جدول وزن تیرآهن

برای مشاهده قیمت روز تیرآهن به قسمت قیمت تیرآهن مراجعه نمایید.

جدول وزن تیرآهن طول شاخه وزن تقریبی
وزن تیرآهن 10  ترک 12 متری 65
وزن تیرآهن 10  ترک 12 متری 75
وزن تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 125
وزن تیرآهن 12  ذوب آهن 12 متری 135
وزن تیرآهن 12 ترک 12 متری 65
وزن تیرآهن 12  ترک 12 متری 80
وزن تیرآهن 12  ترک 12 متری 90
وزن تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155
وزن تیرآهن 14 فایکو 12 متری 130
وزن تیرآهن 14 فایکو 12 متری 140
وزن تیرآهن 14 اهواز 12 متری 133
وزن تیرآهن 14 اشتهارد 12 متری 133
وزن تیرآهن 14 یزد 12 متری 140
وزن تیرآهن 14 کرمانشاه 12 متری 133
وزن تیرآهن 14 کرمانشاه 12 متری 140
وزن تیرآهن 14 کرمانشاه 12 متری 150
وزن تیرآهن 14 ناب تبریز 12 متری 130
وزن تیرآهن 14 ماهان 12 متری 120
وزن تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 190
وزن تیرآهن 16 فایکو 12 متری 170
وزن تیرآهن 16 فایکو 12 متری 170
وزن تیرآهن 16 آرین 12 متری 170
وزن تیرآهن 16 ناب تبریز 12 متری 167
وزن تیرآهن 16 ماهان 12 متری 170
وزن تیرآهن 16 اهواز 12 متری 180
وزن تیرآهن 16 یزد 12 متری 185
وزن تیرآهن 16 طوس 12 متری 185
وزن تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 230
وزن تیرآهن 18 فایکو 12 متری 210
وزن تیرآهن 18 ناب تبریز 12 متری 205
وزن تیرآهن 18 اهواز 12 متری 225
وزن تیرآهن 18 آرین 12 متری 225
وزن تیرآهن 18 یزد 12 متری 220
وزن تیرآهن 18 طوس 12 متری 220
وزن تیرآهن 18 ترک 12 متری 215
وزن تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 270
وزن تیرآهن 20 فایکو 12 متری 260
وزن تیرآهن 20 آرین 12 متری 260
وزن تیرآهن 20 ترک 12 متری 265
وزن تیرآهن 20 روس 12 متری 265
وزن تیرآهن 20 کره 12 متری 265
وزن تیرآهن 20 طوس 12 متری 262
وزن تیرآهن 20 چین 12 متری 245
وزن تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 320
وزن تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 310
وزن تیرآهن 22 فایکو 12 متری 310
وزن تیرآهن 22 آرین 12 متری 310
وزن تیرآهن 22 ترک 12 متری 305
وزن تیرآهن 22 چین 12 متری 285
وزن تیرآهن 22 کره 12 متری 305
وزن تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 370
وزن تیرآهن 24 ترک 12 متری 365
وزن تیرآهن 24 کره 12 متری 365
وزن تیرآهن 24 چین 12 متری 335
وزن تیرآهن 24 طوس 12 متری 365
وزن تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 440
وزن تیرآهن 27 ترک 12 متری 425
وزن تیرآهن 27 چین 12 متری 425
وزن تیرآهن 27 طوس 12 متری 415
وزن تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500
وزن تیرآهن 33 ترک 12 متری 590
وزن تیرآهن 33 کره 12 متری 590
وزن تیرآهن 33 روسیه 12 متری
وزن تیرآهن 35 روسیه 12 متری
وزن تیرآهن 36 ترک 12 متری 680
وزن تیرآهن 36 کره 12 متری 680
وزن تیرآهن 40 ترک 12 متری 780
وزن تیرآهن 40 روسیه 12 متری 780
وزن تیرآهن 40 کره 12 متری 780
وزن تیرآهن 45 ترک 12 متری 930
وزن تیرآهن 45 روسیه 12 متری 930
وزن تیرآهن 45 کره 12 متری 930
وزن تیرآهن 50 ترک 12 متری 1080
وزن تیرآهن 50 روسیه 12 متری 1080
وزن تیرآهن 50 کره 12 متری 1080
وزن تیرآهن 50 کره 12 متری 1430
وزن تیرآهن 55 ترک 12 متری 1280
وزن تیرآهن 55 روسیه 12 متری 1280
وزن تیرآهن 55 کره 12 متری 1280
وزن تیرآهن 60 ترک 12 متری 1430
وزن تیرآهن 60 روسیه 12 متری 1430