جدول وزن تیرآهن

برای مشاهده قیمت روز تیرآهن به قسمت قیمت تیرآهن مراجعه نمایید.

جدول وزن تیرآهنطول شاخهوزن تقریبی
وزن تیرآهن 10  ترک12 متری65
وزن تیرآهن 10  ترک12 متری75
وزن تیرآهن 12 ذوب آهن12 متری125
وزن تیرآهن 12  ذوب آهن12 متری135
وزن تیرآهن 12 ترک12 متری65
وزن تیرآهن 12  ترک12 متری80
وزن تیرآهن 12  ترک12 متری90
وزن تیرآهن 14 ذوب آهن12 متری155
وزن تیرآهن 14 فایکو12 متری130
وزن تیرآهن 14 فایکو12 متری140
وزن تیرآهن 14 اهواز12 متری133
وزن تیرآهن 14 اشتهارد12 متری133
وزن تیرآهن 14 یزد12 متری140
وزن تیرآهن 14 کرمانشاه12 متری133
وزن تیرآهن 14 کرمانشاه12 متری140
وزن تیرآهن 14 کرمانشاه12 متری150
وزن تیرآهن 14 ناب تبریز12 متری130
وزن تیرآهن 14 ماهان12 متری120
وزن تیرآهن 16 ذوب آهن12 متری190
وزن تیرآهن 16 فایکو12 متری170
وزن تیرآهن 16 فایکو12 متری170
وزن تیرآهن 16 آرین12 متری170
وزن تیرآهن 16 ناب تبریز12 متری167
وزن تیرآهن 16 ماهان12 متری170
وزن تیرآهن 16 اهواز12 متری180
وزن تیرآهن 16 یزد12 متری185
وزن تیرآهن 16 طوس12 متری185
وزن تیرآهن 18 ذوب آهن12 متری230
وزن تیرآهن 18 فایکو12 متری210
وزن تیرآهن 18 ناب تبریز12 متری205
وزن تیرآهن 18 اهواز12 متری225
وزن تیرآهن 18 آرین12 متری225
وزن تیرآهن 18 یزد12 متری220
وزن تیرآهن 18 طوس12 متری220
وزن تیرآهن 18 ترک12 متری215
وزن تیرآهن 20 ذوب آهن12 متری270
وزن تیرآهن 20 فایکو12 متری260
وزن تیرآهن 20 آرین12 متری260
وزن تیرآهن 20 ترک12 متری265
وزن تیرآهن 20 روس12 متری265
وزن تیرآهن 20 کره12 متری265
وزن تیرآهن 20 طوس12 متری262
وزن تیرآهن 20 چین12 متری245
وزن تیرآهن 22 ذوب آهن12 متری320
وزن تیرآهن 22 ذوب آهن12 متری310
وزن تیرآهن 22 فایکو12 متری310
وزن تیرآهن 22 آرین12 متری310
وزن تیرآهن 22 ترک12 متری305
وزن تیرآهن 22 چین12 متری285
وزن تیرآهن 22 کره12 متری305
وزن تیرآهن 24 ذوب آهن12 متری370
وزن تیرآهن 24 ترک12 متری365
وزن تیرآهن 24 کره12 متری365
وزن تیرآهن 24 چین12 متری335
وزن تیرآهن 24 طوس12 متری365
وزن تیرآهن 27 ذوب آهن12 متری440
وزن تیرآهن 27 ترک12 متری425
وزن تیرآهن 27 چین12 متری425
وزن تیرآهن 27 طوس12 متری415
وزن تیرآهن 30 ذوب آهن12 متری500
وزن تیرآهن 33 ترک12 متری590
وزن تیرآهن 33 کره12 متری590
وزن تیرآهن 33 روسیه12 متری
وزن تیرآهن 35 روسیه12 متری
وزن تیرآهن 36 ترک12 متری680
وزن تیرآهن 36 کره12 متری680
وزن تیرآهن 40 ترک12 متری780
وزن تیرآهن 40 روسیه12 متری780
وزن تیرآهن 40 کره12 متری780
وزن تیرآهن 45 ترک12 متری930
وزن تیرآهن 45 روسیه12 متری930
وزن تیرآهن 45 کره12 متری930
وزن تیرآهن 50 ترک12 متری1080
وزن تیرآهن 50 روسیه12 متری1080
وزن تیرآهن 50 کره12 متری1080
وزن تیرآهن 50 کره12 متری1430
وزن تیرآهن 55 ترک12 متری1280
وزن تیرآهن 55 روسیه12 متری1280
وزن تیرآهن 55 کره12 متری1280
وزن تیرآهن 60 ترک12 متری1430
وزن تیرآهن 60 روسیه12 متری1430