قیمت میلگرد6 اسفند 1392

خانه - قیمت اهن آلات - قیمت میلگرد - قیمت میلگرد6 اسفند 1392

قیمت میلگرد6 اسفند 1392

1392-12-6 12:26:06 +03:30 سه شنبه 6 اسفند 1392|قیمت میلگرد دسته بندی ها|

قیمت میلگرد6 اسفند 1392

میلگرد 6.5
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
6.5 میلگرد چین کلاف ……….. ….
6.5 میلگرد نطنز کلاف ……….. 1970
6.5 میلگرد کره کلاف ……….. ………..
میلگرد 8
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
8 میلگرد قزوین شاخه / A2 6 1900
8 میلگرد اهواز
کلاف ……….. 1960
8 میلگرد تاکستان
کلاف / A2 6 1910
میلگرد 10
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
10 میلگرد پارس شاخه / A2 7.5 1870
10 میلگرد اردبیل شاخه / A2 7.5 1870
10 میلگرد البرز شاخه / A2 7.5 1875
10 میلگردامیرکبیر شاخه / A2 7.5 1950
10 میلگرد یزد شاخه / A2 7.5 1950
10 میلگرد قزوین شاخه / A2 7.5 1865
میلگرد 12
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
12 میلگرد کرمان شاخه / A2 11 ………..
12 میلگرد تاکستان شاخه / A2 11 1900
12 میلگرد آریا ذوب شاخه / A2 11 1900
12 میلگرد شمس شاخه / A2 11 1900
12 میلگرد نیشابور شاخه / A2 11 1920
12 میلگرد امیرکبیر شاخه / A2 11 1930
میلگرد 14
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
14 ذوب آهن کوثر
شاخه / A3 15 1900
14 میلگرد تبریز شاخه / A3 15 1890
14 میلگرد پرشین شاخه / A3 15 1890
14 میلگرد شاهرود شاخه / A3 15 1895
14 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 15 1890
14 میلگرد نیشابور شاخه / A3 15 1930
14 میلگرد میانه شاخه / A3 15 1905
14 میلگرد ابهر شاخه / A3 15 1890
14 میلگرد کاشان
شاخه / A3 15 1935
14 میلگرد آریان شاخه / A2 15 1820
میلگرد 16
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
16 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 19 1920
16 میلگرد شاهرود شاخه / A3 19 1895
16 میلگرد وحدت شاخه / A3 19 1880
16 میلگرد زاگرس شاخه / A3 19 1880
16 میلگرد الوند شاخه / A3 19 1880
16 میلگرد کوثر شاخه / A3 19 1900
16 میلگرد صدر شاخه / A3 19 1880
16 میلگرد میانه شاخه / A3 19 1905
16 میلگرد ابهر شاخه / A3 19 1880
16 میلگرد نیشابور شاخه / A3 19 1910
16 میلگرد تبریز شاخه / A3 19 1890
16 میلگرد آریان شاخه / A2 19 1820
میلگرد 18
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
18 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 24 1915
18 میلگرد البرز شاخه / A3 24 1885
18 میلگرد ارومیه شاخه / A3 24 1880
18 میلگرد نطنز شاخه / A3 24 1880
18 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 24 1885
18 میلگرد نیشابور شاخه / A3 24 1910
18 میلگرد زاگرس شاخه / A3 24 1880
18 میلگرد پرشین شاخه / A3 24 1880
18 میلگرد کاشان شاخه / A3 24 1920
18 میلگرد میانه شاخه / A3 24 1910
18 میلگرد شاهرود شاخه / A3 24 1985
18 میلگرد کوثر شاخه / A3 24 1900
18 میلگرد الوند شاخه / A3 24 1880
18 میلگرد آریان شاخه / A2 24 1820
میلگرد 20
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
20 میلگرد پرشین شاخه / A3 30 1880
20 میلگرد آریاذوب شاخه / A3 30 1880
20 میلگرد زاگرس شاخه / A3 30 1875
20 میلگرد نیشابور شاخه / A3 30 1900
20 میلگرد شاهرود شاخه / A3 30 1880
20 میلگرد میانه شاخه / A3 30 1900
20 میلگرد کوثر شاخه / A3 30 1900
20 میلگرد نطنز شاخه / A3 30 1885
20 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 30 ……..
20 میلگرد الوند شاخه / A3 30 1875
20 میلگرد ابهر شاخه / A3 30 1870
20 میلگرد چین شاخه / A3 30 ……
20 میلگرد آریان شاخه / A2 30 1820
میلگرد 22
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
22 ذوب نیشابور شاخه / A3 36 1900
22 میلگرد میانه شاخه / A3 36 1900
22 میلگرد زاگرس شاخه / A3 36 1875
22 میلگرد آریا ذوب شاخه / A3 36 1880
22 میلگرد کاشان شاخه / A3 36 1925
22 میلگرد زنجان شاخه / A2 36 1875
میلگرد 25
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
25 میلگرد آذرامین شاخه / A3 47 ………..
25 میلگرد نیشابور
شاخه / A3 47 1900
25 میلگرد بناب شاخه / A3 47 1870
25 میلگرد میانه شاخه / A3 47 1900
25 میلگرد کوثر شاخه / 32 47 1900
25 میلگرد کاشان شاخه / A3 47 1920
میلگرد 28
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
28 میلگرد نیشابور شاخه / A3 56 1900
28 میلگرد کوثر
شاخه / A3 56 1900
28 میلگرد کاشان شاخه / A3 56 1920
میلگرد 32
سایز محصول نوع وزن / کیلوگرم قیمت به تومان / کیلویی
32 ذوب آهن اصفهان شاخه / A3 75 1910
32 میلگرد کوثر شاخه / A3 75 1900
32 میلگرد کاشان شاخه / A3 75 1920
32 میلگرد بناب شاخه / A3 75 1890
منبع : قیمت آهن

[is_guest]

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

⭐ منوی سریع