قیمت میلگرد 15 مهر 1392

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت میلگرد - قیمت میلگرد 15 مهر 1392

قیمت میلگرد 15 مهر 1392

1392-7-15 12:45:35 +03:30 دوشنبه 15 مهر 1392|قیمت میلگرد دسته بندی ها|

قیمت میلگرد 15 مهر 1392

میلگرد 6.5
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
6.5 میلگرد کاشان کلاف ………… 1970
6.5 میلگرد یزد
کلاف ………… 1970
6.5 میلگرد کره
کلاف ………… 1970
میلگرد 8
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
8 میلگرد قزوین شاخه / A2 6 1950
8 میلگرد اردبیل شاخه / A2 6 ………..
8 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 6 ………..
میلگرد 10
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
10 میلگرد پارس شاخه / A2 7.5 1880
10 میلگرد اردبیل شاخه / A2 7.5 1885
10 میلگرد ابهر شاخه / A2 7.5 1875
10 میلگرد کاشان شاخه / A2 7.5 ………..
میلگرد 12
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
12 میلگرد تاکستان شاخه / A2 11 1870
12 میلگرد ابهر شاخه / A2 11 1870
12 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد امیرکبیر شاخه / A2 11 ………..
12 قزوین شاخه / A2 11 ………..
12 سمنان شاخه / A3 11 ………..
میلگرد 14
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
14 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 15 1915
14 امیرکبیر شاخه / A3 15 1895
14 پرشین شاخه / A3 15 ………..
14 الماس شاخه / A3 15 ………..
14 آریا ذوب شاخه / A3 15 ………..
14 نیشابور شاخه / A3 15 ………..
14 میانه شاخه / A3 15 1905
14 البرز شاخه / A3 15 …………
14 آریان شاخه / A2 15 1840
میلگرد 16
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
16 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 19 1910
16 امیرکبیر شاخه / A3 19 …………
16 کاشان شاخه / A3 19 …………
16 الماس شاخه / A3 19 …………
16 آریا ذوب شاخه / A3 19 ………..
16 نیشابور شاخه / A3 19 …………
16 میانه شاخه / A3 19 ………..
16 البرز شاخه / A3 19 ……….
16 آریان شاخه / A2 19 1840
میلگرد 18
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
18 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 24 1905
18 پرشین شاخه / A3 24 ………..
18 کاوه شاخه / A3 24 1865
18 آریا ذوب
شاخه / A3 24 1885
18 نیشابور شاخه / A3 24 ………..
18 میانه شاخه / A3 24 ………..
18 البرز شاخه / A3 24 ………..
18 کاشان شاخه / A3 24 1905
18 آریان شاخه / A2 24 1840
میلگرد 20
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
20 نیشابور شاخه / A3 30 ……….
20 البرز شاخه / A3 30 1880
20 امیرکبیر شاخه / A3 30 1880
20 آریا ذوب شاخه / A3 30 1880
20 میانه شاخه / A3 30 1900
20 پرشین شاخه / A3 30 1880
20 آذرامین شاخه / A3 30 1900
20 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 30 ………..
20 آریان شاخه / A2 30 1840
میلگرد 22
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
22 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 36 ………..
22 میانه شاخه / A3 36 1905
22 نطنز شاخه / A3 36 ………..
22 کوثر شاخه / A3 36 ………..
22 پارس شاخه / A2 36 ………..
میلگرد 25
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
25 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 47 …………
25 آریا ذوب شاخه / A3 47 …………
25 نیشابور شاخه / A3 47 …………
25 میانه شاخه / A3 47 1905
میلگرد 28
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
28 نیشابور شاخه / A3 56 ………..
28 پارس شاخه / A3 56 …………
28 کوثر شاخه / A3 56 1910
منبع : قیمت آهن

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع