتینگ
منوی سریع