Skip to content

قیمت میلگرد

میلگرد چیست ؟ و نکات قبل از خرید

  1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد برحسب شاخه 12 متری می باشد.
  4. وزن میلگرد با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.

با بیش از پنج دهه سابقه در بازار آهن تهران در خدمت شما هستیم

محصولآلیاژوزنانباروضعیتقیمتبروزرسانی
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA26 کیلوتهرانموجود12,100 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 10 آریان فولادA28 کیلوتهرانموجود11,400 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 12 آریان فولادA211 کیلوتهرانموجود11,400 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 14 آریان فولادA315 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 14 پرشین فولادA315 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 14 میانهA315 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 14 نیشابورA315 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 16 آریان فولادA319 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 16 پرشین فولادA319 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 16 میانهA319 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 16 نیشابورA319 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 18 آریان فولادA324 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 18 پرشین فولادA324 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 18 میانهA324 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 18 نیشابورA324 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 20 آریان فولادA330 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 20 پرشین فولادA330 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 20 میانهA330 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 20 نیشابورA330 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 22 آریان فولادA336 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 22 پرشین فولادA336 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 22 میانهA336 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 22 نیشابورA336 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 25 پرشین فولادA347 کیلوتهرانموجود11,200 تومان1399/09/11 12:45
میلگرد 25 میانهA347 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:46
میلگرد 25 نیشابورA347 کیلوتهرانموجود11,500 تومان1399/09/11 12:47
میلگرد 8 آذر فولاد امینA25 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 8 آریا ذوبA26 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA25 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 8 پارس آرمانA26 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 8 درپاد تبریزA25 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 8 شاهین بنابA26 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 8 شاهین بنابA36 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 8 ظفر بنابA26 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 8 قزوینA26 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/06/17 15:55
میلگرد 8 کویر کاشانA36 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 8 كاوه تيكمه داشA26 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 ارگ تبریزA37 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:03
میلگرد 10 امیرکبیرA28 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:03
میلگرد 10 امیرکبیرA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 آذر فولاد امینA27 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 10 آریا ذوبA28 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 10 آریا ذوبA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 10 آریان فولادA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:03
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA27 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 10 بردسیر کرمانA28 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 بردسیر کرمانA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 پرشین فولادA28 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 10 پرشین فولادA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 10 درپاد تبریزA27 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 زاگرسA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 شاهرودA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 شاهین بنابA28 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 شاهین بنابA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 فایکوA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 فولاد یزد احرامیانA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 قزوینA28 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 کویر کاشانA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 10 كاوه تيكمه داشA28 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 كاوه تيكمه داشA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 میانهA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 10 نیشابورA38 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:41
میلگرد 12 ارگ تبریزA310 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 12 امیرکبیرA310 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 آریا ذوبA211 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 12 آریا ذوبA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 12 آریان فولادA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:03
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA310 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 12 بردسیر کرمانA211 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 بردسیر کرمانA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 پرشین فولادA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 12 درپاد تبریزA310 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 اصفهانA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 زاگرسA310 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 شاهرودA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 شاهین بنابA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 فایکوA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 فولاد آلیاژی ایرانA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 فولاد یزد احرامیانA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 قزوینA211 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 کویر کاشانA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 12 كاوه تيكمه داشA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 میانهA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 12 نیشابورA311 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:41
میلگرد 14 ارگ تبریزA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 14 امیرکبیرA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:03
میلگرد 14 آریا ذوبA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA314 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 14 بردسیر کرمانA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 14 درپاد تبریزA314 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 14 اصفهانA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:03
میلگرد 14 زاگرسA314 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:03
میلگرد 14 شاهرودA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 14 شاهین بنابA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 14 فایکوA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 14 فولاد آلیاژی ایرانA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 14 فولاد یزد احرامیانA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 14 قزوینA316 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 14 کویر کاشانA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 14 كاوه تيكمه داشA315 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 16 ارگ تبریزA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 16 امیرکبیرA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:03
میلگرد 16 آریا ذوبA320 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA318 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 16 بردسیر کرمانA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 16 درپاد تبریزA318 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 16 اصفهانA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 16 زاگرسA318 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 16 شاهرودA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 16 شاهین بنابA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 16 فایکوA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 16 فولاد آلیاژی ایرانA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 16 فولاد یزد احرامیانA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 16 قزوینA320 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 16 کویر کاشانA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 16 كاوه تيكمه داشA319 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 18 ارگ تبریزA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 18 امیرکبیرA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 18 آریا ذوبA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA323 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 18 بردسیر کرمانA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 18 درپاد تبریزA323 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 18 اصفهانA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 18 زاگرسA323 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 18 شاهرودA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 18 شاهین بنابA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 18 فایکوA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 18 فولاد آلیاژی ایرانA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 18 فولاد یزد احرامیانA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 18 قزوینA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 18 کویر کاشانA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 18 كاوه تيكمه داشA324 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 20 ارگ تبریزA329 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 20 امیرکبیرA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 20 آریا ذوبA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA329 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 20 بردسیر کرمانA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 20 درپاد تبریزA329 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 20 اصفهانA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 20 زاگرسA329 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 20 شاهرودA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 20 شاهین بنابA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 20 فایکوA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 20 فولاد آلیاژی ایرانA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 20 فولاد یزد احرامیانA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 20 قزوینA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 20 کویر کاشانA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 20 كاوه تيكمه داشA330 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 22 ارگ تبریزA335 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 12:24
میلگرد 22 امیرکبیرA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 22 آریا ذوبA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA335 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 22 بردسیر کرمانA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 22 درپاد تبریزA335 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 22 اصفهانA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 22 زاگرسA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 22 شاهرودA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 22 شاهین بنابA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 22 فایکوA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 22 فولاد آلیاژی ایرانA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 22 فولاد یزد احرامیانA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 22 کویر کاشانA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 22 كاوه تيكمه داشA336 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 25 ارگ تبریزA347 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 25 آریا ذوبA347 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA346 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 25 بردسیر کرمانA347 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 25 درپاد تبریزA346 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 25 اصفهانA347 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 25 زاگرسA347 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/05 14:04
میلگرد 25 شاهین بنابA347 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 25 فایکوA347 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 25 فولاد آلیاژی ایرانA347 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 25 کویر کاشانA347 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 25 كاوه تيكمه داشA347 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 امیرکبیرA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/08/07 12:52
میلگرد 28 آریان فولادA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/27 12:40
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA357 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 28 بردسیر کرمانA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 پرشین فولادA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/24 12:38
میلگرد 28 درپاد تبریزA357 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 اصفهانA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 زاگرسA357 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 شاهرودA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 شاهین بنابA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 فایکوA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 فولاد آلیاژی ایرانA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 فولاد یزد احرامیانA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 کویر کاشانA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 28 كاوه تيكمه داشA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 28 میانهA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:41
میلگرد 28 نیشابورA358 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:41
میلگرد 30 کویر کاشانA366 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 32 آریان فولادA375 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:42
میلگرد 32 درپاد تبریزA373 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 32 اصفهانA375 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 32 زاگرسA373 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 32 شاهرودA375 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 32 فولاد یزد احرامیانA375 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 32 کویر کاشانA375 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:44
میلگرد 32 كاوه تيكمه داشA375 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:43
میلگرد 32 نیشابورA375 کیلوتهرانناموجود0 تومان1399/02/20 12:41

اشتراک خبرنامه رایگان آهن آلات

آیا مایلید قیمت ها و اخبار آهن آلات به صورت کاملا رایگان برای شما ارسال گردد؟ کافیست عضو شوید

چرا میلگرد را باید از آهن آلات حیدری خرید ؟

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با وجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که میلگرد ارزان به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. اگر یک بار از آهن آلات حیدری خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

اعتبار ما، اعتماد شماست
اعتماد شما اولیت ماست

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

مشتریان وفادار ما

اولین نفری باشید جدیدترین قیمت و اخبار آهن آلات را دریافت میکند

ایمیل مارکتینگ
منوی سریع