قیمت میلگرد

میلگرد چیست ؟ و نکات قبل از خرید

  1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد برحسب شاخه 12 متری می باشد.
  4. وزن میلگرد با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.

با بیش از پنج دهه سابقه در بازار آهن تهران در خدمت شما هستیم

محصولسایزآلیاژوزنانبارموجودیقیمتبروز رسانی
میلگرد 8 آذر فولاد امین8A25تهران04,4002019/09/16 18:43
میلگرد 8 آریا ذوب8A26تهران04,3502019/09/16 18:04
میلگرد 8 آناهیتا گیلان8A25تهران04,5002019/09/16 18:05
میلگرد 8 پارس آرمان8A26تهران04,2502019/09/16 18:42
میلگرد 8 درپاد تبریز8A25تهران04,4402019/09/16 18:42
میلگرد 8 سپهر ایرانیان8A36تهران14,7002019/11/13 12:41
میلگرد 8 شاهین بناب8A26تهران04,4402019/09/16 18:04
میلگرد 8 شاهین بناب8A36تهران04,4602019/09/16 18:27
میلگرد 8 ظفر بناب8A26تهران04,5002019/09/16 18:27
میلگرد 8 قزوین8A26تهران04,2502019/10/09 12:15
میلگرد 8 کویر کاشان8A36تهران04,4602019/09/16 18:27
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش8A26تهران04,4402019/09/16 18:27
میلگرد 10 ارگ تبریز10A37تهران04,4402019/09/16 18:42
میلگرد 10 امیرکبیر10A28تهران04,2502019/09/16 18:27
میلگرد 10 امیرکبیر10A38تهران04,3502019/09/16 18:27
میلگرد 10 آذر فولاد امین10A27تهران04,3002019/09/16 18:42
میلگرد 10 آریا ذوب10A28تهران04,2502019/09/16 18:27
میلگرد 10 آریا ذوب10A38تهران04,3502019/09/16 18:27
میلگرد 10 آریان فولاد10A28تهران04,3802019/11/09 12:35
میلگرد 10 آریان فولاد10A38تهران14,4502019/11/13 12:39
میلگرد 10 آناهیتا گیلان10A27تهران04,4502019/09/16 18:43
میلگرد 10 بردسیر کرمان10A28تهران04,2502019/10/05 13:41
میلگرد 10 بردسیر کرمان10A38تهران04,3502019/10/05 13:41
میلگرد 10 پرشین فولاد10A28تهران04,3002019/09/16 18:28
میلگرد 10 پرشین فولاد10A38تهران04,2002019/09/16 18:28
میلگرد 10 درپاد تبریز10A27تهران04,4502019/09/16 18:44
میلگرد 10 زاگرس10A38تهران04,4502019/09/16 18:28
میلگرد 10 شاهرود10A38تهران04,3502019/09/16 18:29
میلگرد 10 شاهین بناب10A28تهران04,4002019/09/16 18:29
میلگرد 10 شاهین بناب10A38تهران04,3802019/09/16 18:29
میلگرد 10 فایکو10A38تهران04,3502019/09/16 18:29
میلگرد 10 فولاد یزد احرامیان10A38تهران04,3502019/09/16 18:29
میلگرد 10 قزوین10A28تهران04,1402019/10/09 12:15
میلگرد 10 کویر کاشان10A38تهران04,4502019/09/16 18:29
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش10A28تهران04,2002019/09/16 18:29
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش10A38تهران04,3502019/09/16 18:29
میلگرد 10 میانه10A38تهران04,3502019/09/16 18:29
میلگرد 10 نیشابور10A38تهران04,4502019/09/16 18:29
میلگرد 12 ارگ تبریز12A310تهران04,2002019/09/16 18:29
میلگرد 12 امیرکبیر12A310تهران04,4502019/09/16 18:29
میلگرد 12 آریا ذوب12A211تهران04,2502019/09/16 18:29
میلگرد 12 آریا ذوب12A311تهران04,3502019/09/16 18:29
میلگرد 12 آریان فولاد12A211تهران04,3302019/11/09 12:35
میلگرد 12 آریان فولاد12A311تهران14,4802019/11/13 12:39
میلگرد 12 آناهیتا گیلان12A310تهران04,4002019/09/16 18:30
میلگرد 12 بردسیر کرمان12A211تهران04,2502019/09/16 18:30
میلگرد 12 بردسیر کرمان12A311تهران04,3502019/09/16 18:30
میلگرد 12 پرشین فولاد12A311تهران04,3002019/09/16 18:30
میلگرد 12 درپاد تبریز12A310تهران04,4502019/09/16 18:30
میلگرد 12 اصفهان12A311تهران04,3502019/09/20 16:09
میلگرد 12 زاگرس12A310تهران04,2002019/09/16 18:30
میلگرد 12 شاهرود12A311تهران04,2502019/09/16 18:30
میلگرد 12 شاهین بناب12A311تهران04,4002019/09/16 18:30
میلگرد 12 فایکو12A311تهران04,3502019/09/16 18:30
میلگرد 12 فولاد آلیاژی ایران12A311تهران04,3502019/09/16 18:30
میلگرد 12 فولاد یزد احرامیان12A311تهران04,3502019/09/16 18:30
میلگرد 12 قزوین12A211تهران04,1402019/10/09 12:15
میلگرد 12 کویر کاشان12A311تهران04,3002019/09/16 18:31
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش12A311تهران04,3002019/09/16 18:31
میلگرد 12 میانه12A311تهران04,3502019/09/16 18:31
میلگرد 12 نیشابور12A311تهران04,4502019/09/16 18:31
میلگرد 14 ارگ تبریز14A315تهران04,1002019/09/16 18:31
میلگرد 14 امیرکبیر14A315تهران04,1002019/09/16 18:31
میلگرد 14 آریا ذوب14A315تهران04,0902019/09/16 18:31
میلگرد 14 آریان فولاد14A315تهران04,3602019/11/10 12:21
میلگرد 14 آناهیتا گیلان14A314تهران04,4002019/09/16 18:31
میلگرد 14 بردسیر کرمان14A315تهران04,1202019/09/16 18:32
میلگرد 14 پرشین فولاد14A315تهران04,3602019/11/10 12:22
میلگرد 14 درپاد تبریز14A314تهران04,4002019/09/16 18:32
میلگرد 14 اصفهان14A315تهران04,1802019/10/29 11:35
میلگرد 14 زاگرس14A314تهران04,2002019/09/16 18:32
میلگرد 14 شاهرود14A315تهران04,1702019/09/16 18:32
میلگرد 14 شاهین بناب14A315تهران04,1002019/09/16 18:32
میلگرد 14 فایکو14A315تهران04,1002019/09/16 18:32
میلگرد 14 فولاد آلیاژی ایران14A315تهران04,1002019/09/16 18:32
میلگرد 14 فولاد یزد احرامیان14A315تهران04,1002019/09/16 18:32
میلگرد 14 قزوین14A316تهران04,1002019/09/16 18:32
میلگرد 14 کویر کاشان14A315تهران04,3102019/10/20 12:53
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش14A315تهران04,2002019/09/16 18:33
میلگرد 14 میانه14A315تهران04,4002019/11/09 12:40
میلگرد 14 نیشابور14A315تهران14,4802019/11/13 12:44
میلگرد 16 ارگ تبریز16A319تهران04,1002019/09/16 18:33
میلگرد 16 امیرکبیر16A319تهران04,1002019/09/16 18:33
میلگرد 16 آریا ذوب16A320تهران04,1002019/09/16 18:46
میلگرد 16 آریان فولاد16A319تهران14,3902019/11/11 12:43
میلگرد 16 آناهیتا گیلان16A318تهران04,4002019/09/16 18:33
میلگرد 16 بردسیر کرمان16A319تهران04,1002019/09/16 18:33
میلگرد 16 پرشین فولاد16A319تهران14,3902019/11/13 12:42
میلگرد 16 درپاد تبریز16A318تهران04,4002019/09/16 18:33
میلگرد 16 اصفهان16A319تهران04,1802019/09/20 16:09
میلگرد 16 زاگرس16A318تهران04,1702019/09/16 18:34
میلگرد 16 شاهرود16A319تهران04,1702019/09/16 18:34
میلگرد 16 شاهین بناب16A319تهران04,1002019/09/16 18:34
میلگرد 16 فایکو16A319تهران04,1002019/09/16 18:34
میلگرد 16 فولاد آلیاژی ایران16A319تهران04,1002019/09/16 18:34
میلگرد 16 فولاد یزد احرامیان16A319تهران04,1002019/09/16 18:34
میلگرد 16 قزوین16A320تهران04,1002019/09/16 18:34
میلگرد 16 کویر کاشان16A319تهران04,3102019/10/20 12:53
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش16A319تهران04,2002019/09/16 18:34
میلگرد 16 میانه16A319تهران04,4002019/11/09 12:40
میلگرد 16 نیشابور16A319تهران14,4802019/11/13 12:44
میلگرد 18 ارگ تبریز18A324تهران04,1002019/09/16 18:34
میلگرد 18 امیرکبیر18A324تهران04,1002019/09/16 18:34
میلگرد 18 آریا ذوب18A324تهران04,1002019/09/16 18:34
میلگرد 18 آریان فولاد18A324تهران14,3902019/11/13 12:40
میلگرد 18 آناهیتا گیلان18A323تهران04,4002019/09/16 18:35
میلگرد 18 بردسیر کرمان18A324تهران04,1002019/09/16 18:35
میلگرد 18 پرشین فولاد18A324تهران14,3902019/11/13 12:42
میلگرد 18 درپاد تبریز18A323تهران04,4002019/09/16 18:35
میلگرد 18 اصفهان18A324تهران04,1802019/09/20 16:10
میلگرد 18 زاگرس18A323تهران04,1702019/09/16 18:35
میلگرد 18 شاهرود18A324تهران04,1702019/09/16 18:35
میلگرد 18 شاهین بناب18A324تهران04,1002019/09/16 18:35
میلگرد 18 فایکو18A324تهران04,1002019/09/16 18:35
میلگرد 18 فولاد آلیاژی ایران18A324تهران04,1002019/09/16 18:35
میلگرد 18 فولاد یزد احرامیان18A324تهران04,1002019/09/16 18:35
میلگرد 18 قزوین18A324تهران04,1002019/09/16 18:35
میلگرد 18 کویر کاشان18A324تهران04,3102019/10/20 12:53
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش18A324تهران04,2002019/09/16 18:36
میلگرد 18 میانه18A324تهران04,4002019/11/09 12:40
میلگرد 18 نیشابور18A324تهران14,4802019/11/13 12:44
میلگرد 20 ارگ تبریز20A329تهران04,1002019/09/16 18:36
میلگرد 20 امیرکبیر20A330تهران04,1002019/09/16 18:36
میلگرد 20 آریا ذوب20A330تهران04,1002019/09/16 18:36
میلگرد 20 آریان فولاد20A330تهران14,3902019/11/13 12:40
میلگرد 20 آناهیتا گیلان20A329تهران04,4002019/09/16 18:36
میلگرد 20 بردسیر کرمان20A330تهران04,1002019/09/16 18:36
میلگرد 20 پرشین فولاد20A330تهران14,3902019/11/13 12:42
میلگرد 20 درپاد تبریز20A329تهران04,4002019/09/16 18:36
میلگرد 20 اصفهان20A330تهران04,1802019/09/20 16:10
میلگرد 20 زاگرس20A329تهران04,1702019/09/16 18:36
میلگرد 20 شاهرود20A330تهران04,1702019/09/16 18:36
میلگرد 20 شاهین بناب20A330تهران04,1002019/09/16 18:37
میلگرد 20 فایکو20A330تهران04,1002019/09/16 18:37
میلگرد 20 فولاد آلیاژی ایران20A330تهران04,1002019/09/16 18:37
میلگرد 20 فولاد یزد احرامیان20A330تهران04,1002019/09/16 18:37
میلگرد 20 قزوین20A330تهران04,1002019/09/16 18:37
میلگرد 20 کویر کاشان20A330تهران04,3102019/10/20 12:53
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش20A330تهران04,2002019/09/16 18:37
میلگرد 20 میانه20A330تهران04,4002019/11/09 12:40
میلگرد 20 نیشابور20A330تهران14,4802019/11/13 12:45
میلگرد 22 ارگ تبریز22A335تهران04,1002019/09/16 18:37
میلگرد 22 امیرکبیر22A336تهران04,1002019/09/16 18:37
میلگرد 22 آریا ذوب22A336تهران04,1002019/09/16 18:37
میلگرد 22 آریان فولاد22A336تهران14,3902019/11/13 12:40
میلگرد 22 آناهیتا گیلان22A335تهران04,4002019/09/16 18:37
میلگرد 22 بردسیر کرمان22A336تهران04,1002019/09/16 18:37
میلگرد 22 پرشین فولاد22A336تهران14,3902019/11/13 12:42
میلگرد 22 درپاد تبریز22A335تهران04,4002019/09/16 18:38
میلگرد 22 اصفهان22A336تهران04,1802019/09/20 16:10
میلگرد 22 زاگرس22A336تهران04,1702019/09/16 18:38
میلگرد 22 شاهرود22A336تهران04,1702019/09/16 18:38
میلگرد 22 شاهین بناب22A336تهران04,1002019/09/16 18:38
میلگرد 22 فایکو22A336تهران04,1002019/09/16 18:38
میلگرد 22 فولاد آلیاژی ایران22A336تهران04,1002019/09/16 18:38
میلگرد 22 فولاد یزد احرامیان22A336تهران04,1002019/09/16 18:38
میلگرد 22 کویر کاشان22A336تهران04,3102019/10/20 12:53
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش22A336تهران04,2002019/09/16 18:38
میلگرد 22 میانه22A336تهران04,4002019/11/09 12:40
میلگرد 22 نیشابور22A336تهران14,4802019/11/13 12:45
میلگرد 25 ارگ تبریز25A347تهران04,1202019/09/16 18:38
میلگرد 25 آریا ذوب25A347تهران04,1202019/09/16 18:39
میلگرد 25 آناهیتا گیلان25A346تهران04,4002019/09/16 18:39
میلگرد 25 بردسیر کرمان25A347تهران04,1202019/09/16 18:39
میلگرد 25 پرشین فولاد25A347تهران14,3902019/11/13 12:42
میلگرد 25 درپاد تبریز25A346تهران04,4002019/09/16 18:39
میلگرد 25 اصفهان25A347تهران04,2002019/09/20 16:10
میلگرد 25 زاگرس25A347تهران04,2002019/09/16 18:39
میلگرد 25 شاهین بناب25A347تهران04,1202019/09/16 18:39
میلگرد 25 فایکو25A347تهران04,1202019/09/16 18:39
میلگرد 25 فولاد آلیاژی ایران25A347تهران04,1202019/09/16 18:39
میلگرد 25 کویر کاشان25A347تهران04,3102019/10/20 12:53
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش25A347تهران04,2202019/09/16 18:39
میلگرد 25 میانه25A347تهران04,4002019/11/09 12:40
میلگرد 25 نیشابور25A347تهران04,4002019/11/09 12:41
میلگرد 28 امیرکبیر28A358تهران04,1202019/09/16 18:40
میلگرد 28 آریان فولاد28A358تهران04,1802019/10/16 13:39
میلگرد 28 آناهیتا گیلان28A357تهران04,4202019/09/16 18:40
میلگرد 28 بردسیر کرمان28A358تهران04,1202019/09/16 18:40
میلگرد 28 پرشین فولاد28A358تهران04,1202019/10/05 12:50
میلگرد 28 درپاد تبریز28A357تهران04,1202019/09/16 18:40
میلگرد 28 اصفهان28A358تهران04,2202019/09/20 16:10
میلگرد 28 زاگرس28A357تهران04,2002019/09/16 18:40
میلگرد 28 شاهرود28A358تهران04,2002019/09/16 18:40
میلگرد 28 شاهین بناب28A358تهران04,1202019/09/16 18:40
میلگرد 28 فایکو28A358تهران04,1202019/09/16 18:40
میلگرد 28 فولاد آلیاژی ایران28A358تهران04,1202019/09/16 18:40
میلگرد 28 فولاد یزد احرامیان28A358تهران04,1202019/09/16 18:40
میلگرد 28 کویر کاشان28A358تهران04,2202019/09/16 18:40
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش28A358تهران04,2202019/09/16 18:41
میلگرد 28 میانه28A358تهران04,2002019/09/16 18:41
میلگرد 28 نیشابور28A358تهران04,2002019/10/05 12:50
میلگرد 30 کویر کاشان30A366تهران04,2502019/09/16 18:41
میلگرد 32 آریان فولاد32A375تهران04,1502019/10/05 12:48
میلگرد 32 درپاد تبریز32A373تهران04,4002019/09/16 18:41
میلگرد 32 اصفهان32A375تهران04,2002019/09/20 16:11
میلگرد 32 زاگرس32A373تهران04,2002019/09/16 18:41
میلگرد 32 شاهرود32A375تهران04,2002019/09/16 18:41
میلگرد 32 فولاد یزد احرامیان32A375تهران04,1202019/09/16 18:41
میلگرد 32 کویر کاشان32A375تهران04,2502019/09/16 18:41
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش32A375تهران04,2202019/09/16 18:41
میلگرد 32 نیشابور32A375تهران04,2002019/09/16 18:41

سایر محصولات

ما اجتماعی هستیم

جدیدترین ها

خبرنامه پیامکی

با عضویت کاملا رایگان همیشه قیمت ها در دستان شماست

چرا میلگرد را باید از آهن آلات حیدری خرید ؟

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با وجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که میلگرد ارزان به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. اگر یک بار از آهن آلات حیدری خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

اعتبار ما، اعتماد شماست
اعتماد شما اولیت ماست

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

مشتریان وفادار ما

اولین نفری باشید جدیدترین قیمت و اخبار آهن آلات را دریافت میکند

ایمیل مارکتینگ
منوی سریع