قیمت ناودانی امروز

[lastupdated format=”l j F Y” before=” “]

021-66316099 با ما تماس بگیرید

محصول کیلو وزن شاخه
ناودانی 3 خارجی

5,250تومان

25 کیلو 6 متری
ناودانی 4 خارجی

3,200تومان

12 و 17 کیلو 6 متری
ناودانی 5 خارجی

3,200تومان

23 و 34 کیلو 6 متری
ناودانی 6 ایرانی

1,985تومان

30 کیلو 6 متری
ناودانی 8 ایرانی

1,960تومان

43 کیلو 6 متری
ناودانی 10 ایرانی

1,960تومان

53 کیلو 6 متری
ناودانی 12 ایرانی

1,960تومان

64 کیلو 6 متری
ناودانی 14 ایرانی

1,960تومان

75 کیلو 6 متری
ناودانی 16 ایرانی

1,960تومان

85 کیلو 6 متری
ناودانی 16 خارجی

2,550تومان

225 کیلو 12 متری
ناودانی 18 خارجی

2,550تومان

265 کیلو 12 متری
ناودانی 20 خارجی

2,700تومان

303 کیلو 12 متری
ناودانی 22 خارجی

2,700تومان

353 کیلو 12 متری
ناودانی 24 خارجی

2,650تومان

405 کیلو 12 متری
ناودانی 26 خارجی

2,950تومان

665 کیلو 12 متری
ناودانی 28 خارجی

3,100تومان

710 کیلو 12 متری
ناودانی 30 خارجی

3,100تومان

770 کیلو 12 متری

پاسخ ترک