قیمت فوم بتن – 25 شهریور 92

[table “” not found /]

فوم بتن کندسوز کره ای با

تراکم(دانسیته) 9.5 الی 10.5

پاسخ ترک