قیمت میلگرد آجدار و ساده

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.

 

به قیمت میلگرد امروز امتیاز دهید

411 امتیاز4.5/5
محصولقیمت/ریالنوعکارخانهانباربروزرسانی
میلگرد ساده 5.5 کویر کاشان47,500حرارتیکویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:11
میلگرد ساده 6.5 کویر کاشان46,000حرارتیکویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:15
میلگرد ساده 6.5 نطنز45,500حرارتینطنزتهران1398/06/23 - 13:15
میلگرد ساده 6.5 نورد کاران افق ابهر45,500حرارتینورد کاران افق ابهرتهران1398/06/23 - 13:15
میلگرد ساده 6.5 نورد ملایر45,500حرارتینورد ملایرتهران1398/06/23 - 13:15
میلگرد 8 کویر کاشان44,600A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:17
میلگرد 8 قزوین42,500A2قزوینتهران1398/06/23 - 13:17
میلگرد 8 سپهر ایرانیان44,000A3سپهر ایرانیانتهران1398/06/23 - 13:18
میلگرد 8 پارس آرمان42,500A2پارس آرمانتهران1398/06/23 - 13:18
میلگرد 8 آذر فولاد امین44,000A2آذر فولاد امینتهران1398/06/23 - 13:22
میلگرد 8 شاهین بناب44,400A2شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:18
میلگرد 8 كاوه تيكمه داش44,400A2كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:18
میلگرد 8 درپاد تبریز44,400A2درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:19
میلگرد 8 آریا ذوب43,500A2آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:19
میلگرد 8 آناهیتا گیلان45,000A2آناهیتا گیلانتهران1398/06/23 - 13:19
میلگرد 8 شاهین بناب44,600A3شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:19
میلگرد 8 ظفر بناب45,000A2ظفر بنابتهران1398/06/23 - 13:20
میلگرد 10 آریان فولاد41,800A2آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:20
میلگرد 10 آریان فولاد42,200A3آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:20
میلگرد 10 آذر فولاد امین43,000A2آذر فولاد امینتهران1398/06/23 - 13:22
میلگرد 10 کویر کاشانتماس با ماA3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:22
میلگرد 10 امیرکبیر42,500A2امیرکبیرتهران1398/06/23 - 13:22
میلگرد 10 كاوه تيكمه داش42,000A2كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:23
میلگرد 10 كاوه تيكمه داش43,500A3كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:23
میلگرد 10 نیشابورتماس با ماA3نیشابورتهران1398/06/23 - 13:23
میلگرد 10 زاگرس43,500A3زاگرستهران1398/06/23 - 13:23
میلگرد 10 درپاد تبریز44,500A2درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:23
میلگرد 10 فولاد یزد احرامیان43,500A3فولاد یزد احرامیانتهران1398/06/23 - 13:23
میلگرد 10 شاهرود43,500A3شاهرودتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 امیرکبیر43,500A3امیرکبیرتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 پرشین فولاد43,000A2پرشین فولادتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 پرشین فولاد42,000A3پرشین فولادتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 آریا ذوب42,500A2آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 آریا ذوب43,500A3آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 میانه43,500A3میانهتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 آناهیتا گیلان44,500A2آناهیتا گیلانتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 قزوین42,500A2قزوینتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 بردسیر کرمان42,500A2بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 بردسیر کرمان43,500A3بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 فایکو43,500A3فایکوتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 ارگ تبریزتماس با ماA3ارگ تبریزتهران1398/06/23 - 13:24
میلگرد 10 شاهین بناب44,000A2شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:25
میلگرد 10 شاهین بنابتماس با ماA3شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:26
میلگرد 12 كاوه تيكمه داش43,000A3كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:26
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان43,500A3ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 13:26
میلگرد 12 کویر کاشان43,000A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:26
میلگرد 12 نیشابورتماس با ماA3نیشابورتهران1398/06/23 - 13:26
میلگرد 12 زاگرس42,000A3زاگرستهران1398/06/23 - 13:26
میلگرد 12 درپاد تبریز44,500A3درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 فولاد یزد احرامیان43,500A3فولاد یزد احرامیانتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 شاهرود42,500A3شاهرودتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 آریان فولاد42,500A2آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 آریان فولاد43,500A3آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 امیرکبیر42,000A3امیرکبیرتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 پرشین فولاد43,000A3پرشین فولادتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 آریا ذوب42,500A2آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 آریا ذوب43,500A3آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 میانه43,500A3میانهتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 آناهیتا گیلان44,000A3آناهیتا گیلانتهران1398/06/23 - 13:27
میلگرد 12 قزوین42,500A2قزوینتهران1398/06/23 - 13:28
میلگرد 12 بردسیر کرمان42,500A2بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:28
میلگرد 12 بردسیر کرمان43,500A3بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:28
میلگرد 12 فایکو43,500A3فایکوتهران1398/06/23 - 13:28
میلگرد 12 فولاد آلیاژی ایران43,500A3فولاد آلیاژی ایرانتهران1398/06/23 - 13:28
میلگرد 12 ارگ تبریز42,000A3ارگ تبریزتهران1398/06/23 - 13:28
میلگرد 12 شاهین بناب44,000A3شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:28
میلگرد 14 كاوه تيكمه داش42,000A3كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:28
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان41,800A3ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 13:29
میلگرد 14 کویر کاشان42,000A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 نیشابور41,700A3نیشابورتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 زاگرس41,700A3زاگرستهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 درپاد تبریز44,000A3درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 فولاد یزد احرامیان41,000A3فولاد یزد احرامیانتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 شاهرود41,700A3شاهرودتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 آریان فولاد41,000A3آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 امیرکبیر41,000A3امیرکبیرتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 پرشین فولاد41,000A3پرشین فولادتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 آریا ذوب41,000A3آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 میانه41,700A3میانهتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 آناهیتا گیلان44,000A3آناهیتا گیلانتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 قزوین41,000A3قزوینتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 بردسیر کرمان41,000A3بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 فایکو41,000A3فایکوتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 فولاد آلیاژی ایران41,000A3فولاد آلیاژی ایرانتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 ارگ تبریز41,000A3ارگ تبریزتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 14 شاهین بناب41,000A3شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 16 كاوه تيكمه داش42,000A3كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:32
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان41,800A3ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 کویر کاشان42,000A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 نیشابور41,700A3نیشابورتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 زاگرس41,700A3زاگرستهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 درپاد تبریز44,000A3درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 فولاد یزد احرامیان41,000A3فولاد یزد احرامیانتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 شاهرود41,700A3شاهرودتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 آریان فولاد41,000A3آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 امیرکبیر41,000A3امیرکبیرتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 پرشین فولاد41,000A3پرشین فولادتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 آریا ذوب41,000A3آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 میانه41,700A3میانهتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 آناهیتا گیلان44,000A3آناهیتا گیلانتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 قزوین41,000A3قزوینتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 بردسیر کرمان41,000A3بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 فایکو41,000A3فایکوتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 فولاد آلیاژی ایران41,000A3فولاد آلیاژی ایرانتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 ارگ تبریز41,000A3ارگ تبریزتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 16 شاهین بناب41,000A3شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 18 كاوه تيكمه داش42,000A3كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان41,800A3ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 18 کویر کاشان42,000A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 18 نیشابور41,700A3نیشابورتهران1398/06/23 - 13:33
میلگرد 18 زاگرس41,700A3زاگرستهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 درپاد تبریز44,000A3درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 فولاد یزد احرامیان41,000A3فولاد یزد احرامیانتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 شاهرود41,700A3شاهرودتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 آریان فولاد41,000A3آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 امیرکبیر41,000A3امیرکبیرتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 پرشین فولاد41,000A3پرشین فولادتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 آریا ذوب41,000A3آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 میانه41,700A3میانهتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 آناهیتا گیلان44,000A3آناهیتا گیلانتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 قزوین41,000A3قزوینتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 بردسیر کرمان41,000A3بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 فایکو41,000A3فایکوتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 فولاد آلیاژی ایران41,000A3فولاد آلیاژی ایرانتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 ارگ تبریز41,000A3ارگ تبریزتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 18 شاهین بناب41,000A3شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 كاوه تيكمه داش42,000A3كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان41,800A3ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 کویر کاشان42,000A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 نیشابور41,700A3نیشابورتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 زاگرس41,700A3زاگرستهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 درپاد تبریز44,000A3درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 فولاد یزد احرامیان41,000A3فولاد یزد احرامیانتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 شاهرود41,700A3شاهرودتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 آریان فولاد41,000A3آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 امیرکبیر41,000A3امیرکبیرتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 پرشین فولاد41,000A3پرشین فولادتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 آریا ذوب41,000A3آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:34
میلگرد 20 میانه41,700A3میانهتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 20 آناهیتا گیلان44,000A3آناهیتا گیلانتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 20 قزوین41,000A3قزوینتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 20 بردسیر کرمان41,000A3بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 20 فایکو41,000A3فایکوتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 20 فولاد آلیاژی ایران41,000A3فولاد آلیاژی ایرانتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 20 ارگ تبریز41,000A3ارگ تبریزتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 20 شاهین بناب41,000A3شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 كاوه تيكمه داش42,000A3كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان41,800A3ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 کویر کاشان42,000A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 نیشابور41,700A3نیشابورتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 زاگرس41,700A3زاگرستهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 درپاد تبریز44,000A3درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 فولاد یزد احرامیان41,000A3فولاد یزد احرامیانتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 شاهرود41,700A3شاهرودتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 آریان فولاد41,000A3آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 امیرکبیر41,000A3امیرکبیرتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 پرشین فولاد41,000A3پرشین فولادتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 آریا ذوب41,000A3آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 میانه41,700A3میانهتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 آناهیتا گیلان44,000A3آناهیتا گیلانتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 بردسیر کرمان41,000A3بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 فایکو41,000A3فایکوتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 فولاد آلیاژی ایران41,000A3فولاد آلیاژی ایرانتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 ارگ تبریز41,000A3ارگ تبریزتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 22 شاهین بناب41,000A3شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:35
میلگرد 25 كاوه تيكمه داش42,200A3كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان42,000A3ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 کویر کاشان42,200A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 نیشابور42,000A3نیشابورتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 زاگرس42,000A3زاگرستهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 درپاد تبریز44,000A3درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 پرشین فولاد41,200A3پرشین فولادتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 آریا ذوب41,200A3آریا ذوبتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 میانه42,000A3میانهتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 آناهیتا گیلان44,000A3آناهیتا گیلانتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 بردسیر کرمان41,200A3بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 فایکو41,200A3فایکوتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 فولاد آلیاژی ایران41,200A3فولاد آلیاژی ایرانتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 ارگ تبریز41,200A3ارگ تبریزتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 25 شاهین بناب41,200A3شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 28 كاوه تيكمه داش42,200A3كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان42,200A3ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 28 کویر کاشان42,200A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 28 نیشابور42,000A3نیشابورتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 28 زاگرس42,000A3زاگرستهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 28 درپاد تبریز41,200A3درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 28 فولاد یزد احرامیان41,200A3فولاد یزد احرامیانتهران1398/06/23 - 13:36
میلگرد 28 شاهرود42,000A3شاهرودتهران1398/06/23 - 13:37
میلگرد 28 آریان فولاد41,200A3آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:37
میلگرد 28 امیرکبیر41,200A3امیرکبیرتهران1398/06/23 - 13:37
میلگرد 28 پرشین فولاد41,200A3پرشین فولادتهران1398/06/23 - 13:37
میلگرد 28 میانه42,000A3میانهتهران1398/06/23 - 13:37
میلگرد 28 آناهیتا گیلان44,200A3آناهیتا گیلانتهران1398/06/23 - 13:37
میلگرد 28 بردسیر کرمان41,200A3بردسیر کرمانتهران1398/06/23 - 13:37
میلگرد 28 فایکو41,200A3فایکوتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 28 فولاد آلیاژی ایران41,200A3فولاد آلیاژی ایرانتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 28 شاهین بناب41,200A3شاهین بنابتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 30 کویر کاشان42,500A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 32 كاوه تيكمه داش42,200A3كاوه تيكمه داشتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان42,000A3ذوب آهن اصفهانتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 32 کویر کاشان42,500A3کویر کاشانتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 32 نیشابور42,000A3نیشابورتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 32 زاگرس42,000A3زاگرستهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 32 درپاد تبریز44,000A3درپاد تبریزتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 32 فولاد یزد احرامیان41,200A3فولاد یزد احرامیانتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 32 شاهرود42,000A3شاهرودتهران1398/06/23 - 13:41
میلگرد 32 آریان فولاد41,200A3آریان فولادتهران1398/06/23 - 13:42

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.