قیمت میلگرد

میلگرد چیست ؟ و نکات قبل از خرید

  1. به علت نوسانات قیمت در بازارآهن گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. قیمت میلگرد برحسب شاخه 12 متری می باشد.
  4. وزن میلگرد با دقت نیم کیلو در جدول زیر قید شده است.

با بیش از پنج دهه سابقه در بازار آهن تهران در خدمت شما هستیم

محصول آلیاژ وزن انبار وضعیت قیمت بروزرسانی
میلگرد 8 آذر فولاد امین A2 5 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:43
میلگرد 8 آریا ذوب A2 6 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:04
میلگرد 8 آناهیتا گیلان A2 5 کیلو تهران ناموجود 4,500 تومان 1398/06/25 18:05
میلگرد 8 پارس آرمان A2 6 کیلو تهران ناموجود 4,290 تومان 1398/09/12 19:22
میلگرد 8 درپاد تبریز A2 5 کیلو تهران ناموجود 4,440 تومان 1398/06/25 18:42
میلگرد 8 سپهر ایرانیان A3 6 کیلو تهران موجود 5,400 تومان 1398/10/21 12:37
میلگرد 8 شاهین بناب A2 6 کیلو تهران ناموجود 4,440 تومان 1398/06/25 18:04
میلگرد 8 شاهین بناب A3 6 کیلو تهران ناموجود 4,460 تومان 1398/06/25 18:27
میلگرد 8 ظفر بناب A2 6 کیلو تهران ناموجود 4,500 تومان 1398/06/25 18:27
میلگرد 8 قزوین A2 6 کیلو تهران ناموجود 4,250 تومان 1398/07/17 12:15
میلگرد 8 کویر کاشان A3 6 کیلو تهران ناموجود 4,460 تومان 1398/06/25 18:27
میلگرد 8 كاوه تيكمه داش A2 6 کیلو تهران ناموجود 4,440 تومان 1398/06/25 18:27
میلگرد 10 ارگ تبریز A3 7 کیلو تهران ناموجود 4,440 تومان 1398/06/25 18:42
میلگرد 10 امیرکبیر A2 8 کیلو تهران ناموجود 4,620 تومان 1398/09/13 12:28
میلگرد 10 امیرکبیر A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,620 تومان 1398/09/13 12:28
میلگرد 10 آذر فولاد امین A2 7 کیلو تهران ناموجود 4,300 تومان 1398/06/25 18:42
میلگرد 10 آریا ذوب A2 8 کیلو تهران ناموجود 4,250 تومان 1398/06/25 18:27
میلگرد 10 آریا ذوب A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:27
میلگرد 10 آریان فولاد A2 8 کیلو تهران موجود 5,050 تومان 1398/10/25 12:03
میلگرد 10 آریان فولاد A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,850 تومان 1398/10/08 12:20
میلگرد 10 آناهیتا گیلان A2 7 کیلو تهران ناموجود 4,450 تومان 1398/06/25 18:43
میلگرد 10 بردسیر کرمان A2 8 کیلو تهران ناموجود 4,250 تومان 1398/07/13 13:41
میلگرد 10 بردسیر کرمان A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/07/13 13:41
میلگرد 10 پرشین فولاد A2 8 کیلو تهران ناموجود 4,300 تومان 1398/06/25 18:28
میلگرد 10 پرشین فولاد A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:28
میلگرد 10 درپاد تبریز A2 7 کیلو تهران ناموجود 4,450 تومان 1398/06/25 18:44
میلگرد 10 زاگرس A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,450 تومان 1398/06/25 18:28
میلگرد 10 شاهرود A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 10 شاهین بناب A2 8 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 10 شاهین بناب A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,380 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 10 فایکو A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 10 فولاد یزد احرامیان A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 10 قزوین A2 8 کیلو تهران ناموجود 4,140 تومان 1398/07/17 12:15
میلگرد 10 کویر کاشان A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,450 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 10 كاوه تيكمه داش A2 8 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 10 كاوه تيكمه داش A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 10 میانه A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 10 نیشابور A3 8 کیلو تهران ناموجود 4,450 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 12 ارگ تبریز A3 10 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 12 امیرکبیر A3 10 کیلو تهران ناموجود 4,620 تومان 1398/09/13 12:28
میلگرد 12 آریا ذوب A2 11 کیلو تهران ناموجود 4,250 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 12 آریا ذوب A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:29
میلگرد 12 آریان فولاد A2 11 کیلو تهران موجود 5,050 تومان 1398/10/25 12:03
میلگرد 12 آریان فولاد A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,930 تومان 1398/09/30 11:50
میلگرد 12 آناهیتا گیلان A3 10 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 بردسیر کرمان A2 11 کیلو تهران ناموجود 4,250 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 بردسیر کرمان A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 پرشین فولاد A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,300 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 درپاد تبریز A3 10 کیلو تهران ناموجود 4,450 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 اصفهان A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/29 16:09
میلگرد 12 زاگرس A3 10 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 شاهرود A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,250 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 شاهین بناب A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 فایکو A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 فولاد آلیاژی ایران A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 فولاد یزد احرامیان A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:30
میلگرد 12 قزوین A2 11 کیلو تهران ناموجود 4,140 تومان 1398/07/17 12:15
میلگرد 12 کویر کاشان A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,300 تومان 1398/06/25 18:31
میلگرد 12 كاوه تيكمه داش A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,300 تومان 1398/06/25 18:31
میلگرد 12 میانه A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,350 تومان 1398/06/25 18:31
میلگرد 12 نیشابور A3 11 کیلو تهران ناموجود 4,450 تومان 1398/06/25 18:31
میلگرد 14 ارگ تبریز A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:31
میلگرد 14 امیرکبیر A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,620 تومان 1398/09/17 12:32
میلگرد 14 آریا ذوب A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,090 تومان 1398/06/25 18:31
میلگرد 14 آریان فولاد A3 15 کیلو تهران موجود 5,000 تومان 1398/10/25 12:15
میلگرد 14 آناهیتا گیلان A3 14 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:31
میلگرد 14 بردسیر کرمان A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:32
میلگرد 14 پرشین فولاد A3 15 کیلو تهران موجود 5,100 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 14 درپاد تبریز A3 14 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:32
میلگرد 14 اصفهان A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,180 تومان 1398/08/07 11:35
میلگرد 14 زاگرس A3 14 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:32
میلگرد 14 شاهرود A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,170 تومان 1398/06/25 18:32
میلگرد 14 شاهین بناب A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:32
میلگرد 14 فایکو A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:32
میلگرد 14 فولاد آلیاژی ایران A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:32
میلگرد 14 فولاد یزد احرامیان A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:32
میلگرد 14 قزوین A3 16 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:32
میلگرد 14 کویر کاشان A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,310 تومان 1398/07/28 12:53
میلگرد 14 كاوه تيكمه داش A3 15 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:33
میلگرد 14 میانه A3 15 کیلو تهران موجود 5,150 تومان 1398/10/21 12:40
میلگرد 14 نیشابور A3 15 کیلو تهران موجود 5,150 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 16 ارگ تبریز A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:33
میلگرد 16 امیرکبیر A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,620 تومان 1398/09/17 12:32
میلگرد 16 آریا ذوب A3 20 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:46
میلگرد 16 آریان فولاد A3 19 کیلو تهران موجود 5,100 تومان 1398/10/21 12:36
میلگرد 16 آناهیتا گیلان A3 18 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:33
میلگرد 16 بردسیر کرمان A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:33
میلگرد 16 پرشین فولاد A3 19 کیلو تهران موجود 5,100 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 16 درپاد تبریز A3 18 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:33
میلگرد 16 اصفهان A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,180 تومان 1398/06/29 16:09
میلگرد 16 زاگرس A3 18 کیلو تهران ناموجود 4,170 تومان 1398/06/25 18:34
میلگرد 16 شاهرود A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,170 تومان 1398/06/25 18:34
میلگرد 16 شاهین بناب A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:34
میلگرد 16 فایکو A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:34
میلگرد 16 فولاد آلیاژی ایران A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:34
میلگرد 16 فولاد یزد احرامیان A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:34
میلگرد 16 قزوین A3 20 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:34
میلگرد 16 کویر کاشان A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,310 تومان 1398/07/28 12:53
میلگرد 16 كاوه تيكمه داش A3 19 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:34
میلگرد 16 میانه A3 19 کیلو تهران موجود 5,150 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 16 نیشابور A3 19 کیلو تهران موجود 5,150 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 18 ارگ تبریز A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:34
میلگرد 18 امیرکبیر A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,620 تومان 1398/09/17 12:32
میلگرد 18 آریا ذوب A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:34
میلگرد 18 آریان فولاد A3 24 کیلو تهران موجود 5,100 تومان 1398/10/21 12:36
میلگرد 18 آناهیتا گیلان A3 23 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:35
میلگرد 18 بردسیر کرمان A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:35
میلگرد 18 پرشین فولاد A3 24 کیلو تهران موجود 5,100 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 18 درپاد تبریز A3 23 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:35
میلگرد 18 اصفهان A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,180 تومان 1398/06/29 16:10
میلگرد 18 زاگرس A3 23 کیلو تهران ناموجود 4,170 تومان 1398/06/25 18:35
میلگرد 18 شاهرود A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,170 تومان 1398/06/25 18:35
میلگرد 18 شاهین بناب A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:35
میلگرد 18 فایکو A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:35
میلگرد 18 فولاد آلیاژی ایران A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:35
میلگرد 18 فولاد یزد احرامیان A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:35
میلگرد 18 قزوین A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:35
میلگرد 18 کویر کاشان A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,310 تومان 1398/07/28 12:53
میلگرد 18 كاوه تيكمه داش A3 24 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:36
میلگرد 18 میانه A3 24 کیلو تهران موجود 5,150 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 18 نیشابور A3 24 کیلو تهران موجود 5,150 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 20 ارگ تبریز A3 29 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:36
میلگرد 20 امیرکبیر A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,620 تومان 1398/09/17 12:32
میلگرد 20 آریا ذوب A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:36
میلگرد 20 آریان فولاد A3 30 کیلو تهران موجود 5,100 تومان 1398/10/21 12:36
میلگرد 20 آناهیتا گیلان A3 29 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:36
میلگرد 20 بردسیر کرمان A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:36
میلگرد 20 پرشین فولاد A3 30 کیلو تهران موجود 5,100 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 20 درپاد تبریز A3 29 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:36
میلگرد 20 اصفهان A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,180 تومان 1398/06/29 16:10
میلگرد 20 زاگرس A3 29 کیلو تهران ناموجود 4,170 تومان 1398/06/25 18:36
میلگرد 20 شاهرود A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,170 تومان 1398/06/25 18:36
میلگرد 20 شاهین بناب A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:37
میلگرد 20 فایکو A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:37
میلگرد 20 فولاد آلیاژی ایران A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:37
میلگرد 20 فولاد یزد احرامیان A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:37
میلگرد 20 قزوین A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:37
میلگرد 20 کویر کاشان A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,310 تومان 1398/07/28 12:53
میلگرد 20 كاوه تيكمه داش A3 30 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:37
میلگرد 20 میانه A3 30 کیلو تهران موجود 5,150 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 20 نیشابور A3 30 کیلو تهران موجود 5,150 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 22 ارگ تبریز A3 35 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:37
میلگرد 22 امیرکبیر A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,620 تومان 1398/09/17 12:32
میلگرد 22 آریا ذوب A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:37
میلگرد 22 آریان فولاد A3 36 کیلو تهران موجود 5,100 تومان 1398/10/21 12:36
میلگرد 22 آناهیتا گیلان A3 35 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:37
میلگرد 22 بردسیر کرمان A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:37
میلگرد 22 پرشین فولاد A3 36 کیلو تهران موجود 5,100 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 22 درپاد تبریز A3 35 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:38
میلگرد 22 اصفهان A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,180 تومان 1398/06/29 16:10
میلگرد 22 زاگرس A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,170 تومان 1398/06/25 18:38
میلگرد 22 شاهرود A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,170 تومان 1398/06/25 18:38
میلگرد 22 شاهین بناب A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:38
میلگرد 22 فایکو A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:38
میلگرد 22 فولاد آلیاژی ایران A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:38
میلگرد 22 فولاد یزد احرامیان A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,100 تومان 1398/06/25 18:38
میلگرد 22 کویر کاشان A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,310 تومان 1398/07/28 12:53
میلگرد 22 كاوه تيكمه داش A3 36 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:38
میلگرد 22 میانه A3 36 کیلو تهران موجود 5,150 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 22 نیشابور A3 36 کیلو تهران موجود 5,150 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 25 ارگ تبریز A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:38
میلگرد 25 آریا ذوب A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:39
میلگرد 25 آناهیتا گیلان A3 46 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:39
میلگرد 25 بردسیر کرمان A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:39
میلگرد 25 پرشین فولاد A3 47 کیلو تهران موجود 5,100 تومان 1398/10/21 12:41
میلگرد 25 درپاد تبریز A3 46 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:39
میلگرد 25 اصفهان A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/29 16:10
میلگرد 25 زاگرس A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:39
میلگرد 25 شاهین بناب A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:39
میلگرد 25 فایکو A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:39
میلگرد 25 فولاد آلیاژی ایران A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:39
میلگرد 25 کویر کاشان A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,310 تومان 1398/07/28 12:53
میلگرد 25 كاوه تيكمه داش A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,220 تومان 1398/06/25 18:39
میلگرد 25 میانه A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/08/18 12:40
میلگرد 25 نیشابور A3 47 کیلو تهران ناموجود 4,840 تومان 1398/10/04 12:22
میلگرد 28 امیرکبیر A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 آریان فولاد A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,800 تومان 1398/09/30 11:51
میلگرد 28 آناهیتا گیلان A3 57 کیلو تهران ناموجود 4,420 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 بردسیر کرمان A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 پرشین فولاد A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,600 تومان 1398/09/13 12:26
میلگرد 28 درپاد تبریز A3 57 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 اصفهان A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,220 تومان 1398/06/29 16:10
میلگرد 28 زاگرس A3 57 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 شاهرود A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 شاهین بناب A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 فایکو A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 فولاد آلیاژی ایران A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 فولاد یزد احرامیان A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 کویر کاشان A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,220 تومان 1398/06/25 18:40
میلگرد 28 كاوه تيكمه داش A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,220 تومان 1398/06/25 18:41
میلگرد 28 میانه A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:41
میلگرد 28 نیشابور A3 58 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/07/13 12:50
میلگرد 30 کویر کاشان A3 66 کیلو تهران ناموجود 4,250 تومان 1398/06/25 18:41
میلگرد 32 آریان فولاد A3 75 کیلو تهران ناموجود 4,150 تومان 1398/07/13 12:48
میلگرد 32 درپاد تبریز A3 73 کیلو تهران ناموجود 4,400 تومان 1398/06/25 18:41
میلگرد 32 اصفهان A3 75 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/29 16:11
میلگرد 32 زاگرس A3 73 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:41
میلگرد 32 شاهرود A3 75 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:41
میلگرد 32 فولاد یزد احرامیان A3 75 کیلو تهران ناموجود 4,120 تومان 1398/06/25 18:41
میلگرد 32 کویر کاشان A3 75 کیلو تهران ناموجود 4,250 تومان 1398/06/25 18:41
میلگرد 32 كاوه تيكمه داش A3 75 کیلو تهران ناموجود 4,220 تومان 1398/06/25 18:41
میلگرد 32 نیشابور A3 75 کیلو تهران ناموجود 4,200 تومان 1398/06/25 18:41

سایر محصولات

ما اجتماعی هستیم

جدیدترین اخبار

تحریم فلزات بی تاثیر است

تحریم فلزات بی تاثیر است

تحریم فلزات بی تاثیر است مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت, معدن و تجارت (صمت) گفت: اعمال محدودیت برای صنایع فلزی معدنی نه تنها ایجاد مشکل و محدودیت نکرد, بلکه فرصت هایی نیز ایجاد کرد تا توان تولید داخل افزایش یافته

چرا میلگرد را باید از آهن آلات حیدری خرید ؟

آهن آلات حیدری یکی از معتبر ترین فروشگاه آهن آلات است که بیش از پنج دهه عضو رسمی اتحادیه آهن فروشان تهران است که خود تعهد بر خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

آهن حیدری با پایبندی به سه اصل، صداقت در فروش ، ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل بودن محصولات. موفق به ارسال آهن آلات به پروژه ها در تمامی استانها و شهرستان های کشور عزیزمان شده است.

با وجود موقعیت مکانی آهن آلات حیدری در بازار آهن شادآباد تهران این آسودگی خاطر را به شما میدهیم که میلگرد ارزان به قیمت کف بازار را خدمتتان عرضه میکنیم, که تمامی قیمت ها قابل رقابت با تمام تامین کنندگان آهن آلات در ایران میباشد. اگر یک بار از آهن آلات حیدری خرید کنید، نه تنها به صداقت در فروش پی خواهید برد بلکه قیمت رقابتی را متوجه خواهید شد.

اعتبار ما، اعتماد شماست
اعتماد شما اولیت ماست

پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید

آهن آلات حیدری نتها جزو کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است

بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز میباشد

تعهد ما بر صداقت در قیمت و وزن محصولات است

مشتریان وفادار ما

اولین نفری باشید جدیدترین قیمت و اخبار آهن آلات را دریافت میکند

ایمیل مارکتینگ
منوی سریع