قیمت میلگرد

خانه - قیمت میلگرد
قیمت میلگرد 1397-3-29 13:50:30 +04:30

قیمت میلگرد آجدار و ساده

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.
محصول قیمت نوع وزن بروزرسانی
میلگرد 5.5 کاشان حرارتی 1تن 1397/03/08
میلگرد 6.5 نطنز 3,500تومان حرارتی 2تن 1397/03/29
میلگرد 6.5 کاشان حرارتی 2تن 1397/03/08
میلگرد 8 فولاد سپهر A2 6کیلو 1397/03/20
میلگرد 8 الیگودرز A2 6کیلو 1395/01/18
میلگرد 8 کاشان A2 6کیلو 1397/03/20
میلگرد 8 آذر فولاد امین A2 6کیلو 1395/01/18
میلگرد 8 هیربد A2 6کیلو 1397/03/20
میلگرد 8 قزوین 3,480تومان A2 6کیلو 1397/03/29
میلگرد 10 ساده 3,300تومان A2 4کیلو 1397/03/29
میلگرد 10 خرمدشت A2 8کیلو 1397/03/08
میلگرد 10 آرین 3,260تومان A2 8کیلو 1397/03/29
میلگرد 10 کاشان A2 8کیلو 1397/03/20
میلگرد 10 امیرکبیر A2 8کیلو 1397/03/20
میلگرد 10 کلاف کاشان A2 2تن 1397/03/08
میلگرد 10 قزوین A2 8کیلو 1397/03/20
میلگرد 10 آذر فولاد امین A2 7کیلو 1395/01/18
میلگرد 12 ساده آیین صنعت A2 6کیلو 1397/03/08
آهن آلات حیدری @fiahan 02166316099 02166316099
میلگرد 12 آرین 3,260تومان A2 11کیلو 1397/03/29
میلگرد 12 اصفهان A3 11کیلو 1397/03/08
میلگرد 12 ساده 3,350تومان A2 6کیلو 1397/03/29
میلگرد 12 نیشابور A3 11کیلو 1397/03/20
میلگرد 12 ابهر A2 11کیلو 1397/03/08
میلگرد 12 قزوین A2 11کیلو 1397/03/20
میلگرد 12 کاشان A2 11کیلو 1397/03/20
میلگرد 12 شمس A3 11کیلو 1395/01/19
میلگرد 12 امیرکبیر A2 11کیلو 1397/03/20
میلگرد 12 تاکستان A2 11کیلو 1395/01/19
میلگرد 12 پرشین A2 11کیلو 1397/03/20
میلگرد 12 آذر فولاد امین A3 11کیلو 1395/01/18
میلگرد 14 ساده آیین صنعت A2 8کیلو 1397/03/08
میلگرد 14 ساده 3,350تومان A3 7کیلو 1397/03/29
میلگرد 14 آریان 3,180تومان A3 14کیلو 1397/03/29
میلگرد 14 کاشان 3,360تومان A3 14کیلو 1397/03/29
میلگرد 14 ابهر 3,170تومان A3 14کیلو 1397/03/29
میلگرد 14 میانه 3,200تومان A3 14کیلو 1397/03/29
میلگرد 14 نیشابور 3,210تومان A3 14کیلو 1397/03/29
میلگرد 14 آریا ذوب A3 14کیلو 1395/01/19
میلگرد 14 شاهرود 3,200تومان A3 14کیلو 1397/03/29
میلگرد 14 پرشین 3,180تومان A3 14کیلو 1397/03/29
میلگرد 14 زاگرس 3,180تومان A3 14کیلو 1397/03/29
میلگرد 14 امیرکبیر 3,170تومان A3 14کیلو 1397/03/29
میلگرد 14 آذر فولاد امین A3 14کیلو 1395/01/19
میلگرد 16 زرین میاندوآب A3 19کیلو 1397/03/08
میلگرد 16 ساده آیین صنعت A2 10کیلو 1397/03/08
آهن آلات حیدری @fiahan 02166316099 02166316099
میلگرد 16 ساده 3,350تومان A3 10کیلو 1397/03/29
میلگرد 16 ابهر 3,170تومان A3 19کیلو 1397/03/29
میلگرد 16 کاشان 3,360تومان A3 19کیلو 1397/03/29
میلگرد 16 تبریز A3 19کیلو 1395/01/19
میلگرد 16 نیشابور 3,210تومان A3 19کیلو 1397/03/29
میلگرد 16 شمس A3 19کیلو 1395/01/19
میلگرد 16 هیربد 3,180تومان A3 19کیلو 1397/03/29
میلگرد 16 پرشین 3,180تومان A3 19کیلو 1397/03/29
میلگرد 16 آریا ذوب A3 19کیلو 1395/01/19
میلگرد 16 شاهرود 3,200تومان A3 19کیلو 1397/03/29
میلگرد 16 اصفهان A3 19کیلو 1395/01/19
میلگرد 16 آذر فولاد امین A3 19کیلو 1395/01/19
میلگرد 16 امیرکبیر 3,170تومان A3 19کیلو 1397/03/29
میلگرد 18 زرین میاندوآب A3 23کیلو 1397/03/08
میلگرد 18 ساده آیین صنعت A2 12کیلو 1397/03/08
میلگرد 18 ساده 3,400تومان A3 12کیلو 1397/03/29
میلگرد 18 کاشان 3,360تومان A3 24کیلو 1397/03/29
میلگرد 18 کوثر A3 24کیلو 1395/03/09
میلگرد 18 شاهرود 3,200تومان A3 24کیلو 1397/03/29
میلگرد 18 میانه 3,200تومان A3 24کیلو 1397/03/29
میلگرد 18 یزد A3 24کیلو 1395/01/19
میلگرد 18 پرشین 3,180تومان A3 24کیلو 1397/03/29
میلگرد 18 زاگرس 3,180تومان A3 24کیلو 1397/03/29
میلگرد 18 نیشابور 3,240تومان A3 24کیلو 1397/03/29
میلگرد 18 آریا ذوب A3 24کیلو 1395/01/19
میلگرد 18 امیرکبیر 3,170تومان A3 24کیلو 1397/03/29
میلگرد 18 هیربد 3,180تومان A3 24کیلو 1397/03/29
میلگرد 18 آذر فولاد امین A3 24کیلو 1395/01/19
میلگرد 18 اصفهان A3 24کیلو 1395/01/19
میلگرد 20 زرین میاندوآب A3 28کیلو 1397/03/08
میلگرد 20 ساده آیین صنعت A2 15کیلو 1397/03/08
آهن آلات حیدری @fiahan 02166316099 02166316099
میلگرد 20 ساده 3,400تومان A3 15کیلو 1397/03/29
میلگرد 20 آریان 3,180تومان A3 30کیلو 1397/03/29
میلگرد 20 اصفهان A3 30کیلو 1395/01/19
میلگرد 20 نطنز A3 30کیلو 1395/01/19
میلگرد 20 کوثر A3 30کیلو 1395/01/19
میلگرد 20 میانه 3,200تومان A3 30کیلو 1397/03/29
میلگرد 20 شاهرود 3,200تومان A3 30کیلو 1397/03/29
میلگرد 20 نیشابور 3,240تومان A3 30کیلو 1397/03/29
میلگرد 20 زاگرس 3,180تومان A3 30کیلو 1397/03/29
میلگرد 20 آریا ذوب A3 30کیلو 1395/01/19
میلگرد 20 آذر فولاد امین A3 30کیلو 1395/01/19
میلگرد 20 پرشین 3,180تومان A3 30کیلو 1397/03/29
میلگرد 20 هیربد 3,180تومان A3 30کیلو 1397/03/29
میلگرد 20 کاشان 3,360تومان A3 30کیلو 1397/03/29
میلگرد 20 امیرکبیر 3,170تومان A3 30کیلو 1397/03/29
میلگرد 22 ساده آیین صنعت A2 18کیلو 1397/03/08
میلگرد 22 ساده 3,400تومان A3 18کیلو 1397/03/29
میلگرد 22 آریان 3,180تومان A3 36کیلو 1397/03/29
میلگرد 22 پرشین 3,180تومان A3 36کیلو 1397/03/29
میلگرد 22 هیربد 3,180تومان A3 36کیلو 1397/03/29
میلگرد 22 کاشان 3,360تومان A3 36کیلو 1397/03/29
میلگرد 22 اصفهان A3 36کیلو 1395/01/19
میلگرد 22 آریا ذوب A3 36کیلو 1395/01/19
میلگرد 22 زاگرس 3,180تومان A3 36کیلو 1397/03/29
میلگرد 22 آذر فولاد امین A3 36کیلو 1395/01/19
میلگرد 22 میانه 3,200تومان A3 36کیلو 1397/03/29
میلگرد 22 نیشابور 3,210تومان A3 36کیلو 1397/03/29
آهن آلات حیدری @fiahan 02166316099 02166316099
میلگرد 25 ساده 3,400تومان A3 23کیلو 1397/03/29
میلگرد 25 پرشین 3,180تومان A3 47کیلو 1397/03/29
میلگرد 25 امیرکبیر 3,180تومان A3 47کیلو 1397/03/29
میلگرد 25 هیربد 3,180تومان A3 47کیلو 1397/03/29
میلگرد 25 کاشان 3,360تومان A3 47کیلو 1397/03/29
میلگرد 25 آریا ذوب A3 47کیلو 1395/01/19
میلگرد 25 میانه 3,200تومان A3 47کیلو 1397/03/29
میلگرد 25 اصفهان A3 47کیلو 1395/01/19
میلگرد 25 نیشابور 3,210تومان A3 47کیلو 1397/03/29
میلگرد 25 آذر فولاد امین A3 47کیلو 1395/01/19
میلگرد 28 پرشین 3,190تومان A3 56کیلو 1397/03/29
میلگرد 28 کاشان 3,380تومان A3 56کیلو 1397/03/29
میلگرد 28 کوثر A3 56کیلو 1395/01/19
میلگرد 28 آذر فولاد امین A3 56کیلو 1395/01/19
میلگرد 28 نیشابور 3,230تومان A3 56کیلو 1397/03/29
میلگرد 32 کاشان 3,380تومان A3 75کیلو 1397/03/29
میلگرد 32 نیشابور 3,230تومان A3 75کیلو 1397/03/29
میلگرد 32 آذر فولاد امین A3 75کیلو 1395/01/19
میلگرد 32 اصفهان A3 75کیلو 1395/01/19

 

کانال آهن آلات حیدری @FiAhan

با ما تماس بگیرید 02166316099

https://fiahan.com/rebar-prices

  1. به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  2. قیمت میلگرد مندرج در لیست، قیمت تحویلی از بنگاه تهران میباشد و به صورت ترکیبی امکان پذیر است.
  3. برای مشاهده نمودار قیمت و آرشیو ماهانه به روی نام محصول کلیک کنید.

⭐ منوی سریع